Palkitseminen

Fortum hallinnoi palkitsemista huolellisesti määritettyjen prosessien avulla. Tällä varmistetaan, että kukaan ei osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon. Fortumin yhtiökokous, osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin hallitus ja hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta (nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 25.3.2024 saakka) osallistuvat kaikki palkitsemisen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikka

Palkitsemisen hallinnointi

Listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta osallistuu hallituksen palkitsemispolitiikan valmisteluun. Hallitus esittää palkitsemispolitiikan varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi ja palkitsemisraportin vuosittain.

Hallitus hyväksyy vuosittain henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta toimitusjohtajan palkitsemisen toimitusjohtajaa koskevan palkitsemispolitiikan mukaisesti. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano ja tehtävät on kuvattu yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä. Eturistiriitojen välttämiseksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta voi koostua vain yhtiön johtoon kuulumattomista jäsenistä, joista enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalla on oikeus käyttää oman harkintansa mukaan ulkopuolisia neuvonantajia apuna johdon palkitsemisen arvioinnissa.

Palkitsemisperiaatteet

Fortum pyrkii suoriutumiskulttuuriin, jossa kukin työntekijä ymmärtää

  • yrityksen strategian ja tulostavoitteet
  • yksilön mahdollisuudet vaikuttaa tuloksiin
  • liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden sekä
  • kestävien liiketoimintatulosten merkityksen.

Palkitsemispolitiikan perustana olevat palkitsemisperiaatteemme on suunniteltu kannustamaan ja palkitsemaan Fortumin arvojen ja johtamisperiaatteiden mukaista tuloksellista toimintaa ja käyttäytymistä. Pääsääntöisesti samoja palkitsemisen periaatteita ja käytäntöjä sovelletaan sekä toimitusjohtajaan että muuhun henkilöstöön. Toimitusjohtajan tehtävän vaatimukset ja velvollisuudet huomioiden toimitusjohtajan palkitseminen sisältää myös elementtejä, jotka poikkeavat muun henkilöstön palkitsemisesta. Muulle henkilöstölle on erillinen palkitsemispolitiikkansa.

Palkitsemisrakenteet on suunniteltu huomioimaan asianmukaisesti Fortumin sidosryhmien näkemykset ja tavoitteet. Tämä tarkoittaa, että kuuntelemme osakkeenomistajia ja heidän edustajiaan, sijoittajia ja valtakirjaneuvonantajia (proxy advisors), sääntelyviranomaisia, valtiota, asiakkaita ja työntekijöitä ja varmistamme, että heidän näkemyksensä ovat asianmukaisesti edustettuina palkitsemista koskevia päätöksiä tehtäessä.

Muutokset palkitsemisessa vuonna 2023
Chevron down

Fortumin vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti hylätä neuvoa- antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Kokouksen jälkeen Fortumin uusi hallitus arvioi uudelleen Suomen valtion kanssa 6.9.2022 tehdyssä siltarahoitusjärjestelyssä asetettujen palkitsemisrajoitusten toimeenpanoa ja muutti edellisen hallituksen tekemää tulkintaa. Fortumin uuden hallituksen ja johtoryhmän tekemien päätösten perusteella Fortum päivitti ja täydensi vuoden 2022 palkitsemisraporttia ja julkisti asiasta pörssitiedotteen 2.5.2023.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmien osalta hallitus päätti, että kannustinjaksojen kaikki vuodet mitataan, mutta johtoryhmän jäsenet eivät voi ansaita osakkeita vuosilta 2022 ja 2023. Tämän perusteella osakkeiden maksimimäärää leikattiin ja siltarahoitussopimuksen rajoitusten mukaisesti johtoryhmän jäsenet voivat ohjelmasta riippuen ansaita enintään 1/3 tai 2/3 alun perin ansaittavissa olleista osakkeista. Kannustinjaksolla 2020–2022 tämä johti 9 %:n toteumaan ja sen mukaisesti ansaittujen osakkeiden toimitusaika oli keväällä 2024. Muille ohjelmaan osallistuneille toteuma oli 14 % ja osakkeet toimitettiin keväällä 2023. Sama periaate pätee kaikkiin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, jotka ovat käynnissä vuosina 2022 ja/tai 2023.

Fortumin johtoryhmä ilmoitti hallitukselle, että he vapaaehtoisesti luopuvat osakkeista, joiden toimitusaika oli keväällä 2024. Johtoryhmän uudet jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen, olivat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkioon sekä vuodelta 2022 kertyneeseen lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon aikaisempien rooliensa perusteella.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022 Fortum ilmoitti, että yhtiö pyrkii hallittuun poistumiseen Venäjän markkinoilta. Siitä lähtien Venäjä ei ole enää sisältynyt meneillään olevien kannustinohjelmien tavoiteasetantaan. Lisäksi Venäjän presidentin asetuksen (nro 302) seurauksena Fortumin omaisuus Venäjällä otettiin Venäjän viranomaisten hallintaan huhtikuussa 2023. Tämä johti Fortumin Venäjän toimintojen konsolidoinnin lopettamiseen ja Venäjän liiketoimintojen omaisuuserien alaskirjaukseen kokonaisuudessaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2023
Chevron down

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa Fortumiin. Näin ollen heille ei ole annettu mahdollisuutta osallistua Fortumin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, eikä Fortumilla ole ollut eläkejärjestelyä, johon he olisivat voineet halutessaan osallistua. Matkakulut korvataan hallituksen jäsenille Fortumin matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle alla olevia hallituksen jäsenten vuosipalkkiota toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 13.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan ehdotukset:

Vuosipalkkio hallitustyöstä, euroa

2023

Puheenjohtaja88 800
Varapuheenjohtaja63 300
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja   
(ellei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana)
63 300
Jäsenet43 100
Kiinteä palkkio valiokuntatyöstä 
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen3 000
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja5 000
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen2 000
Hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun   
valiokunnan puheenjohtaja
5 000
Hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun   
valiokunnan jäsen
2 000
Kokouspalkkiot (maksetaan myös hallituksen   
valiokuntakokouksista)
 
Kokouspalkkio800
Kokouspalkkio jäsenen matkustaessa kokoukseen   
asuinmaansa ulkopuolelle
1 600
Kokouspalkkio jäsenen osallistuessa kokoukseen   
etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä jotka   
vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä
800

Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö maksaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kulut ja varainsiirtoveron. Kokouspalkkiot sekä kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Fortumin toimintaympäristö muuttui dramaattisesti vuoden 2022 aikana Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja sitä seuranneen Euroopan energiakriisin johdosta. Tämän vuoksi Fortumin hallituksen kokousten määrä lisääntyi merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2023 hallituksen kokouksia oli yhteensä 16, kun vuonna 2022 kokouksia oli yhteensä 42. Lisätietoja vuoden 2023 aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärästä on saatavilla Hallinnointi 2023 -raportista.

Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioita ei korotettu vuonna 2023.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2023

1 000 euroa

Vuosipalkkio   
hallitustyöstä,   
maksettu 2023 

Kiinteä palkkio   
valiokuntatyöstä,   
maksettu 2023

Kokouspalkkiot,   
maksettu 20231)

Kokonaispalkitseminen,   
maksettu 2023

Osakeomistus   
31.12.2023

Hallitusjäsenyys   
2023

Mikael Silvennoinen   
Puheenjohtaja

89

12

24

125

9 497 2)

13.4–31.12.

Essimari Kairisto   
Varapuheenjohtaja

63

2

42

107

2 872

1.1.–31.12.

Ralf Christian

43

7

37 

87

2 270

1.1.–31.12.

Luisa Delgado

43

2

27

73

2 270

1.1.–31.12.

Jonas Gustavsson

43

3

22

69

1 285

13.4–31.12.

Marita Niemelä

43

2

14

59

1 285

13.4–31.12.

Teppo Paavola

43

2

33

78

7 000

1.1.–31.12.

Maija Strandberg

43

7

27

78

1 285

13.4–31.12.

Johan Söderström

43

2

12

57

1 285

13.4–31.12.

Vesa-Pekka Takala

43

5

18

67

1 285

13.4–31.12.

