Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 perusti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimittämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuosittain 31.1. mennessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisia hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita. Periaatteet määrittelevät muun muassa, että hallituskokoonpanon tulee sisältää asiantuntemusta niiltä maantieteellisiltä alueilta, joissa Fortum harjoittaa toimintaa, ja että hallituksen jäsenten ammatillisen taustan tulee sisältää kompetensseja, jotka tukevat Fortumin strategian toimeenpanoa ja jotka edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Lisäksi yhtiön hallitukseen tulee kuulua molempia sukupuolia. Fortum myös noudattaa valtioneuvoston 17.12.2015 tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa, jonka tavoitteena on ollut, että vuoteen 2020 mennessä yhtiöiden hallituksissa naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuuden periaatteet ja niiden toteutumisen vuosittain.

Fortum selostaa monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa, toimenpiteensä ja edistymisensä tässä selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on noudattanut monimuotoisuusperiaatteita valmistellessaan esitystä Fortumin hallituksen jäseniksi vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tulevalle vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tavoitteena on etsiä yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisia mahdollisia tulevia hallitusehdokkaita painottaen toimitusjohtajatason kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vahvaa kokemusta ESG-asioista, energiatoimialasta ja digitalisaatiosta. Nimitystoimikunta katsoo yhtiön nykyisen hallituksen kokoonpanon sekä vuodelle 2022 ehdotetun kokoonpanon sisältävän monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa.

Ehdotuksessa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 on 4 naista ja 5 miestä. Nykyisessä hallituksessa on neljä naisjäsentä (57,1 %) ja kolme miesjäsentä (42,9 %)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2021

Syyskuussa 2020 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Kimmo Viertola synt. 1961, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen, synt. 1970, KTM, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä toimitusjohtaja Risto Murto, synt. 1963, KTT, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen oli nimitystoimikunnan jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2021 yhteensä 10 kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Syyskuussa 2021 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Kimmo Viertola synt. 1961, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen, synt. 1970, KTM, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä toimitusjohtaja Risto Murto, synt. 1963, KTT, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on nimitystoimikunnan jäsen. 25.1.2022 alkaen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana on toiminut finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2022 ennen varsinaista yhtiökokousta kaksi kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: puheenjohtaja: 88 800 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa, jäsen: 43 100 euroa vuodessa ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi uutena seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä: tarkastus-ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa, nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa ja jäsen: 2 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Uutena hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavat kiinteät palkkiot suoritetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä ja seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Ralf Christian, Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Anja McAlister (varapuheenjohtajaksi), Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtajaksi), Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola.

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2022 hyväksyi edellä mainitut nimitystoimikunnan ehdotukset.

Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit