Ilmasto ja resurssit
Luonto lintuperspektiivistä

Ilmasto ja resurssit

Toimin­taym­pä­ris­tös­sämme tapah­tuvia muutoksia ohjaavat globaalit megat­rendit: ilmas­ton­muutos, tekno­lo­gia­ke­hitys, aktii­viset asiakkaat ja resurs­si­te­hokkuus.  Eurooppa pyrkii saavut­tamaan hiili­neut­raa­li­suuden vuoteen 2050 mennessä, ja Fortum on asettanut hiili­neut­raa­li­suus­ta­voitteen (Scope 1,2 ja 3) vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Fortum on sitou­tunut luopumaan hiileen perus­tu­vasta energian­tuo­tan­nosta jo vuoden 2027 loppuun mennessä.

Fortumin vuosi 2023

 • Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt 32 gCO2/kWh
 • Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt 16 gCO2/kWh
 • Suorat Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt 1,6 miljoonaa CO2-ekv. tonnia
 • Kokonaiskasvihuonekaasupäästöt, Scope 1-3, 14,4 miljoonaa CO2-ekv. tonnia
 • Fortumin hiileen perustuva kapasiteetti 744 MW
 • Hiileen perustuva osuus Fortumin liikevaihdosta 3%
 • Fossiilisten polttoaineiden osuus liikevaihdosta 11 % (sisältäen fossiilisia polttoaineita käyttävän tuotannon ja kaasuliiketoiminnan)
 • Fossiilisten polttoaineiden osuus Fortumin tuotantopohjaisesta liikevaihdosta  5 % 
 • Jäähdytysvedeksi otetun meriveden osuus koko vedenotosta 98%
 • Merkittävien ympäristövahinkojen määrä: 2
 • Voima- ja lämpölaitoksissa syntyvien sivutuotteiden ja jätteiden uudelleenkäyttöaste oli 89 %

Ilmas­ton­muu­toksen hillintä 

Ilmas­ton­muu­toksen hillintä vaatii poliit­tista sitou­tu­mista ja kunnian­hi­moisia toimen­pi­teitä yhteis­kunnan eri toimi­joilta. Kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä on vähen­nettävä paitsi sähkö­toi­mia­lalla, myös lämmi­tyk­sessä, jäähdy­tyk­sessä, teolli­suu­dessa ja liiken­teessä. Sähköis­ty­mi­sellä hillitään ilmas­ton­muu­tosta, kun muita energia­muotoja korvaava sähkö tuotetaan ja toimi­tetaan vähäpääs­töi­sillä ja uusiu­tu­villa energian­läh­teillä. Siirty­minen vähäpääs­töiseen energia­jär­jes­telmään mahdol­listaa myös muiden toimia­lojen päästöjen vähen­tä­misen yhdis­tä­mällä hiili­diok­si­di­pääs­töt­tömän sähkön­tuo­tannon vihreään vetyyn.

Fortumin energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt

Fortum on yksi Euroopan puhtaimmista sähkön tuottajista. Vuonna 2023 Fortumin energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 32 gCO2/kWh ja sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt 16 gCO2/kWh. Alla olevassa kaaviossa näkyvät suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt.