Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

​Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 perusti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimittämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin ole oikeutta nimittää jäsentä nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1. mennessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa hallituksensa jäsenten valinnassa Hallinnointikoodin 2015 mukaisia hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita. Periaatteet määrittelevät muun muassa, että hallituskokoonpanon tulee sisältää asiantuntemusta niiltä maantieteellisiltä alueilta, joissa Fortum harjoittaa toimintaa ja että hallituksen jäsenten ammatillisen taustan tulee sisältää kompetensseja, jotka tukevat Fortumin strategian toimeenpanoa ja jotka edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Lisäksi yhtiön hallitukseen tulee kuulua molempia sukupuolia. Fortumin tavoite on noudattaa valtioneuvoston 17.12.2015 tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tavoitteena on, että naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä vuoteen 2020 mennessä. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuuden periaatteet ja niiden toteutumisen vuosittain.

Fortum selostaa monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa, toimenpiteensä ja edistymisensä selvityksessään hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on noudattanut monimuotoisuusperiaatteita valmistellessaan esitystä Fortumin hallituksen jäseniksi yhtiökokoukselle 2018. Ehdotuksessa hallituksen jäseniksi oli 3 naista ja 5 miestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ennen vuoden 2018 varsinaista yhtiökokousta

Lokakuussa 2017 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt:

  • osastopäällikkö Pekka Timonen, Työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosasto
  • toimitusjohtaja Timo Ritakallio (28.2.2018 asti) , sijoitusjohtaja Mikko Mursula (1.3-28.6.2018) ja toimitusjohtaja Jouko Pölönen (29.6.2018 alkaen), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • pääjohtaja Elli Aaltonen, KELA.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimii nimitystoimikunnan jäsenenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot kaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättyessä, olisivat seuraavat:

  • puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
  • varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa
  • jäsenelle 40 000 euroa vuodessa sekä
  • tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitettiin 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksettaisiin sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksettaisiin sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksettaisiin kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä ei maksettaisi palkkiota. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti, että hallitus koostuisi kahdeksasta jäsenestä ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin: Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Kim Ignatius, Matti Lievonen (puheenjohtaja), Anja McAlister ja Veli-Matti Reinikkala sekä uusina jäseninä Essimari Kairisto ja Klaus-Dieter Maubach (varapuheenjohtaja). Varsinainen yhtiökokous 28.3.2018 päätti hallituksen palkkioista Nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti.