Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteiden tarkoituksena on varmistaa hyvä ja kannustava toimintaympäristö Fortumin liiketoiminnoille kaikissa toimintamaissamme. Tuemme Fortumin strategian kehittämistä ja toteuttamista hankkimalla ja arvioimalla tietoa politiikan ja lainsäädännön tulevasta kehityksestä sekä harjoittamalla ennakoivaa, rakentavaa ja avointa edunvalvontaa toimintamaissamme. Myötävaikutamme Fortumin julkisuuskuvaan toimimalla rakentavana kumppanina politiikan kehittämisessä.

Market driven
Markkinalähtöisyys

Edistämme markkinalähtöisiä ratkaisuja energiajärjestelmään tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi.

Low emissions
Vähäpäästöisyys

Uskomme tulevaisuuden energiajärjestelmään, joka on olennaisesti vähäpäästöisempi ja resurssitehokkaampi.

Customer oriented
Asiakaslähtöisyys

Asiakas on meillä aina keskipisteessä, ja edistämme yhdessä muutosta kohti puhtaampaa maailmaa

Edunvalvontamme keskeiset aiheet

Pyrimme varmistamaan kilpailukykyiset sähkön ja lämmön markkinat ja tehokkaan hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun.

Kilpailukykyiset sähkön ja lämmön markkinat

Edellytämme, että sähkömarkkinoiden kehitys perustuu kilpailuun, eri teknologioiden tasapuoliseen kohteluun ja vahvaan ilmastopolitiikkaan, jossa EU:n päästökauppajärjestelmä on päästöjen vähentämisen keskeinen työkalu.

Pyrimme varmistamaan kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön nykyisille investoinneillemme.

Kilpailukykyinen liiketoimintaympäristö

Peräänkuulutamme tasapainoista lähestymistapaa politiikkojen, lainsäädännön ja verotuksen kehittämisessä, jotta energiantuotannon kilpailukykyä heikentävä kiinteiden kustannusten liiallinen lisääntyminen voidaan välttää. Kaikkien poliittisten päätösten tulee olla yhdenmukaisia energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden kanssa.

Pyrimme varmistamaan energiajärjestelmän muutosta ja uusien teknologioiden käyttöönottoa tukevan sääntelyn.

Energiajärjestelmän muutosta tukeva sääntely

Edistämme sääntelyä, jolla helpotetaan siirtymistä uuteen ja joustavaan energiajärjestelmään. Haluamme selkiyttää sääntöjä ja periaatteita eri toimijoiden rooleissa joustavuutta lisäävien palveluiden markkinalla sekä energiavarastojen verottamista. Ihanteellisessa tapauksessa nämä säännöt ja periaatteet ovat samat kaikkialla EU:ssa.

Sidosryhmämme

Olemme liiketoimintojemme kautta monin eri tavoin vuorovaikutuksessa kansallisten viranomaisten, lainsäätäjien ja päätöksentekijöiden kanssa Pohjoismaissa, Baltian maissa, Puolassa, Venäjällä ja Intiassa. EU-politiikassa keskeisiä sidosryhmiämme ovat muun muassa Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden edustajat neuvostossa.

Aktiivinen osallistumisemme kansallisiin ja kansainvälisiin teollisuusjärjestöihin ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa auttavat meitä syventämään ymmärrystämme maailmanlaajuisista megatrendeistä ja politiikan kehityskuluista sekä niiden yhteyksistä liiketoimintaamme.

Fortum on myös liittynyt useisiin yhteisiin yritysaloitteisin, joilla edistetään markkinalähtöistä energia- ja ilmastopolitiikkaa. Fortumilla on epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, jossa on hallituksen nimittämiä edustajia Fortumin sidosryhmistä. Neuvottelukunnan tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä.

Toimintaohjeemme

Fortumin toimintaohje määrittelee perustan tavallemme toimia kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Jokaisen Fortumin työntekijän edellytetään noudattavan toimintaohjettamme, toimintaamme ohjaavia lakeja ja säädöksiä sekä yhtiön määrittelemiä toimintalinjoja, periaatteita ja ohjeistuksia poikkeuksetta. Sama korruption- ja lahjonnanvastainen periaatteemme on kirjattu toimintaohjeeseen tavaran- ja palveluntoimittajille.

Aktiivisena yrityskansalaisena Fortum tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Fortum ei tue suoraan eikä epäsuorasti poliittisia puolueita tai muita poliittisia organisaatioita.  Yhtiö ei myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoitukseen.

ForTheDoers-blogi