Kestävän kehityksen raportin laskeutumissivu
Kaksi henkilöä katselee tuulimyllyjä

Kestävän kehityksen pääkohdat

Olemme yksi Euroopan puhtaimmista sähköntuottajista. Ydintoimintamme on vesi- ja ydinvoimaan perustuva hiilidioksidivapaa sähköntuotanto. Kestävä kehitys on olennaista Fortumin strategialle, ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Kuvaamme vuoden 2022 kestävän kehityksen tavoitteitamme, toimintatapaamme, toimenpiteitämme ja tuloksiamme englanniksi Sustainability 2022 -raportissa.

Lue lisää englanniksi Sustainability 2022 -raportista

Kestävän kehityksen kohokohdat 2022

  • Check Luonnon monimuotoisuuden strategiatyömme eteni hyvin. Toteutimme tieteeseen perustuvan luonnon monimuotoisuusvaikutusten arvioinnin, jossa tarkasteltiin sekä Fortumin omaa toimintaa että arvoketjuamme. Sen pohjalta asetimme luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.
  • Check Työturvallisuus jatkaa ykkösprioriteettinamme. Käynnistimme laajan turvallisuuskulttuuriohjelman johon kuuluu koulutusta, webinaareja ja työpajoja kaikille organisaatiotasoille.
  • Check Poikkeukselliset olosuhteet vuonna 2022 toivat haasteita henkilöstön hyvinvoinnille. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota henkiseen hyvinvointiin esimerkiksi tarjoamalla keskustelutukea ja coaching-mahdollisuuksia.
  • Check Teemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi esimerkiksi Microsoftin kanssa, jonka datakeskusalueen hukkalämmöllä tuotetaan päästötöntä kaukolämpöä.
  • Check Fortum ylsi ykköseksi Nasdaq Helsingin Nordic Business Diversity -indeksin suurten pörssiyhtiöiden vertailussa.
  • Check Helmikuussa 2023 Suomen hallitus myönsi Fortumin Loviisan ydinvoimalan molemmille yksiköille uuden toimiluvan, joka on voimassa vuoden 2050 loppuun asti. Loviisan ydinvoimala tuottaa noin 10 % Suomessa kulutetusta sähköstä.

​​​​​​​Kunnianhimoiset ympäristötavoitteet

Maaliskuussa 2023 Fortum ilmoitti uusista entistä tiukemmista ympäristötavoitteista. Fortum tavoittelee hiilineutraaliutta (Scopes 1, 2, 3) vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kaiken hiilen tuotannon vuoden 2027 loppuun mennessä. Sitoudumme myös asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (SBTi 1,5°C). Lisäksi Fortum sitoutuu myös kunnianhimoisiin luonnon monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin.

Lue lisää ympäristötavoitteistamme

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Fortumin uudet kestävän kehityksen tavoitteet?
Chevron down

Strategiamme painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen sekä dekarbonisaation ja kasvun edistäminen pohjoismaisessa teollisuudessa. Strategia on lähtökohta yhä kunnianhimoisemmalle kestävän kehityksen työlle.

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, hiilestä luovumme jo vuoden 2027 loppuun mennessä ja hiilidioksidin ominaispäästöille olemme asettaneet myös väliaikaisen tavoitteen, jotta voimme seurata kehitystämme. Olemme sitoutuneet toiminnassamme tieteeseen perustuvaan SBTi-tavoitteeseen (1,5 °C). Lisäksi olemme asettaneet kunnianhimoiset biodiversiteettitavoitteet. Katso myös kohta: Mitkä ovat Fortumin luonnon monimuotoisuudelle asetetut tavoitteet? 

Haluamme tulla tunnetuksi yrityksenä, joka välittää ympäröivistä yhteisöistä ja niissä asuvista ihmisistä, sekä yhteisöistä ja työntekijöistä toimitusketjuissamme. Tätä mitataan turvallisuustavoitteillamme ja sitoumuksellamme edistää oikeudenmukaista siirtymää.

Kerromme työn edistymisestä ja esimerkeistä vuoden mittaan verkkosivuillamme ja muissa Fortumin kanavissa. Linkki kestävän kehityksen tavoitteet sivulle.

Miten edistytte päästöjen pienentämisessä ja uusiutuvan energian lisäämisessä?
Chevron down

Olemme on tänä päivänä yksi Euroopan puhtaimmista sähköntuottajista. Lähes 90 % konsernin käyttökatteesta (vuonna 2022, Venäjän toiminnot pois luettuna) syntyy yhtiön pohjoismaisesta sähköntuotannosta, joka perustuu hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan. Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa 97 % ja muualla maailmassa 59 % oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2022.

Espoossa Clean Heat projektimme avulla vähennämme kaukolämmön päästöjä. Tavoitteemme on tehdä Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalia vuoteen 2029 mennessä.