YHTEENSÄ

497

44

256

800

30 334

 

1) Taulukossa esitetyt palkkiot sisältävät myös vuoden 2022 kokouspalkkioiden maksujen korjauksia, jotka maksettiin vuonna 2023.   
2) Sisältää myös Mikael Silvennoisen määräysvaltayhteisönsä Agendum Oy:n kautta omistamat 6 849 Fortumin osaketta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2019-2023

1 000 euroa

2023

2022

2021

2020

2019

Nykyiset hallituksen jäsenet

 

 

 

 

 

Mikael Silvennoinen

125

-

-

-

-

Essimari Kairisto

107

135

76

72

56

Ralf Christian

87

90

-

-

-

Luisa Delgado

73

102

34

-

-

Jonas Gustavsson

69

-

-

-

-

Marita Niemelä

59

-

-

-

-

Teppo Paavola

78

117

58

45

-

Maija Strandberg

78

-

-

-

-

Johan Söderström

57

-

-

-

-

Vesa-Pekka Takala

67

-

-

-

-

Aiemmat hallituksen jäsenet

 

 

 

 

 

Matti Lievonen

-

-

32

101

89

Klaus-Dieter Maubach

-

-

15

65

71

Anja McAllister

5

122

65

57

59

Eva Hamilton

-

-

19

55

54

Heinz-Werner Binzel

-

-

-

-

12

Kim Ignatius

-

-

-

21

67

Veli-Matti Reinikkala

10

181

92

77

58

Marco Ryan

-

-

-

-

19

Philipp Rösler

4

101

55

57

44

Annette Stube

11

105

57

42

-

Kimmo Viertola

6

86

-

-

-

Hallitus, keskimääräinen kokonaispalkitseminen

56

115

50

59

53

Hallitus, varsinaisen jäsenen kiinteä vuosipalkkio

43 1)

43 1)

40

40

40

Toimitusjohtaja Markus Rauramo

1 932

2 699

3 136

965

-

Keskimääräinen työntekijän kokonaispalkitseminen 2) 4)

80

80 3) 

59 

67 

56

Vertailukelpoinen liikevoitto, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 4)

1 544

1 611 3)

1 429 

1 344 

1 191

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 4)

1,68

2,34 3)

4,49 

2,05 

1,67

1) Ei sisällä kiinteää valiokuntapalkkiota.   
2) Luvut perustuvat konsernin tilinpäätökseen ml. palkat ja palkkiot, eläkkeet, sosiaaliturvamaksut sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiot (pois lukien toimitusjohtaja). Tilinpäätös sisältää vuodelle jaksotetut kulut.   
3) Vuoden 2022 vertailuluku on päivitetty Venäjän toimintojen konsolidoinnin päättymisen johdosta vuonna 2023. Lisätietoja on julkaisussa Taloudelliset tiedot 2023.   
4) Sisältäen Venäjän toiminnot 2019–2021 ja Uniperin vuonna 2020.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2023
Chevron down

Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään toimitusjohtajan kiinteästä palkasta. Näitä ovat muun muassa henkilökohtainen suoriutuminen, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä palkkojen markkinataso.

Toimitusjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajasopimuksen ehdot ovat Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaiset. Toimitusjohtajan osalta muutos- ja takaisinperintäoikeutta ei käytetty vuonna 2023. Hallituksen päätöksen mukaisesti muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärä (maksettavat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot) voi olla enintään 120 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin kannustimet voivat olla enintään 40 % vuotuisesta kiinteästä palkitsemisesta. Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti Markus Rauramolle ei maksettu vuosina 2022 ja 2023 kertyneitä lyhyen eikä pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Lue lisää toimi­tus­joh­tajan sopimusehdoista ja palkitsemisesta 

1 000 euroa

 

Markus Rauramo
2023

Markus Rauramo
Ansaittu 2023

Kiinteä palkka

84 %

1 613

-
Lisäeläke

16 %

315

-
Lyhyen aikavälin kannustin

0 %

0 1)

1)

Pitkän aikavälin kannustin

0 %

0 2)

2)

Henkilöstön osakesäästöohjelma

0 %

4 3)

4)

Kokonaispalkitseminen

100 %

1 932

 

1) Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti vuosilta 2022 ja 2023 ansaittuja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita ei makseta.
2) Pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkiot oli määrä maksaa vuonna 2024. Toukokuussa 2023 toimitusjohtaja Markus Rauramo ilmoitti päättäneensä luopua pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkioista, ja näin ollen hänelle ei makseta osakepalkkioita vuonna 2024.
3) Toimitusjohtaja Markus Rauramo ansaitsi henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2020 säästökaudelle osallistumisen ja ohjelmassa ostettujen osakkeiden perusteella 280 lisäosaketta (brutto), mikä vastasi 4 015 euroa (brutto).
4) Henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2021 säästökaudelle osallistumisen ja ohjelmassa ostettujen osakkeiden perusteella toimitusjohtaja Markus Rauramo on ansainnut enintään 235 lisäosaketta (brutto). Lisäosakkeiden bruttomäärä vahvistetaan ja osakkeet (netto) toimitetaan keväällä 2024.

Yhteenveto toimitusjohtajalle myönnetyistä, ansaituista ja toimitetuista osakeperusteisista kannustimista

Pitkän aikavälin kannustinjakso

20202022

20212023

20222024

20232025

2024–2026

Ansaintakausi

2020–2022

2021–2023

2022–2024

2023–2025

2024–2026

Osakkeiden toimitusvuosi

2023
2024 1)

2024

2025

2026

2027

Suoritusmittarit

80 % TSR
20 % ESG

80 % TSR
20 % ESG

80 % TSR
20 % ESG

70 % TSR
30 % ESG

50% TSR
20% asiakkuuksiin liittyvä mittari
30% ESG

Palkkiototeuma

14 %
(9 %) 2)

9 %
(3 %) 2)

-

-

-

Myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärä (brutto)

63 000
42 021 3)

85 000
28 331 3)

62 000
20 702 3)

110 000
73 370 3)

125 000

Myöntämispäivä

28.2.2020

28.2.2021

28.2.2022

31.8.2023 5)

29.4.2024

Osakkeen myöntämispäivän hinta, euroa

19,28

20,69

18,84

12,40

12,36

Osakkeiden enimmäisarvo myöntämispäivänä, euroa

1 214 640
810 165 3)

1 758 650
586 168 3)

1 168 080
390 026 3)

1 364 000
909 788 3)

1 545 000

Ansaittujen osakkeiden määrä (brutto)

5 833 4)

2 550 4)

 -

-

-

Toimitettujen osakkeiden määrä (netto)

4)

4)

-

-

-

Osakkeiden toimituspäivä

4)

4)

-

-

-

Osakkeen toimituspäivän hinta, euroa

4)

4)

-

-

-

1) Johtoryhmän jäsenten palkkiorajoituksista johtuen pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkio oli määrä maksaa vuonna 2024.
2) Kun otetaan huomioon osakemäärän leikkaus (pro rata), Markus Rauramon kannustinjakson 2020–2022 lopullinen toteuma oli 9 % enimmäismäärästä ja kannustinjakson 2021–2023 lopullinen toteuma oli 3 % enimmäismäärästä.
3) Myönnettyjen osakkeiden lukumäärä/enimmäisarvo (brutto) ottaen huomioon johtoryhmän jäsenten palkkiorajoitukset vuosina 2022 ja 2023. 2020–2022: alkuperäinen osakkeiden enimmäismäärä ja osakemäärä leikattuna (pro rata) 1/3; 2021–2023 ja 2022–2024: alkuperäinen osakkeiden enimmäismäärä ja osakemäärä leikattuna 2/3; 2023–2025: alkuperäinen osakkeiden enimmäismäärä ja osakemäärä leikattuna 1/3.
4) Toukokuussa 2023 toimitusjohtaja Markus Rauramo ilmoitti päättäneensä luopua pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkiosta, ja näin ollen hänelle ei toimiteta osakkeita vuonna 2024.
5) Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 osakkeet myönnettiin organisaation uudelleenjärjestelyn johdosta aiempien vuosien aikataulusta poiketen.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo sai palkkiota toimestaan Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. Palkkio Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olleiden käytäntöjen mukaisesti. Markus Rauramon saama palkkio puheenjohtajana toimimisesta 21.12.2022 saakka oli 204 247 euroa. Markus Rauramon hallintoneuvostoroolin muuttuessa vuonna 2021 Fortumin hallitus päätti tuolloin, että Markus Rauramon kokonaispalkkio ei nouse muutoksen johdosta. Tämän vuoksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkion välinen erotus päätettiin vähentää Fortumin kannustinpalkkioista. Suomen valtion kanssa tehdyn Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti toimitusjohtajalle ei makseta vuosina 2022 ja 2023 kertyviä lyhyen tai pitkän aikavälin kannustimia. Tämän johdosta hallitus tuolloin päätti, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkion välinen erotus vähennetään pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta keväällä 2024. Koska Markus Rauramo päätti luopua pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkioista, eikä osakepalkkioita makseta vuonna 2024, hallitus päätti, että sovittu vähennys tehdään keväällä 2025 maksettavista kannustinpalkkioista.

Markus Rauramo on osallistunut henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2020 säästökaudelle ansaiten yhteensä 280 lisäosaketta (brutto). Lisäosakkeiden nettomäärä (yhteensä 149 osaketta) toimitettiin maaliskuussa 2023. Markus Rauramo on osallistunut myös henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2021 säästökaudelle, jonka aikana ostettujen osakkeiden omistusjakso päättyi vuoden 2023 lopussa. Henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2021 säästökaudelle osallistumisen ja ohjelmassa ostettujen osakkeiden perusteella Markus Rauramo oli 31.12.2023 ansainnut enintään yhteensä 235 lisäosaketta (brutto). Lisäosakkeiden bruttomäärä vahvistetaan ja osakkeet (netto) toimitetaan keväällä 2024.

Suomen valtion myöntämän Solidium-siltarahoitusjärjestelyn johdon kannustinohjelmiin liittyvien rajoitusten johdosta Fortum päätti, että yhtiön johtoryhmän jäsenet eivät osallistu henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2023 säästökaudelle.

Palkkiototeumat

Vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustimet

Toimitusjohtajan vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustimiin liittyvien suoritusmittareiden painotukset olivat: taloudellinen mittari (CompOp) 60 %, ESG-mittarit (turvallisuus) 10 % sekä johtoryhmän yhteiset/henkilökohtaiset mittarit 30 %.

Vuoden 2022 konsernin (sisältäen Uniperin) vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (CompOp) ei saavuttanut asetettua minimitavoitetta. Konsernin vuoden 2022 turvallisuustavoitteen toteuma, tilastoitujen työtapaturmien vakavuusaste ja suoritetut turvallisuusjohtamiskoulutukset oli 57 % ja painotettu toteuma oli siten 5,7 %.

Toimitusjohtaja Markus Rauramolla oli vuonna 2022 kaksi Fortumin johtoryhmälle yhteistä mittaria ja yksi henkilökohtainen mittari. Mittarit liittyivät muutoksiin konsernirakenteessa, useisiin strategisiin projekteihin ja konsernin strategian päivittämiseen. Näiden johtoryhmän yhteisen ja yksilökohtaisten mittareiden toteuma oli 44 % enimmäistasosta ja painotettu toteuma oli 13,2 %. 

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman 2022 tavoitteisiin nähden Fortumin jatkuvien liiketoimintojen segmenttikohtaiset tulokset olivat kokonaisuudessaan hyvät, mutta Uniperin ollessa sisällytettynä tavoiteasetantaan konsernin tulos ei saavuttanut sille asetettua kynnystasoa. Tämän vuoksi lyhyen aikavälin kannustimien kokonaismäärää leikattiin 50 %. Suomen valtion kanssa solmitun Solidiumsiltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja Markus Rauramolle ei maksettu vuodelta 2022 ansaittuja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita. Mikäli lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita olisi maksettu, kannustimia olisi leikattu 50 %, koska konsernin tulos ei saavuttanut sille asetettua kynnystasoa.

Vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustimet

Toimitusjohtajan vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustimiin liittyvien suoritusmittareiden painotukset olivat: taloudellinen mittari (CompOp) 50 %, ESG-mittarit (asiakastyytyväisyys ja turvallisuus) 20 % sekä johtoryhmän yhteiset/henkilökohtaiset mittarit 30 %.

Tavoiteasteikko liittyen konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon + osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (CompOP) asetettiin poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja sähkön hinnan ollessa ennennäkemättömän korkealla ja hyvinkin voimakkaasti heiluva vuonna 2022. Koska markkinaolosuhteet muuttuivat oleellisesti ja sähkön hinnat laskivat selvästi, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto ei saavuttanut sille asetettua kynnystasoa. Konsernin taloudellinen tulos vuonna 2023 oli kuitenkin erittäin hyvä Generation-segmentin vahvan taloudellisen ja operatiivisen tuloskehityksen ansiosta. Ottaen huomioon voimakkaasti heiluneet markkinahinnat, yhtiössä tapahtunut muutos ja uudelleenorganisoituminen sekä työntekijöiden vahva työpanos ja sitoutuminen, hallitus käytti harkintavaltaansa ja arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevoiton toteumaksi 45 % ja painotettu toteuma oli siten 22,5 %.

