Hallituksen valiokunnat

Fortumin halli­tuksen valio­kuntia ovat tarkastus- ja riski­va­lio­kunta ja nimitys- ja palkit­se­mis­va­lio­kunta. Valio­kunnat avustavat halli­tusta valmis­te­le­malla ja käsit­te­le­mällä yksityis­koh­tai­semmin halli­tuk­selle kuuluvia asioita.

Hallitus nimittää jäsenistään tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan asiakirjat ja pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille. Työjärjestykset tarkastetaan säännöllisesti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiprosessiin ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2020 tarkastusvaliokunnalle määriteltyjen velvollisuuksien mukaisesti. Hallitus määrittää säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan roolin ja velvollisuudet kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti valiokunta valvoo konsernin tilinpäätöksen raportointiprosessia, seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tarkastelee ja arvioi oikeudellisten ja liiketoimintaeettisten vaatimusten noudattamista. Valiokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen, tarkastussuunnitelman ja talousarvion. Valiokunta arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta, käsittelee ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoinen tilintarkastaja, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Accounting&Reporting -toiminnon johtaja ja lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • Seurata yhtiön taloudellista asemaa
 • Valvoa ja arvioida taloudellista raportointiprosessia
 • Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • Seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • Valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus
 • Seurata ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista yhtiölle
 • Seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliance-järjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • Käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmään antamaan selvitykseen (Corporate Governance Statement) sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • Arvioida vuosittain konsernin riskipolitiikka sekä riskit ja epävarmuustekijät mukaan lukien ilmastoon liittyvät riskit
 • Seurata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien ilmasto-, talous-, rahoitus-, IT-turvallisuusriskit sekä veroriskit ja -periaatteet
 • Hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje, vuosisuunnitelma ja budjetti sekä tarkastella tarkastusraportit
 • Seurata ja arvioida compliance-asioita sekä liiketoimintaeettisiä asioita
 • Lähipiiritapahtumien valvontaan ja arviointiin liittyvien periaatteiden laatiminen
 • Seurata ja arvioida, miten yrityksen ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut säädökset vastaavat tavanomaisia liiketoiminnan ehtoja

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2022

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston, sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Philipp Röslerin, Annette Stuben ja Ralf Christianin.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Philipp Röslerin ja Annette Stuben. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat Essimari Kairisto (pj.), Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala, Philipp Rösler ja Annette Stube. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vuonna 2021 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui yhteensä 8 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka keskeinen sisältö, valiokunnan tehtävät mukaan lukien, on esitetty ohessa. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan enemmistön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti osallistuvat toimitusjohtaja, strategia- ja henkilöstöjohtaja sekä lakiasianjohtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • Valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämis-ja palkitsemisasioissa
 • Valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti
 • Käsitellä ja valmistella suunnitelmia toimitusjohtajan seuraajaksi sekä johtoryhmän jäseniksi
 • Arvioida toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmän suoriutumista ja palkitsemista
 • Valmistella hallituksen ehdotuksia konsernin ja johdon palkkausrakenteista, palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä sekä palkitsemispolitiikasta
 • Seurata kannustinjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteita ja perustuvat suoriutumiseen
 • Seurata kompetenssien hallintaprosessien suunnittelua ja toteutusta sen varmistamiseksi, että osaamisen kehittäminen vastaa ja tukee konsernin strategisia tavoitteita

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2022

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa Fortumin hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan, sekä jäseniksi Luisa Delgadon, Anja McAlisterin ja Kimmo Viertolan.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan sekä jäseniksi Luisa Delgadon ja Anja McAlisterin. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valiokuntaan kuuluivat Matti Lievonen (pj.), Eva Hamilton, ja Anja McAlister. Lisäksi Klaus-Dieter Maubach oli valiokunnan jäsen 29.3.2021 saakka. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2021 valiokunta kokoontui yhteensä 6 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 95.