Vaikutukset ympäristöön

Vaikutukset ympäristöön

Fortumin tarkoituksena on toimia puhtaamman maailman puolesta – For a cleaner world. Haluamme mahdollistaa energiajärjestelmän muutoksen tarjoamalla asiakkaille ja yhteiskunnille luotettavaa ja edullista vähäpäästöistä energiaa ja kestäviä ratkaisuja.

Ympäristövaikutuksemme vuonna 2020

Energia

Tulevaisuudessa energiajärjestelmä – ja Fortumin portfolio – perustuu uusiutuvaan energiaan, yhä puhtaampaan kaasuun (kuten vetyyn) ja ydinvoimaan. Sähkön- ja lämmöntuotantomme energiatehokkuutta parantamalla voimme myös vähentää savukaasupäästöjä ympäristöön suhteessa tuotettuun energiaan ja pienentää tuotantokustannuksiamme.

Energiantuotantomme perustuu pääosin maakaasuun ja hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon. Tavoitteenamme on vähentää hiilen käytön osuutta sähköntuotannossa nopeasti. Tällä hetkellä vain pieni osuus sähköntuotannostamme perustuu aurinko- ja tuulivoimaan, mutta tavoittelemme näiden tuotantomuotojen merkittävää kasvua seuraavien viiden vuoden aikana.

Tavoitteenamme on rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä pääasiassa Euroopassa.

Olemme myös suuri kaukolämmön tuottaja; lämpö tuotetaan pääosin maakaasua käyttävissä ja tehokkaissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP).

Yhteiskunnan toiminta edellyttää häiriötöntä ja luotettavaa energiansaantia. Fortumin CHP-laitosten, ilman Uniperia, energiakäytettävyys vuonna 2020 oli keskimäärin 93,2 %. Uniperin kaasu- ja hiilivoimaloiden käytettävyys (sisältäen suunnitellut seisokit) oli keskimäärin 75,0 %.

Fortumin sähköntuotanto energialähteittäin 2020
Päästöt

Energiantuotannossa ja muissa tuotantotoiminnoissa syntyy erilaisia päästöjä ympäristöön, kuten ilmaan ja veteen. Pyrimme hallitsemaan toiminnoistamme aiheutuvia päästöjä sekä vähentämään niiden ympäristövaikutuksia teknisten ratkaisujen ja puhdistustekniikoiden avulla.

Globaalia ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja fossiilista alkuperää olevien jätteiden polttamisesta. Paikallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia aiheuttavia savukaasupäästöjä syntyy kaikesta polttamisesta.

Vesi

Käytämme vettä pääasiassa lauhdevoimalaitostemme jäähdytysvetenä. Vesi on myös edellytys vesivoiman tuotannollemme. Vastuumme veden käytöstä liittyy paitsi veden määrään ja saatavuuteen, myös sen laatuun ja vesiluontoon. Tehostamme omaa vedenkäyttöämme ja tarjoamme palveluita myös asiakkaiden jäte- ja lietevesien sekä muiden vaikeasti saastuneiden vesien käsittelyyn, analysointiin, puhdistukseen ja hyötykäyttöön.

Jäähdytysveden otto SR2020
Sustainability report

Kestävä kehitys 2020

Climate and resources

Ympäristövaikutukset

Recycling and waste services

Fortum eNext - joustavia ratkaisuja voimalaitoksen kunnossapitoon