Asiakastyytyväisyysindeksitavoitteen toteuma oli 42,5 %. Suoritetut turvallisuusjohtamiskoulutukset toteutuivat maksimitasolla ja turvallisuuskulttuurin parantamiseksi asetettujen keskeisten turvallisuustoimenpiteiden implementoinnin toteuma oli 78 % Asiakastyytyväisyysindeksitavoitteen painotettu toteuma oli 4,3 % ja turvallisuusmittareiden 8,9 %.

Toimitusjohtaja Markus Rauramolla oli vuonna 2023 yksi johtoryhmän yhteinen mittari ja kaksi henkilökohtaista mittaria. Johtoryhmän yhteiset tavoitteet liittyivät onnistuneeseen joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskemiseen sekä yhtiön uudistamisprosessin ja asetettujen strategisten hankkeiden edistymiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet liittyivät uuden strategian konkretisointiin ja toteuttamiseen ja yhtiön uuden toimintarakenteen käyttöönottoon. Johtoryhmän yhteisen ja henkilökohtaisten mittareiden toteuma oli 50 % enimmäistasosta ja painotettu toteuma oli 15 %. 

Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja Markus Rauramolle ei makseta vuodelta 2023 ansaittuja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2020–2022

Pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 suoritusmittarit olivat suhteellinen osakkeen kokonaistuotto verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja (painoarvo 80 %) ja ESG-mittari (painoarvo 20 %). ESG-mittari liittyi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin strategian mukaisesti.

Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja Rauramolle ei makseta vuonna 2022 ansaittuja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Tämän perusteella osakkeiden maksimimäärää suhteutettiin ja leikattiin (pro rata) ottaen huomioon vuoden 2022 palkkiorajoitus. Suhteellisen osakkeen kokonaistuoton (TSR) toteuma oli 0 %. ESG-mittarin osalta toteuma oli 70 %, ja painotettu toteuma oli 14 %, jolloin pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkiototeuma oli 14 % enimmäistasosta. Kun otetaan huomioon osakemäärän leikkaus (pro rata), kannustinjakson 2020–2022 lopullinen toteuma oli 9 % enimmäismäärästä. Kannustinjakson palkkio oli määrä maksaa vuonna 2024. Toukokuussa 2023 toimitusjohtaja Markus Rauramo ilmoitti päättäneensä luopua pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkiosta, ja näin ollen hänelle ei makseta osakepalkkiota keväällä 2024. 

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2021–2023

Pitkän aikavälin kannustinjakson 2021–2023 suoritusmittarit olivat suhteellinen osakkeen kokonaistuotto verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja (painoarvo 80 %) ja ESG-mittari (painoarvo 20 %), joka oli sidottu Fortumin hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin hiilestä luopumissuunnitelman mukaisesti siten, että vähimmäistaso edellytti ilmoitetun tavoitetason ylittämistä. Suhteellisen osakkeen kokonaistuoton verrokkiyhtiöitä olivat A2A S.p.A., BKW AG, CEZ, a.s., Drax Group plc, EDP - Energias de Portugal, S.A., Enagás, S.A., Endesa, S.A., Enel SpA, ENGIE SA, Eni S.p.A., Hera S.p.A., Iberdrola, S.A., Iren SpA., Naturgy Energy Group, S.A., RWE Aktiengesellschaft, Snam S.p.A., SSE plc, Veolia Environnement S.A., VERBUND AG ja Ørsted A/S. Vuoden 2022 Uniper- myynnin johdosta hallitus päätti päivittää ESG-mittaria. Uudeksi mittariksi vuodelle 2023 asetettiin Fortumin maineindeksi keskeisten sidosryhmien keskuudessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 7 % painoarvolla. Tämä muutti alkuperäisen mittarin painoarvoksi 13 % vuosille 2021–2022.