Uuden strategiamme mukaisesti kasvamme tuuli- ja aurinkovoimassa Pohjoismaissa. Olemme kehittämässä uutta tuulivoimaa yli 1100 MW:n edestä Pohjoismaihin ja meillä on tuulivoimahankkeita luvituksen eri vaiheissa. Aurinkovoiman osalta etsimme aktiivisesti sopivia hankekehitysalueita Pohjoismaista. Närpiöön ja Kristiinankaupunkiin rakennamme parhaillaan Suomen kolmanneksi suurinta tuulipuistoa yhdessä Helenin kanssa. Pjelaxin tuulipuiston investointi on yhdessä Helenin kanssa 360 miljoonaa euroa.

Lisäksi Fortumin omien vesivoimaloiden kunnostukset Ruotsissa ja Suomessa ovat kasvattaneet uusiutuvan sähköntuotannon kapasiteettia.

Mitkä ovat Fortumin luonnon monimuotoisuudelle asetetut tavoitteet?
Chevron down

Tavoitteenamme on että nykyiset ja uudet toiminnot (Scope 1 ja 2) eivät enää vähennä luonnon monimuotoisuutta eli eivät synnytä ns. nettohävikkiä vuodesta 2030 eteenpäin.

Käyttämällämme tieteeseen perustuvalla mallilla vesivoiman vaikutuksia vesistöjen biodiversiteettiin ei voida toistaiseksi kattavasti mitata. Jatkamme paikallisia toimia erityisesti vesivoiman tuotannossa ja sitoudumme kehittämään tieteeseen perustuvaa menetelmää yhtiön vesistövaikutusten arvioimiseksi vuoden 2023 aikana.

Sen lisäksi vähennämme haitallisia vaikutuksia maanpäälliseen luonnon monimuotoisuuteen tuotantoketjun alkupäässä (Scope 3) 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (lähtötaso 2021) 

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on yksi tärkeimmistä keinoista ilmaston muutoksen ja luontokadon hillitsemiselle.

Miksi Fortum ei rakenna luonnonmukaisia kalateitä kaikkiin vesivoimalaitoksiin?
Chevron down

Eri tyyppisten kalateiden toimivuus ja niiden vaikuttavuus kalakannoille ei ole itsestäänselvyys. Jokainen joki ja voimalaitos on olosuhteiltaan erilainen. Fortum haluaa etsiä optimaalisen ratkaisun kuhunkin kohteeseen kalakantojen vahvistamiseksi. Kalojen kulun mahdollistaminen padon ohi on vain yksi osa toimivaa vaelluskalaratkaisua, lisäksi tarvitaan mm. lisääntymisalueita. Vaelluskalakantojen palauttaminen on pitkäjänteistä työtä ja siinä tulee edetä vaiheittain.

Suomen vesivoimalaitoksemme sijaitsevat Oulujoella ja Vuoksella. Molemmilla vesistöalueilla pyrimme parantamaan vaelluskalojen luonnonkiertoa siellä, missä tutkimusten mukaan sille voisi olla edellytyksiä.

Kuinka Fortum huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista?
Chevron down

Työturvallisuus jatkaa ykkösprioriteettinamme. Käynnissä on muun muassa laaja koulutuskokonaisuus, joks rakentuu henkilökohtaisille oivalluksille siitä, mitä kukin voi tehdä yhteisen työturvallisuuskulttuurin hyväksi. Kuinka rakennamme turvallisuutta positiivisella tulokulmalla sen sijaan että vain estäisimme onnettomuuksia.

Poikkeukselliset olosuhteet vuonna 2022 toivat haasteita henkilöstön hyvinvoinnille. Kiinnitimme vuonna 2022 erityistä huomiota työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin esimerkiksi tarjoamalla keskustelutukea ja coaching-mahdollisuuksia.

Kuinka johdon palkitsemisessa huomioidaan vastuullisuus?
Chevron down

Fortumin johdolle suunnattuihin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin (long-term incentive programme, LTI) sisältyy ESG-mittareita.. Pitkän aikavälin kannustinjaksolle 2023–2025 asetettu ESG-tavoite liittyy tieteeseen perustuviin (SBTi 1,5 celsiusastetta) päästövähennyksiin ja päästöihin Euroopassa, ja Fortumin maineindeksin kehitykseen tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa. Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöverrokkeihin säilyy mittarina.

Turvallisuus on yksi mitattava osa-alue Fortumin kaikkia työntekijöitä koskevassa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä (short-term incentive programme, STI). Vuonna 2023 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään sisältyy tavoite turvallisuuskoulutuksen osallistumisasteesta.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2022

Lue lisää englanniksi
Sustainability report

Vuosikatsaus 2022

Vuosikatsaus 2022