Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristötyötä ohjataan ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu kaikki Loviisan ydinvoimalaitoksen ja sen käyttämien alihankkijayritysten toiminta Hästholmenin saarella. Loviisan ydinvoi­ma­lai­toksen sähkön­tuo­tan­nolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiili­diok­si­di­päästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotet­taisiin fossii­li­silla polttoai­neilla.

Meidän ympäristömme

Loviisan voimalaitoksen vuoden 2022 ympäristöraportti on julkaistu
Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitoksen ja hiilidioksidivapaan ydinvoiman rooli puhtaan energian tuottajana on ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla.

Voimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen, sillä laitoksen läpi kulkiessaan jäähdytysvesi lämpenee noin 10 astetta. Käytännössä kaksi kolmasosaa reaktorin tuottamasta lämpöenergiasta päätyy jäähdytysveden mukana mereen. Lämpötilamittausten mukaan purkuvesi kohottaa meriveden lämpötilaa kasvukaudella noin 1–2,5 astetta yhden–kahden kilometrin etäisyydellä purkupaikasta. Jäähdytysveden purkualue pysyy sulana läpi talven.

Ympäristötarkkailu

Voima­lai­toksen toimin­nasta aiheu­tuvia päästöjä ja niiden vaiku­tuksia ympäris­tössä seurataan viran­omaisten hyväk­symien tarkkai­luoh­jelmien mukai­sesti. Tarkkai­luista laaditaan vuosit­tainen raportti. Jäähdytys- ja jätevesien osalta ohjelma sisältää kuormi­tus­tark­kailun sekä ympäröivän meria­lueen vesistö- ja kalata­lous­tark­kailun.

Radio­ak­tii­visten päästöjen ja niiden vaiku­tuksien tarkkailu toteu­tetaan ympäristön sätei­ly­val­von­taoh­jelman puitteissa. Näytteitä otetaan muun muassa hengi­ty­sil­masta, merive­destä, ympäristön kasvil­li­suu­desta sekä ihmiseen johtavan ravin­to­ketjun eri vaiheista. Näytea­na­lyysit tekee Sätei­ly­tur­va­kes­kuksen tutkimus- ja ympäris­tö­val­von­tao­sasto.

Vastuullinen jätehuolto

Loviisan voima­lai­tok­sella jätehuolto koostuu kahdesta eri osa-alueesta: ei-valvonta-alueen ja valvonta-alueen jätehuol­losta. Kaikki valvonta-alueella syntyvät jätteet käsitellään radio­ak­tii­visena. Jätteen syntyä pyritään ehkäisemään ja kierrätettävän jätteen osuutta kasvattamaan.

Lue lisää
Nuclear power

Loviisan voimalaitos

Tutustu Fortumin Loviisan voimalaitokseen