Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja vastata yhtiön tarkoituksen määrittämisestä, sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Fortumin hallituksen jäsenet 25.3.2024 alkaen

Mikael Silvennoinen

Puheenjohtaja

Essimari Kairisto

Varapu­heen­johtaja

Ralf Christian

Hallituksen jäsen

Luisa Delgado

Hallituksen jäsen

Jonas Gustavsson

Hallituksen jäsen

Marita Niemelä

Hallituksen jäsen

Teppo Paavola

Hallituksen jäsen

Johan Söder­ström

Hallituksen jäsen

Vesa-Pekka Takala

Hallituksen jäsen

Hallitus vuonna 2023
Chevron down

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 hallitukseen valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto sekä jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Maija Strandberg, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala. Vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka hallitukseen kuuluivat Veli-Matti Reinikkala (pj.), Anja McAlister (varapj.), Ralf Christian, Luisa Delgado,  Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola (ei riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio)).

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Maija Strandbergia, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio). Neljä hallituksen jäsenistä on naisia ja kuusi miehiä. Vuonna 2023 hallitus kokoontui yhteensä 16 kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 89.

Vuoden 2023 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli yhtiön liiketoimintastrategian uudistamisessa ja sen toteuttamisen suunnittelussa, organisaatiomuutoksessa, erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden arvioinnissa ja riskinottohalukkuuden määrittelyssä (Group Risk Appetite statement) sekä ilmastonmuutokseen, kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja sääntelyympäristöön liittyvissä asioissa. Erityisesti vuoden alussa hallitus seurasi tiiviisti Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttaman Euroopan energiakriisin vaikutuksia, mikä tosiasiallisesti johti yhtiön Venäjän toimintojen määräysvallan menettämiseen. Tähän liittyen hallitus perusti huhtikuussa 2023 tilapäisen valiokunnan Venäjän tilanteen seurantaan ja valvontaan. Valiokunnan jäseniä olivat Mikael Silvennoinen (pj.), Essimari Kairisto, Ralf Christian ja Maija Strandberg. Valiokunta kokoontui vuoden 2023 aikana kahdeksan kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 97. Hallitus perusti lisäksi huhtikuussa 2023 uuden pysyvän valiokunnan käsittelemään teknologia- ja investointiasioita. Teknologia- ja investointivaliokunnan tehtävänä on arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle muun ohella päästöttömän energian-, sähkön- ja kaasuntuotantoteknologioista, investointiehdotuksista sekä kestävyystavoitteiden toteutumisesta.

Toimintansa edelleen kehittämiseksi hallitus teki osana tehtäviään myös vuosittaisen itsearvioinnin, sisältäen myös valiokuntatyön arvioinnin.

Hallituksen työjärjestys
Chevron down

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka myös toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

Strategia

 • Yhtiön liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja ohjaus
 • Konsernin toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien konsernin toimintaohje ja kestävän kehityksen politiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta
 • Yrityksen arvojen määritteleminen ja niiden toteutumisen valvonta yrityksen kulttuurissa

Valvonta

 • Yhtiön hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
 • Kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen

Merkittävät taloudelliset asiat

 • Liiketoimintasuunnitelman vuosittainen vahvistaminen
 • Tulostavoitteiden, sisältäen kestävään kehitykseen sekä ilmastoon liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
 • Osavuosikatsausten, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
 • Taloudellisten tavoitteiden, mukaan lukien osinkopolitiikan, määrittely
 • Investointivaltuuksien määritteleminen sekä merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen yhtiön investointivaltuuksien mukaisesti

Organisaatiorakennetta koskevat päätökset

 • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
 • Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
 • Yhtiön sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Muut asiat

 • Varsinaisen yhtiökokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen
 • Päättäminen lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Toiminnan arviointi
Chevron down

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallituksen kokoukset
Chevron down

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen kokoukset vuoden 2023 aikana

Vuonna 2023 hallitus kokoontui yhteensä 16 kertaa ja
kokousten osallistumisprosentti oli 89. Yksityis­koh­taiset tiedot halli­tuksen jäsenten osallis­tu­mi­sak­tii­vi­suu­desta ovat nähtä­vissä Fortumin selvi­tyk­sessä hallin­nointi- ja ohjaus­jär­jes­tel­mästä.

Vuoden 2023 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli yhtiön liiketoimintastrategian uudistamisessa ja sen toteuttamisen suunnittelussa, organisaatiomuutoksessa, erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden arvioinnissa ja riskinottohalukkuuden määrittelyssä (Group Risk Appetite statement) sekä ilmastonmuutokseen, kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja sääntelyympäristöön liittyvissä asioissa. Erityisesti vuoden alussa hallitus seurasi tiiviisti Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttaman Euroopan energiakriisin vaikutuksia, mikä tosiasiallisesti johti yhtiön Venäjän toimintojen määräysvallan menettämiseen. Tähän liittyen hallitus perusti huhtikuussa 2023 tilapäisen valiokunnan Venäjän tilanteen seurantaan ja valvontaan. Valiokunnan jäseniä olivat Mikael Silvennoinen (pj.), Essimari Kairisto, Ralf Christian ja Maija Strandberg. Valiokunta kokoontui vuoden 2023 aikana kahdeksan kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 97.

Hallitus perusti lisäksi huhtikuussa 2023 uuden pysyvän valiokunnan käsittelemään teknologia- ja investointiasioita. Teknologia- ja investointivaliokunnan tehtävänä on arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle muun ohella päästöttömän energian-, sähkön- ja kaasuntuotantoteknologioista, investointiehdotuksista sekä kestävyystavoitteiden toteutumisesta.

Fortum as an investment

Johtohenkilöiden osakeomistus ja liiketoimet

Ajantasaiset tiedot johdon omistuksista ja liiketoimista

Liiketoimet-sivulle