Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa ja liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan sopimusehdot ja palkitseminen

Toimitusjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajasopimuksen ehdot ovat Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaiset. Toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksyttiin yhtiökokouksessa huhtikuussa 2020. Toimitusjohtajan osalta muutos- ja takaisinperintäoikeutta ei käytetty vuonna 2022.

Kiinteä palkka

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 125 000 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy luontoisetuina auto- ja puhelinetu. Lisäksi toimitusjohtaja sai Fortumin työsuhdeauto-ohjeistuksen mukaisen sähköajoneuvotuen, jonka suuruus oli 25 % vapaan autoedun verotusarvosta. Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti Rauramon palkkaa ei koroteta vuonna 2022 (sopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen) ja vuonna 2023.

Lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimet

Hallituksen päätöksen mukaisesti muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärä (maksettavat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot) voi olla enintään 120 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin kannustimet voivat olla 40 % vuotuisesta kiinteästä palkitsemisesta. Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti Rauramolle ei makseta vuosina 2022 ja 2023 kertyviä lyhyen eikä pitkän aikavälin kannustinpalkkioita.

Eläke-etuus

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy Suomen työntekijäin eläkelain (TyEL) mukaisesti. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtaja osallistuu Fortumin johtoryhmän maksupohjaiseen lisäeläkejärjestelyyn, jonka vuosimaksu on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan ennen eläkeikää, toimitusjohtaja on oikeutettu pitämään eläkejärjestelyyn siihen mennessä kertyneet varat.

Muut edut ja ohjelmat

Muita etuja tällä hetkellä ovat vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta, henkivakuutus sekä vapaaehtoinen osallistuminen sairausvakuutuskassaan ja henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

Sopimuksen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden kiinteää palkkaa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Rauramo sai vuonna 2022 lisäksi palkkiota toimestaan Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. Palkkio Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Rauramon saama palkkio puheenjohtajana toimimisesta 21.12.2022 saakka oli 204 247 euroa. Rauramon hallintoneuvostoroolin muuttuessa vuonna 2021 Fortumin hallitus päätti tuolloin, että Rauramon kokonaispalkkio ei nouse muutoksen johdosta. Tämän vuoksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkion välinen erotus vähennetään Fortumin kannustinpalkkioista. Suomen valtion kanssa tehdyn Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti toimitusjohtajalle ei makseta vuosina 2022 ja 2023 kertyviä lyhyen tai pitkän aikavälin kannustimia. Tämän johdosta hallitus päätti aiemmin, että vähennys tehdään pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta keväällä 2024. Koska Markus Rauramo on päättänyt luopua vuosien 2020­–2022 ja 2021–2023 pitkän aikavälin kannustinjaksojen palkkioista, eikä osakepalkkioita makseta vuonna 2024, hallitus päätti, että sovittu vähennys tehdään keväällä 2025 maksettavista kannustinpalkkioista.

Corporate governance

Fortumin johtoryhmä

Tutustu Fortumin johtoryhmän jäseniin