Miksi sijoittaa Fortumiin

Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

Houkutteleva kasvu ja hiilineutraaliuus

Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuuden kasvumme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon ja puhtaaseen kaasuun, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä.

Joulukuussa 2020 Fortum päivitti konsernistrategiansa, joka edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla tuottaa hyvää tulosta. Pariisin sopimuksen mukaisesti, tavoitteenamme on hiilineutraaliuus kaikessa toiminnassamme vaativien välitavoitteiden kautta viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Strategiamme neljä prioriteettia ovat:

Kasvamme päästöttömässä sähköntuotannossa
 • Fortumin investointi Uniperiin kasvatti konsernin hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa 60 %. Jatkamme vesi- ja ydinvoimatoimintojemme kehittämistä ylläpitääksemme laitostemme erinomaista suorituskykyä.
 • Aiomme kasvattaa maatuuli- ja aurinkovoimatuotantoamme pääasiassa Euroopassa ja kehittää niistä merkittävän tulonlähteen. Tavoitteenamme on rakentaa 1,5-2 GW uutta kapasiteettia vuoteen 2025 mennessä.
 • Venäjällä siirrymme asteittain uusiutuvaan energiaan ja vähennämme ajan myötä fossiilisen energian painoa portfoliossamme
Hyödynnämme vahvaa asemaamme kaasussa jotta mahdollistamme energiamurroksen
 • Fortum on myös kaasuyhtiö, jolla on merkittävä rooli kaasuun perustuvassa joustavassa sähköntuotannossa sekä kaasun toimittajana lämmityksen ja teollisuuden tarpeisiin. Kun hiilen käyttö Euroopassa vähenee, kaasuvoimalamme huolehtivat toimitusvarmuudesta ja sähköjärjestelmän joustavuudesta, mikä puolestaan mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman nopean kasvun. Tavoitteenamme on vähentää kaasuun perustuvan sähköntuotantomme päästöjä siirtymällä ajan myötä puhtaan kaasun käyttöön.
 • Kaasulla on tärkeä rooli monilla sähkömarkkinoiden ulkopuolisilla alueilla, ja haluamme jatkossakin olla kaasun luotettava toimittaja myös lämmityksen sekä teollisuuden tarpeisiin. Tavoitteenamme on kehittää kaasun toimitus- ja varastointiliiketoimintaa ja kasvattaa kahdenvälisten tukku- ja teollisuusasiakassopimusten osuutta. Pidemmällä aikavälillä maakaasun käyttö siirtyy puhtaaseen vetyyn ja synteettisiin kaasuihin. Vahva asemamme kaasun arvoketjussa sekä hiilidioksidipäästötön sähköntuotantomme luovat meille tulevaisuudessa hyvät edellytykset menestyä puhtaiden vetyratkaisujen tarjoajana.
Rakennamme kumppanuuksia teollisuus- ja infra-asiakkaiden kanssa
 • Fortum haluaa auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntia pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Teollisuus- ja infraratkaisumme tähtäävät asiakkaan hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten pienentämiseen. Niitä ovat esimerkiksi verkkoyhtiöiden tarvitsemat vakauspalvelut, jätteen energiahyötykäyttö sekä muut vähäpäästöiset teolliset ratkaisut.
 • Vetytalouden kehityksellä on keskeinen rooli Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja EU:n sekä monien jäsenvaltioiden tavoitteet tässä asiassa ovat erittäin kunnianhimoisia. Aiomme tarttua tilaisuuksiin ja kehittää vetyliiketoimintaamme sitä mukaa kun siitä tulee kaupallisesti kannattavaa.
Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi
 • Fortumin pitkäaikainen tavoite on yhtiön oman toiminnan muuttaminen hiilineutraaliksi. Muutoksen nopeuttamiseksi olemme asettaneet toiminnallemme seuraavat vaativat ilmasto- ja ympäristötavoitteet:
  • Koko toiminta hiilineutraalia Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä (Scope 1, 2 ja 3 päästöt)
  • Euroopan tuotanto hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2035 mennessä (Scope 1 ja 2)
  • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna (Scope 1 ja 2)
  • Biodiversiteettiä edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021.
 • Vuoden 2021 aikana Fortum aikoo asettaa tavoitteen epäsuorien, polttoainekaupasta loppukäyttäjille muodostuvien Scope 3 -päästöjen vähentämiselle (kategoria 11).
 • Fortumin hiilivoimakapasiteetti puolitetaan vuoden 2025 loppuun mennessä noin 5 gigawattiin (GW).

Taloudelliset tavoitteet ja kasvava osinko

Fortum on päivitti taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikkansa joulukuussa 2020. Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on meille edelleen keskeistä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x
 • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
  • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
  • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin osinkopolitiikka on ”maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa”. 

Näin Fortum luo omistaja-arvoa

Kasvava huomio ydinosaamisalueisiin

 • hiilidioksidivapaa vesi-, ydinvoimatuotanto sekä energiatehokas sähkön- ja lämmön yhteistuotanto
 • kaasuun perustuva joustava sähköntuotanto sekä kaasun toimitus lämmityksen ja teollisuuden tarpeisiin
 • Hyödynnämme Uniperin edelläkävijyyttä vetyliiketoimintamme kehittämisessä sitä mukaa kun siitä tulee kaupallisesti kannattavaa

Uniper-yhteistyön hyödyt

 • Positiivisen kassavaikutuksen arvioidaan nousevan konsernitasolla noin 100 miljoonaan euron vuodessa. Tästä yli 50 miljoonaa euroa vuodessa arvioidaan saavutettavan vuoden 2023 loppuun mennessä ja täysimääräiset, vuositasolla noin 100 miljoonan euron hyödyt vuonna 2025.

Strategian onnistunut toteuttaminen luo arvoa kaikille sidosryhmillemme ja tukee tavoitettamme kasvattaa osingon määrää ajan myötä.

Fortumin strategia 2020
Lue lisää strategiastamme