Varsinainen yhtiökokous 2023

Fortum Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous 13.4.2023.

Fortum Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) pidetään torstaina
13. huhtikuuta 2023 klo 14.00 alkaen Messukeskus Siivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkavat klo 12.30. Osallistujille järjestetään kahvitarjoilu ennen kokousta.

Osakkeenomistajilla on halutessaan mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä tämän sivun kautta.

Jäljempänä on lisäohjeita Yhtiökokoukseen liittyen.

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan, mukaan lukien kokouksen asialista, hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla tällä sivulla.

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät

  • 2.3.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
  • 30.3.2023 Varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 6.4.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
  • 13.4.2023 klo 14.00 Varsinainen yhtiökokous alkaa; osakkeenomistajien vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.30
  • 27.4.2023 Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä näillä sivuilla viimeistään

Osingonmaksuun liittyvät päivämäärät

  • 17.4.2023 Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä
  • 24.4.2023 Osingon ensimmäisen erän maksupäivä
  • 2.10.2023 Osingon toisen erän täsmäytyspäivä
  • 10.10.2023 Osingon toisen erän maksupäivä

Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 6.4.2023 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon seuraavilla tavoilla:

Sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa: https://egm.apk.fi/eGM/gm/6167517508_fi

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja sähköinen ennakkoäänestys edellyttävät suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja sähköinen ennakkoäänestys eivät edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, tämä edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa tällä sivulla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous [ät] euroclear [piste] eu, tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli asiayhteydestä ilmenevät ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös puhelimitse soittamalla numeroon 020 770 6905 (arkisin klo 9.00–16.00). Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että äänestäminen ennakkoon ei kuitenkaan ole mahdollista puhelimitse. Ennakkoäänestys on mahdollista edellä mainitun mukaisesti joko sähköisessä ennakkoäänestyspalvelussa, sähköpostitse tai postitse.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan, edunvalvojan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan, edunvalvojan tai avustajan syntymäaika tai henkilötunnus.

Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajan, hänen edustajansa, asiamiehensä, edunvalvojansa, tai avustajansa tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajan ollessa alaikäinen pyydetään edustamisoikeuden varmistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä toimittamaan kummankin huoltajan suostumus alaikäisen osakkeenomistajan edustamiselle. Mikäli huoltajia on vain yksi tai alaikäisen edunvalvojaksi on määrätty muu henkilö, pyydetään tästä toimittamaan virkatodistus tai muu selvitys.

Lisätietoja ennakkoäänestämisestä on jäljempänä kohdassa ”Äänestäminen ennakkoon”. Asiamiehen käyttämisestä kerrotaan kohdassa ”Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat”.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä ilmoittautumisajan kuluessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm [ät] fortum [piste] com tai postitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 100, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.3.2023 klo 10.00 ja 6.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli osakkeenomistajan omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän tai hänen asiamiehensä saapuu paikalle yhtiökokoukseen.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköiseen ennakkoäänestämiseen ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää edellä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, rekisteröityminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä sähköisessä yhtiökokouspalvelussa myös vielä yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös halutessaan tulostaa yhtiökokouspalvelussa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Osakkeenomistaja on yhteydessä sähköiseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä

Osakkeenomistajien on halutessaan mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä tällä sivulla. Videolinkki kokouksen seuraamista varten julkaistaan tällä sivulla viimeistään yhtiökokouspäivänä 13.4.2023. Kokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista yhtiökokoukseen eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata suoraa videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä tietyistä asialistalla olevista asioista jo ennakkoon edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen liittyvä henkilötietojen käsittely

Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiökokouksen tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla myös kohdassa "Kokousmateriaalit".

Lisätietoja kokoukseen osallistuville

Voit olla yhteydessä yhtiökokoukseen osallistumiseen, ilmoittautumiseen, ennakkoäänestykseen tai muissa mahdollisissa yhtiökokoukseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse osoitteeseen agm [ät] fortum [piste] com. Huomaathan, että emme ota vastaan ilmoittautumisia tähän osoitteeseen. Voit ilmoittautua ja ennakkoäänestää yllä kohdassa "Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys" lueteltujen kanavien kautta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 897 264 465 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Kokousmateriaalit
Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit