Fortum vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena

Olemme sitou­tuneet hiili­neut­ra­liuteen ja luonnon monimuo­toi­suuden suoje­le­miseen. Ydinlii­ke­toi­min­tamme – puhtaan energian toimit­ta­minen luotet­ta­vasti – on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikai­semmin. Olemme jälleen yksi vähäpääs­töi­sim­mistä energian­tuot­ta­jista Euroo­passa, mutta se ei meille riitä: haluamme olla tiennäyttäjä vastuul­li­suus­asioissa
laajem­minkin.

Fortumille on erittäin tärkeää vähentää päästöjä sekä hillitä ilmastonmuutosta. Samaan aikaan Fortum kantaa vastuuta luotettavan ja kohtuuhintaisen energian saatavuudesta. Fortumin tavoitteena on myös parantaa energiatehokkuutta ja edistää kiertotaloutta sekä huomioida toiminnan vaikutukset henkilöstöön ja yhteiskuntaan.

Olennaisuusanalyysin perusteella Fortumin kestävän kehityksen painopistealueet ovat:

Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta Hallinto
Luonnon monimuotoisuus

 

Yrityskansalaisuus

 

Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
Kiertotalous ja jätehuolto Monimuotoisuus, tasavertaisuus ja osallistaminen Hallinnointi
Ilmastonmuutos ja kasvihuonekasvipäästöt Oikeudenmukainen ja houkutteleva työnantaja Asiakkaan oikeudet ja asiakastyytyväisyys
Päästöt ilmaan, maahan ja veteen Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi Innovaatiot ja digitalisaatio
Energiatehokkuus Ihmisoikeudet ja toimitusketjut Jaettu arvonluonti
Toimitusvarmuus ja kohtuuhintainen energia Oikeudenmukainen siirtymä  
Vedenkäyttö ja käytön optimointi Sidosryhmäyhteistyö  

Tavoitteemme

Ympäris­tö­ta­voitteet:
SBTi 1.5.C

  • Asetamme tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka ovat linjassa kansainvälisten tavoitteiden kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tämä sitoumus edellyttää ensin irtaantumista Venäjän liiketoiminnoista.
  • Kokonaisenergiantuotannon ominaispäästöt ovat alle 20 g CO2/kWh ja sähköntuotannon ominaispäästöt alle 10 g CO2/kWh vuoteen 2028 mennessä.
Hiili­neut­raali vuoteen 2030 mennessä
  • Luovumme kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta sekä siihen liittyvistä toiminnoista jo vuoden 2027 loppuun mennessä.
Biodi­ver­si­teetti
  • Nykyiset ja uudet toiminnot (Scope 1 ja 2) eivät enää vähennä luonnon monimuotoisuutta eli eivät synnytä ns. nettohävikkiä (lukuun ottamatta vesistövaikutuksia) vuodesta 2030 eteenpäin.
  • Vähennämme haitallisia vaikutuksia maanpäälliseen luonnon monimuotoisuuteen tuotantoketjun alkupäässä (Scope 3) 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (lähtötaso 2021).
  • Jatkamme paikallisia toimia erityisesti vesivoiman tuotannossa ja sitoudumme kehittämään tieteeseen perustuvaa menetelmää yhtiön vesistövaikutusten arvioimiseksi vuoden 2023 aikana.

Henkilöstö ja yhteiskunta

Työturvallisuus:

Tilastoitavien tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohden (TRIF, Total Recordable Injury Frequency), henkilöstö ja urakoitsijat, <1,0 vuoden 2030 loppuun mennessä

  • Ei vakavia tai kuolemaan johtaneita tapaturmia
  • Turvallisuusjohtamiskoulutusohjelman suoritusaste 95 % vuonna 2023
  • Turvallisuuden kehityssuunnitelmien toteutumisaste 60 % vuonna 2023
Monimuo­toisuus keski­pis­teessä

Edistämme yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa työhönotossa, palkkauksessa, koulutuksessa ja urakehityksessä – riippumatta työntekijän etnisestä taustasta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on ankarasti kielletty, ja puutumme siihen välittömästi.

Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Fortumin tavoitteena on erinomainen taloudellinen menestys strategisesti valituilla keskeisillä alueilla vahvan osaamisen ja vastuullisten toimintatapojen avulla. Fortum on saanut luokituksen B vuoden 2022 CDP Climate Change -arvioinnissa. MSCI EGS Ratings -arvioinnissa Fortum sai luokituksen BBB vuonna 2021. Fortum on myös osallistunut ISS ESG Corporate Rating -arviointiin vuonna 2022, jossa Fortum luokiteltiin luokkaan Prime B-. Fortum on saanut EcoVadis-arvioinnissa Gold Medal -luokituksen vuonna 2022. Fortum sai myös 62 pistettä 100 pisteestä Moody’s ESG Solutions -arvioinnissa vuonna 2022. Tämän lisäksi Fortum on listattuna Nasdaq Helsingissä sekä mukana STOXX Global ESG Leaders, OMX Sustainability Finland sekä ECPI® -indekseissä. Nasdaq on nimennyt Fortumin Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi.

Kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu riskejä, joilla voi toteutuessaan olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle sekä henkilöstön, urakoitsijoiden ja lähiyhteisöjen turvallisuudelle. Tärkeimmät kestävän kehityksen riskit, mukaan lukien ilmastoon liittyvät riskit, on raportoitu Fortumin johtoryhmälle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle osana Fortumin merkittävimpien riskien ja epävarmuuksien vuositarkastelua. 

Ilmastonmuutos, tarve vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa resurssitehokkuutta muuttavat perusteellisesti energiatoimialaa. Nämä muutokset luovat Fortumille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiöllä on hyvät lähtökohdat tarttua energiamuutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuutemme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä.

Kestävän kehityksen hallinto ja politiikat

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti konsernin tulostavoitteet, mukaan lukien kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvät tavoitteet, hyväksyy Fortumin hallitus. Fortumin linjajohto vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta ja kehitysohjelmista.

Turvallisuus on yksi mitattava osa-alue Fortumin kaikkia työntekijöitä koskevassa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä (short-term incentive programme, STI). Vuonna 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään sisältyy kolme turvallisuuden tunnuslukua: oman henkilöstön ja urakoitsijoiden työtapaturmien vakavuusaste laskettuna lääkinnällistä hoitoa vaativia tapaturmia (TRI) kohden, johdon turvallisuusjohtamisohjelman suoritusaste, ja turvallisuuden verkkokoulutuksen suoritusaste.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin (long-term incentive programme, LTI) sisältyy ilmastoon liittyvä mittari. Vuosien 2021–2023 LTI-ohjelmassa tavoite liittyy hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähenemiseen Fortumin hiilestä luopumissuunnitelman mukaisesti siten, että vähimmäistason saavuttaminen edellyttää ilmoitetun tavoitteen ylittämistä. Vuosien 2022–2024 LTI-ohjelmassa tavoite liittyy sähköntuotannon absoluuttisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhtiön fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa Euroopassa konsernin vuosille 2030 ja 2035 asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti. Molempien kannustinjaksojen tavoitteita päivitettiin alkuvuonna 2023 Uniperin myynnin johdosta. Pitkän aikavälin kannustinjaksolle 2023–2025 asetettu ESG-tavoite liittyy tieteeseen perustuviin (SBTi 1,5 celsiusastetta) päästövähennyksiin ja päästöihin Euroopassa, ja Fortumin maineindeksin kehitykseen tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa. Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöverrokkeihin säilyy mittarina.

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct), kestävään kehitykseen liittyviin politiikkoihin sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Toimintaohje määrittää toimintatavat, joita kaikkien tulee noudattaa. Se linjaa, miten kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan. YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen perustuva Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille määrittelee vaatimukset Fortumin toimittajille ja liikekumppaneille.

Fortum ottaa toiminnassaan huomioon ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnassaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen.

Liiketoiminnan eettisyys

Fortumin Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille korostavat nollatoleranssia korruption ja lahjonnan suhteen. Lisäksi lahjonnanvastaisuuteen, määräystenmukaisuuden hallintaan, omaisuuden suojaamiseen, eturistiriitoihin, rahanpesun vastaisuuteen, taloudellisiin pakotteisiin ja kilpailuoikeudellisiin asioihin on luotu erilliset ohjeet. Fortumin hallitus on hyväksynyt yhtiön Toimintaohjeen ja Toimintaohjeen palvelun- ja tavarantoimittajille.

Toimintaohjeita päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne vastaavat yrityksen toiminnassa ja
sääntelyssä tapahtuviin muutoksiin. Viimeisin päivitys Fortumin Toimintaohjeeseen ja Toimintaohjeeseen
palvelun- ja tavarantoimittajille tehtiin vuonna 2021. Toimintaohjeisiin liittyvä verkkokoulutus on pakollinen
kaikille työntekijöille. Lisäksi ne työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttävät, saavat säännöllisesti koulutusta
liittyen politiikkoihin ja järjestelmiin, jotka ehkäisevät korruptiota.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarjotaan sekä sisäisiä että ulkoisia raportointikanavia.
Raportointikanavat on kuvattu Toimintaohjeissa sekä yhtiön sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla. Fortumin
tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja arvioi säännöllisesti epäiltyjä väärinkäytöksiä, liiketoiminnan eettisyyteen liittyviä toimenpiteitä ja määräystenmukaisuutta.

Vuoden 2022 aikana Fortumin toiminnoissa ei todettu uusia korruptio- tai lahjontatapauksia. Yksi tutkinta oli
kesken vuoden lopussa.

Maksamme veromme vastuullisesti 

Maksamme veromme aina siinä maassa, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja tulos syntyy, paikallisten säännösten mukaisesti.

Maakohtaisen verotuksen raportoinnista on tullut tärkeä aihe kansainvälisessä ja kotimaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Julkaisemme vuosittain englanninkielisen Fortumin verojalanjälkiraportin sekä ensimmäistä kertaa Country-by-Country Tax Reportin vuodelta 2022.

Lataa Tax Footprint 2022

Lataa Country-by-Country Tax Report 2022

Kestävän kehityksen raportointi

Kestävän kehityksen raportointi Fortumilla kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Fortumin TCFD (the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) -raportti sisältyy Sustainability-raporttiin. Kirjanpitolain mukainen selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy Taloudelliset tiedot -raportin hallituksen toimintakertomukseen. Lue lisää Fortumin kestävän kehityksen periaatteista verkkosivuiltamme  ja vuosittain julkaistavista Sustainability-raporteista.

Environmental friendly

Kestävä kehitys Fortumilla

Tutustu kestävän kehityksen sivustoon