Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa ja liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan sopimusehdot ja palkitseminen

Toimitusjohtaja Markus Rauramon palkitseminen perustuu Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikassa esitettyihin periaatteisiin ja palkitsemisohjelmiin. Toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksyttiin yhtiökokouksessa huhtikuussa 2020.

Kiinteä palkka

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka sisältäen peruspalkan ja luontoisedut (vapaa autoetu ja puhelinetu) on 125 000 euroa.

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu Fortumin hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Hallitus päättää vuosittain kannustinpalkkion enimmäistason. Tällä hetkellä lyhyen aikavälin kannustimen enimmäismäärä on 40% kiinteästä vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmassa mahdollinen palkkio perustuu osakkeiden enimmäismäärään, joka voidaan kussakin vuosittain alkavassa kolmen vuoden ohjelmassa ansaita, mikäli hallituksen ohjelmalle asettamat tavoitteet saavutetaan enimmäistasolla.

Kalenterivuoden aikana maksettujen muuttuvien palkanosien kokonaismäärä ennen veroja ei voi ylittää yhtiön hallituksen kyseiselle vuodelle päättämää enimmäismäärää. Tällä hetkellä muuttuvien palkanosien enimmäismäärä saa olla enintään 120 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Eläke-etuus

Eläkeikä on työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtaja osallistuu johtoryhmän maksupohjaiseen lisäeläkejärjestelyyn, jonka vuosimaksu on 20% kiinteästä vuosipalkasta. Mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan ennen eläkeikää, toimitusjohtaja on oikeutettu eläkejärjestelyyn siihen mennessä kertyneisiin varoihin.

Muut edut ja ohjelmat

Muita etuja tällä hetkellä ovat vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta, henkivakuutus sekä vapaaehtoinen osallistuminen sairausvakuutuskassaan ja henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

Sopimuksen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden kiinteää palkkaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Markus Rauramo sai yllä olevien tietojen lisäksi 56 102 euron palkkion toimimisesta Uniper SE:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana heinäkuusta 2020 alkaen. Korvaus toimimisesta Uniperin hallintoneuvostossa maksetaan Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaan. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 140 000 euroa, josta 20 prosenttia on muuttuvaa palkkiota, joka määritellään Uniperin vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla ja joka maksetaan synteettisinä osakkeina.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo saa lisäksi palkkiota Teollisuuden Voima Oyj:n tämänhetkisestä hallituksen jäsenen tehtävästä. Maksettava palkkio on 1 400 euroa kuukaudessa, ja sen lisäksi maksetaan kustakin kokouksesta erillinen 800 euron kokouspalkkio.

Corporate governance

Fortumin johtoryhmä

Lue lisää