Kaksi ihmistä kalliolla tyynen meren äärellä

Toimintamme perusta ja strategia

Toimintamme perusta pohjautuu päättäväisyyteemme työskennellä sen eteen, että ihmisten hyvinvointi, yhteiskuntien tarpeet, yritysten menestys ja luonnon monimuotoisuus ovat keskenään tasapainossa.

Energiamme rakentaa maailmaa jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä.

Yhtenä Euroopan puhtaimmista energian tuottajista autamme yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja asiakkaitamme kasvamaan ja dekarbonisoimaan prosessejaan luotettavalla ja tuottavalla tavalla tasapainossa luonnon kanssa. Kaikkea tekemistämme ja päätöksiämme ohjaa uusi, kunnianhimoinen toimintamme perusta.

Strategiset prioriteetit

Tuotamme puhdasta energiaa luotettavasti

Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa tarvittavalla mittakaavalla asiakkaillemme ja pohjoismaiselle energiajärjestelmälle. Aiomme vähentää päästöjä ja modernisoida liiketoimintamme.

Edistämme teollisuuden dekarbonisaatiota

Edistämme dekarbonisaatiota sekä kasvua ja siten myös puhtaan energian tarvetta pohjoismaisessa teollisuudessa. Saavutamme tämän tekemällä yhteistyötä strategisten asiakkaidemme kanssa tarjoamalla heille puhdasta energiaa pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla.

Uusiudumme ja kehitymme

Onnistuaksemme liiketoimintastrategiamme toteuttamisessa meidän täytyy uudistaa ja kehittää toimintamalliamme ja työskentelytapojamme.

Fortumin päivitetty strategia

Strategiamme lähtee toimintamme perustasta

Strategian painopisteet määrittävät, mihin keskitämme voimavaramme. Ensimmäinen prioriteettimme on tuottaa ja toimittaa luotettavasti puhdasta energiaa tarvittavalla mittakaavalla asiakkaillemme ja koko pohjoismaiselle energiajärjestelmälle. Fortumin liiketoimintaportfolion ydin muodostuu alansa parhaimmistoon kuuluvasta ydin- ja vesivoiman tuotannosta ja siihen liittyvästä sähköntuotannon joustavuudesta ja optimoinnista, kaukolämmöstä- ja kaukokylmästä sekä vahvasta energiamarkkinan asiantuntemuksesta ja kyvystämme tuottaa ja toimittaa luotettavasti puhdasta energiaa kuluttaja- ja yritysasiakkaillemme. Fortum on jo nyt edelläkävijä näillä osa-alueilla ja tavoitteenamme on vahvistaa ja kasvaa valikoidusti näillä ydinliiketoiminta-alueilla samalla kun pyrimme hyödyntämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hyviä olosuhteita. Lähitulevaisuudessa noudatamme edelleen kurinalaisuutta pääomainvestoinneissa ja näin ollen olemme alentaneet arviotamme kasvuinvestoinneista. Ympäristötavoitteidemme mukaisesti jatkamme dekarbonisaatiota ja niiden toimintojen modernisointia, joissa vielä on päästöjä.

Toiseksi, pyrimme edistämään dekarbonisaatiota ja puhtaan energian kysynnän kasvua pohjoismaisessa teollisuudessa. Tarjoamme puhdasta ja vakaata energiaa asiakkaidemme dekarbonisaatiotarpeisiin ja kehitämme aktiivisesti hankkeita tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Ydin- ja vesivoiman perusliiketoimintamme tarjoavat jo nyt joustavan ja luotettavan perustan tälle. Kehitämme myös rakennusvalmiita maatuulivoima- ja aurinkovoimahankkeita, jotta kysynnän jälleen elpyessä voimme vastata asiakkaidemme energian tarpeeseen. Strategisena tavoitteenamme on lisätä pitkäaikaisten sähkönhankintasopimusten (PPA) osuutta asiakkaidemme kanssa, sillä kykenemme tuottamaan ja toimittamaan puhdasta sähköä suuressa mittakaavassa. Tämä myös tasapainottaa riskejämme, sillä pitkäaikaiset sopimukset tuovat ennustettavuutta tulevaisuuden tulovirroista yhä epävakaammassa liiketoimintaympäristössä. 

Kolmas strateginen prioriteettimme kuvaa kuinka aiomme uusiutua ja kehittyä. Tavoitteenamme on rakentaa tehokas toimintamalli, joka sopii yrityksemme muuttuneeseen toimintaympäristöön, toimintamme perustaan ja prioriteetteihimme. Samalla kehitämme yrityskulttuuriamme tukemaan parhaalla tavalla strategian toteuttamista.

Lue lisää liiketoimintaportfoliomme painopisteistä ja strategisista tavoitteista. 

Luomme arvoa

Tuotamme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla heille luotettavasti, tehokkaasti ja joustavasti tuotettua puhdasta energiaa, tarvittaessa suuressakin mittakaavassa. Arvoa luo myös vahva sitoutumiseemme hiilineutraaliuteen omassa toiminnassamme ja tavoitteemme suojella luonnon monimuotoisuutta.

Taloudelliset tavoitteemme ohjaavat investointejamme ja liiketoiminnan prioriteettejamme: tuotamme ja toimitamme puhdasta energiaa ja edistämme teollisuuden dekarbonisaation toteutumista.

Laaja roolimme yhteiskunnassa heijastuu kattaviin ja kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiimme. Asettamalla nämä tavoitteet haluamme olla edelläkävijöitä alallamme todistaaksemme, että tasapaino voidaan saavuttaa.

Vahvat arvomme, osaamisemme ja kokemuksemme tukevat meitä matkalla kohti tavoitteitamme.

Ympäristötavoitteemme

Olemme sitou­tuneet hiili­neut­ra­liuteen ja luonnon monimuo­toi­suuden suoje­le­miseen. Ydinlii­ke­toi­min­tamme – puhtaan energian toimit­ta­minen luotet­ta­vasti – on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikai­semmin. Olemme jälleen yksi vähäpääs­töi­sim­mistä energian­tuot­ta­jista Euroo­passa, mutta se ei meille riitä: haluamme olla tiennäyttäjä vastuul­li­suus­asioissa laajem­minkin.

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteemme

Fortumin talou­del­liset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvon­luon­ti­mah­dol­li­suuk­sista, uudesta kasvustra­te­giasta ja liike­toi­min­nasta.

Lue lisää