Kaksi ihmistä kalliolla tyynen meren äärellä

Toimintamme perusta ja strategia

Toimintamme perusta pohjautuu päättäväisyyteemme työskennellä sen eteen, että ihmisten hyvinvointi, yhteiskuntien tarpeet, yritysten menestys ja luonnon monimuotoisuus ovat keskenään tasapainossa.

Energiamme rakentaa maailmaa jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä.

Yhtenä Euroopan puhtaimmista energian tuottajista autamme yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja asiakkaitamme kasvamaan ja dekarbonisoimaan prosessejaan luotettavalla ja tuottavalla tavalla tasapainossa luonnon kanssa. Kaikkea tekemistämme ja päätöksiämme ohjaa uusi, kunnianhimoinen toimintamme perusta.

Strategiset prioriteetit

Tuotamme puhdasta energiaa luotettavasti

Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa tarvittavalla mittakaavalla asiakkaillemme ja pohjoismaiselle energiajärjestelmälle. Aiomme vähentää päästöjä ja modernisoida liiketoimintamme.

Edistämme teollisuuden dekarbonisaatiota

Edistämme dekarbonisaatiota sekä kasvua ja siten myös puhtaan energian tarvetta pohjoismaisessa teollisuudessa. Saavutamme tämän tekemällä yhteistyötä strategisten asiakkaidemme kanssa.

Uusiudumme ja kehitymme

Onnistuaksemme liiketoimintastrategiamme toteuttamisessa meidän täytyy uudistaa ja kehittää toimintamalliamme ja työskentelytapojamme.

Fortumin päivitetty strategia

Strategiamme lähtee toimintamme perustasta

Strategian painopisteet määrittävät, mihin jatkossa keskitämme voimavaramme. Ensimmäinen prioriteettimme on tuottaa ja toimittaa luotettavasti puhdasta energiaa tarvittavalla mittakaavalla asiakkaillemme ja koko pohjoismaiselle energiajärjestelmälle. Tämä tarkoittaa, että jatkamme jo nyt huippuluokkaa olevien toimintojemme tehokkuuden, joustavuuden ja optimoinnin kehittämistä. Ympäristötavoitteidemme mukaisesti jatkamme dekarbonisaatiota ja niiden toimintojen modernisointia, joissa vielä on päästöjä.

Toiseksi, pyrimme edistämään dekarbonisaatiota ja kasvua pohjoismaisessa teollisuudessa. Saavutamme tavoitteen tekemällä yhteistyötä strategisten asiakkaidemme kanssa, kehittäen ja rakentaen uutta puhdasta energiaa ja edistäen puhtaan vedyn kehittämistä. Yhdessä kumppaniemme kanssa teemme valikoituja kasvuinvestointeja uusiutuvaan energiaan ja tutkimme puhtaan vedyn ja uuden ydinvoiman tarjoamia mahdollisuuksia.

Kolmas strateginen prioriteettimme kuvaa kuinka aiomme uusiutua ja kehittyä. Uudistamme toimintarakenteemme tarkoituksenmukaiseksi ja muutamme Fortumia asiakaslähtöiseksi yhtiöksi. Parannamme tapaamme hallita liiketoimintariskiprofiiliamme ja vahvistamme avointa johtajuutta.

Luomme arvoa

Tuotamme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla heille luotettavasti, tehokkaasti ja joustavasti tuotettua puhdasta energiaa, tarvittaessa suuressakin mittakaavassa. Arvoa luo myös vahva sitoutumiseemme hiilineutraaliuteen omassa toiminnassamme ja tavoitteemme suojella luonnon monimuotoisuutta.

Taloudelliset tavoitteemme ohjaavat investointejamme ja liiketoiminnan prioriteettejamme: tuotamme ja toimitamme puhdasta energiaa ja edistämme teollisuuden dekarbonisaation toteutumista.

Laaja roolimme yhteiskunnassa heijastuu uusiin, kattaviin ja kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiimme. Asettamalla nämä tavoitteet haluamme olla edelläkävijöitä alallamme todistaaksemme, että tasapaino voidaan saavuttaa.

Vahvat arvomme, osaamisemme ja kokemuksemme tukevat meitä matkalla kohti tavoitteitamme.

Ympäristötavoitteemme

Olemme sitou­tuneet hiili­neut­ra­liuteen ja luonnon monimuo­toi­suuden suoje­le­miseen. Ydinlii­ke­toi­min­tamme – puhtaan energian toimit­ta­minen luotet­ta­vasti – on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikai­semmin. Olemme jälleen yksi vähäpääs­töi­sim­mistä energian­tuot­ta­jista Euroo­passa, mutta se ei meille riitä: haluamme olla tiennäyttäjä vastuul­li­suus­asioissa laajem­minkin.

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteemme

Fortumin talou­del­liset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvon­luon­ti­mah­dol­li­suuk­sista, uudesta kasvustra­te­giasta ja liike­toi­min­nasta.

Lue lisää

Tiedotteet

Fortum uudistaa strate­giansa puhtaan energia­siir­tymän vauhdit­ta­mi­seksi

Uudet talou­del­liset tavoitteet ja osinko­po­li­tiikka sekä tiukemmat ympäris­tö­ta­voitteet.

Lue tiedote

Fortum päivittää liike­toi­minta- ja rapor­toin­ti­ra­ken­teensa ja nimittää uuden johto­ryhmän

Fortum uudistaa toimintamallinsa vauhdittaakseen konsernin tänään julkistetun uuden strategian toteuttamista. Uusi liiketoimintarakenne tulee voimaan ja uudet johtoryhmän jäsenet aloittavat tehtävissään maaliskuun lopussa.

Lue lisää