Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien osakeomistusten perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimeämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuosittain 31.1. mennessä.

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisia hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita. Monimuotoisuusperiaatteet määrittelevät muun muassa, että hallituskokoonpanon tulee sisältää asiantuntemusta niiltä maantieteellisiltä alueilta, joissa Fortum harjoittaa toimintaa, ja että hallituksen jäsenten ammatillisen taustan tulee sisältää kompetensseja, jotka tukevat Fortumin strategian toimeenpanoa ja jotka edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Yhtiön hallitukseen tulee lisäksi kuulua molempien sukupuolten edustajia. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista vuosittain.

Nimitystoimikunnan tavoitteena on löytää yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisia mahdollisia tulevia hallitusehdokkaita painottaen toimitusjohtajatason kokemusta erityisesti kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vahvaa kokemusta ESG-asioista, energiatoimialasta ja digitalisaatiosta. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kesäkuussa 2024 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin

  • osastopäällikkö Maija Strandberg, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), 
  • toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sekä
  • toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa. 

Nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2025 mennessä.

Syyskuusta 2023 toukokuun 2024 loppuun nimitystoimikunnan jäseninä toimivat seuraavat henkilöt: finanssineuvos Minna Pajumaa, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, sekä Mikael Silvennoinen, Fortumin hallituksen puheenjohtaja.

Syyskuu 2022–syyskuu 2023 välisenä aikana nimitystoimikunnan jäseninä toimivat finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja) (syyskuu 2022–huhtikuu 2023), toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala (syyskuu 2022–huhtikuu 2023) ja Mikael Silvennoinen 13.4.2023 alkaen. 13.4.2023 nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin finanssineuvos Minna Pajumaa Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta Maija Strandbergin tultua valituksi Fortumin hallituksen jäseneksi Fortumin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 1.9.2023 mennessä yhteensä viisi kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. 1.9.2023–31.1.2024 nimitystoimikunta kokoontui kuusi kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit

Arkistoon
Corporate governance

Varsinainen yhtiökokous 2024

Lue lisää