Fortum ja hiili

Fortumin energiantuotanto perustuu pääosin maakaasuun ja hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon. Fortumin tavoitteena on vähentää hiilen käytön osuutta sähköntuotannossa nopeasti. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.

Zabrze

Hiilen käyttöä energiantuotannossa tulee vähentää ja työskentelemme tämän mahdollistamiseksi. Laitoksilla, joissa käytämme hiiltä, teemme tämän energiatehokkaasti ja vastuullisesti.

Fortum käyttää kivi- ja ruskohiiltä Venäjällä, Puolassa, ja Suomessa. Vuonna 2021 kivi- ja ruskohiilen osuus sähköntuotannossamme oli noin 13 % ja tämä vähenee nopeasti lähivuosina. Euroopassa hiilen käyttö loppuu vaiheittain kansallisten aikataulujen mukaisesti. 

Lisätietoja polttoaineiden käytöstä maittain Kestävä kehitys 2021 -raportistamme.

Fortumin hiilen käyttö Suomessa

Suomessa hiiltä käytetään Suomenojan ja Meri-Porin voimalaitoksissa ja Fortumin osaksi omistamassa Naantalin voimalaitoksessa.

Fortum luopuu kivihiilen käytöstä Espoon Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella (CHP-laitos) vuoden 2025 aikana. Fortum ja Espoon kaupunki ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään Espoon kaukolämmön hiilineutraaliksi 2020-luvulla Espoo Clean Heat -projektissa.

Fortumin hiilen­ käyttö Puolassa

Puolassa kivihiiltä käyttävät Czestochowan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) ja lämpölaitokset, sekä uusi Zabrzen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) ja lämpölaitokset. Czestochowan laitos käyttää myös biopolttoaineita, ja uusi Zabrzen laitos polttaa kivihiilen lisäksi jäteperäisiä polttoaineita (Refuse-derived fuel, RDF). 

Fortumin hiilen käyttö Venäjällä

Venäjällä energiantuotantomme perustuu pääosin  maakaasuun ja kehityksen painopiste on energiatehokkuuden nostamisessa. Vuonna 2021 Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme (CHP) myytiin Venäjällä. Lisäksi Chelyabinskin CHP-2 -laitos siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena. Tämä tarkoittaa, että Russia-divisioonamme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. 12.5.2022 Fortum ilmoitti valmistelevansa hallittua vetäytymistä Venäjältä, jossa ensisijaisena vaihtoehtona on Venäjän toimintojen mahdollinen myynti.    

Luovumme hiilestä vaiheittain Euroopassa

Esimerkkejä hiilestä luopumisesta

  • Fortum luopuu hiilen käytöstä Espoo-Kirkkonummi-alueen kaukolämmössä vuoden 2025 aikana
  • Inkoossa Fortum on purkanut Pohjoismaiden suurimman hiilivoimalaitoksen
  • Fortumin Russia-divisioona luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä

Ympäris­tö­vai­ku­tusten pienen­tä­mi­sestä

Suhtaudumme hiilen ympäristövaikutuksiin vakavasti. Polttoaineiden käytöstä syntyy hiilidioksidipäästöjen lisäksi muun muassa rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä, jotka heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista. Savukaasupäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti erilaisten savukaasujen puhdistustekniikoiden ja polttoteknisten ratkaisujen avulla. Kaikki voimalaitoksemme toimivat ympäristölupaehtojen mukaisesti. 

Hiilen hankintaa vastuul­li­sesti

Fortum edellyttää, että toimittajat sitoutuvat vastuulliseen tapaan toimia. Käytämme hiilen hankintaketjun vastuullisuuden arvioinnissa Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja. Bettercoal on riippumaton organisaatio, jonka tavoitteena on hiilen hankintaketjun vastuullisuuden jatkuva kehitys.

Vuonna 2021 Fortumin ja Uniperin ostamasta hiilestä 67 % tuli toimittajilta, joiden kaivoksille on tehty Bettercoal-arviointi.

Hiilen toimit­ta­jista

Fortumin merkittävimmät hiilentoimittajat vuonna 2021 olivat SUEK, Maikuben-Komir, AB Energo, Polska Grupa Górnicza, ja Węglokoks Kraj. Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan sodan jälkeen Fortum lopetti hiilen ostot Venäjältä ja etsi vaihtoehtoisia lähteitä.

Bettercoal

Bettercoalin vaatimukset perustuvat standardiin (Bettercoal Code), joka kattaa muun muassa hyvän hallintotavan, ihmisoikeudet ja sosiaalisen vastuun, sekä ympäristöasiat. Bettercoalin arviointiohjelmaan sisältyy hiilentoimittajan sitoutuminen (Letter of Commitment), itsearviointi sekä kaivostoiminnan riippumaton arviointi.

Toimittajille tehdään arvioinnin perusteella jatkuvan parantamisen suunnitelma (Continuous Improvement Plan, CIP), jonka toteuttamista Bettercoal seuraa säännöllisesti. Uusi arviointi tehdään viiden vuoden välein. Lisäksi jatkuvan parantamisen suunnitelmien toteutumista seurataan maakohtaisissa työryhmissä.

Bettercoalilla on Venäjän ja Kolumbian työryhmät, joihon Fortum osallistuu. Työryhmien raportit julkaistaan Bettercoalin verkkosivuilla. Bettercoal keskeytti yhteistyön venäläisten kivihiilen toimittajien ja Venäjä-työryhmän toiminnan Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan sodan vuoksi. Kolumbiassa keskitytään erityisesti luottamuksen vahvistamiseen hiilikaivosalueiden eri sidosryhmien välillä Kolumbian 2000-luvun alussa päättyneen sisällissodan rauhanprosessin tukemiseksi sekä kaivosalueiden paikallisten elinkeinojen monipuolistamisen tukemiseen tilanteessa, jossa hiilen kysyntä laskee. Myös paikallisyhteisöjen puhtaan veden saantiin liittyvät kysymykset ovat työryhmän asialistalla.

Jos Bettercoaliin sitoutunut hiilentoimittaja rikkoo sitoumuksiaan eikä toteuta korjaavia toimenpiteitä kohtuullisessa ajassa, voi Bettercoal käynnistää toimenpiteet toimittajan erottamiseksi. Tällöin toimittaja menettää Bettercoal-toimittajastatuksen.

Bettercoalin jäsenyrityksiltä, kuten Fortumilta, edellytetään vuosittaista raportointia kivihiilen käytöstä sekä siitä kuinka Bettercoalin laatima toimittajien arviointiprosessi on otettu osaksi yrityksen hiiliostoja. Jokaisen jäsenyrityksen pitää myös määritellä vuositasolla sitoumukset Bettercoalin periaatteiden ja prosessien edistämiseksi.

Markus Rauramo, Fortumin toimitusjohtaja

ForTheDoers blogi

Toimitusjohtaja Markus Rauramon blogikirjoitus Fortumin päivitetystä strategiasta

Vuosi 2020 on ollut suurten muutosten aikaa. Korona­pan­demia on muuttanut perus­ta­van­laa­tui­sesti jokapäi­väistä elämäämme; sitä miten teemme töitä ja pidämme yhteyttä ystäviimme ja lähei­siimme. Ihmisten tietoisuus siitä, että maailma tarvitsee nopean energia­mur­roksen ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­seksi ei kuitenkaan ole muuttunut.

Lue kirjoitus