Ihmisoikeudet ja toimitusketju

Ihmisoikeudet ja toimitusketju

Haluamme tukea vastuullista toimintaa omassa toimitusketjussamme ja koko yhteiskunnassa. Otamme toiminnassamme huomioon ja kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka sisältyvät keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin. Toimittajat ovat tärkeä osa menestyksekästä liiketoimintaa, ja vastuullisilla toimittajavalinnoilla tuemme myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia

Päämääränämme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja soveltaa näitä periaatteita omaan toimintaamme, maa- ja kumppaniriskin arviointeihin sekä toimittaja-auditointeihin.

Teemme investointihankkeillemme kestävän kehityksen arvioinnin, joka sisältää ihmisoikeuksien arvioinnin, erityisesti uusilla toiminta-alueilla.

Kunnioitamme myös työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta kollektiivisiin työehtosopimuksiin. Kaikenlainen lapsityövoiman käyttö ja pakkotyö on ehdottomasti kiellettyä ja toimintaohjeemme vastaista.

Lue englanninkielinen Fortum Modern Slavery Statement 2020

Edistämme yhdessä kestävää kehitystä

Pyrimme aktiivisesti vähentämään toimitusketjuumme liittyviä ympäristövaikutuksia sekä parantamaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Odotamme myös liikekumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin toimintaohjetta ja Toimintaohjetta tavaran- ja palveluntoimittajille. Keskeisiä välineitä toimitusketjumme hallinnassa ovat toimittajien kvalifiointi ja toimittaja-auditoinnit.

Toimintaohjeemme tavaran- ja palveluntoimittajille sisältää toimittajiamme koskevat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Ohjeemme perustuu Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja se jakautuu neljään osioon: liiketoimintaperiaatteet, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö.

Valitsemme toimittajia vuosittain sosiaalisen vastuun auditointeihin riskiarvion perusteella. Jos auditoinnissa havaitaan poikkeamia, toimittaja laatii suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joiden toteutumista seuraamme. Auditoinneissa yleisimmin havaitsemamme poikkeamat liittyvät työturvallisuuteen, ylityöhön ja palkkaan.

Polttoaineiden hankinta

Käytämme sähkön-, lämmön- ja höyryntuotannossa useita polttoaineita, kuten maakaasua, kivi- ja ruskohiiltä, ydinpolttoainetta eli uraania, biomassaa ja jätepolttoaineita. Merkittävin polttoaine on energiantuotannossamme käytetty maakaasu.

Toimitusketjumme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa polttoaineisiin, erityisesti kivihiileen, maakaasuun ja biomassoihin. Polttoaineiden hankinnassa kiinnitetäänkin erityistä huomiota niiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon. Pyrimme aktiivisesti monipuolistamaan polttoaineiden hankintaa toimitusvarmuuden lisäämiseksi.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Circular economy

Hiilenhankinta Fortumissa

Code of conduct

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille

Code of conduct

Toimintaohjeemme