Suhteellisen osakkeen kokonaistuoton (TSR) toteuma oli 0 %. Toteumaa hiileen pohjautuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen vuosien 2021–2022 osalta ei ollut Uniper-myynnin vuoksi mahdollista arvioida alkuperäisen tavoiteasetannan mukaisesti, koska alkuperäinen tavoiteasetanta oli tehty Fortumin ja Uniperin yhdistetylle hiileen perustuvan tuotannon kapasiteetille. Tämän seurauksena hallitus päätti vuosien 2021–2022 osalta toteumaksi 50 %, jolloin painotettu toteuma oli 7 %. Fortumin maineindeksille keskeisten sidosryhmien keskuudessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa asetetun tavoitteen toteuma oli 25 % ja painotettu toteuma oli 2 %. Näin ollen pitkän aikavälin kannustinjakson 2021–2023 toteuma oli 9 % enimmäistasosta.

Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja Rauramolle ei makseta vuosina 2022 ja 2023 ansaittuja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Tämän perusteella osakkeiden maksimimäärää suhteutettiin ja leikattiin (pro rata) ottaen huomioon palkkiorajoitukset vuosille 2022 ja 2023. Kun otetaan huomioon osakemäärän leikkaus (pro rata) lopullinen toteuma oli 3 % enimmäismäärästä. Kannustinjakson palkkio oli määrä maksaa vuonna 2024. Toukokuussa 2023 toimitusjohtaja Markus Rauramo ilmoitti päättäneensä luopua pitkän aikavälin kannustinjakson 2021–2023 palkkiosta, ja näin ollen hänelle ei makseta osakepalkkiota vuonna 2024.

Johtoryhmän palkitseminen 2023
Chevron down

 

Fortumin johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa) viiden viime vuoden kokonaispalkitseminen

1 000 euroa

2023

2022

2021

2020

2019

Kiinteä palkka

3 369

3 447

3 727

3 195

3 382

Lisäeläke

792

717

513

527

586

Lyhyen aikavälin 
kannustimet

681)

1 032

478

657

631

Pitkän aikavälin 
kannustimet

862)

1 223

2 250

3 598

2 360

Henkilöstön osakesäästö-
ohjelma

113)

 

 

 

 

Kokonais-
palkitseminen

4 327

6 419

6 968

7 977

6 958

Osakeomistusvaatimus 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta.

1) Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti Fortumin johtoryhmän jäsenille ei makseta vuosina 2022 ja 2023 kertyneitä lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita. Johtoryhmän uudet jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen, olivat oikeutettuja vuodelta 2022 kertyneeseen lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon aikaisempien rooliensa perusteella.
2) Pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkiot oli määrä maksaa vuonna 2024. Toukokuussa 2023 Fortumin johtoryhmän jäsenet ilmoittivat päättäneensä luopua kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkioista, ja näin ollen heille ei makseta osakepalkkioita vuonna 2024. Taulukon luku sisältää 31.3.2023 johtoryhmään nimetyille uusille jäsenille maksetun pitkän aikavälin kannustinpalkkion, koska he olivat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkioon aikaisempien rooliensa perusteella. Osakkeet toimitettiin maaliskuussa 2023, mikä johti verotettavaan tuloon huhtikuussa 2023. Luku sisältää lisäksi vuosien 2020–2022 rajoitetusta osakeohjelmasta (Restricted Share, RS-ohjelma) vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet -toiminnon johtajalle johtajasopimuksen mukaisesti keväällä 2023 maksetun palkkion.
3) Vuoden 2020 henkilöstön osakesäästöohjelman osalta ne johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja), jotka olivat yhtiön palveluksessa vuonna 2020 ja Fortumin johtoryhmän jäseniä vuonna 2023, ansaitsivat vuoden 2020 säästökaudelle osallistumisen ja ohjelmassa ostettujen osakkeiden perusteella yhteensä 808 lisäosaketta (brutto), mikä vastasi 11 474 euroa (brutto).

Fortum uudisti toimintamallinsa vauhdittaakseen maaliskuun 2023 alussa julkistetun uuden konsernistrategian toteuttamista. Uusi liiketoimintarakenne astui voimaan ja uudet johtoryhmän jäsenet aloittivat tehtävissään maaliskuun lopussa. Aikaisemmassa johtoryhmässä oli 8 jäsentä ja nykyisessä 11 jäsentä.

Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti Fortumin johtoryhmän jäsenille ei makseta vuosina 2022 ja 2023 kertyneitä lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita eikä heidän palkkojaan korotettu vuosina 2022 (sopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen) ja 2023. Johtoryhmän jäsenille ei myöskään makseta vuosina 2022 ja 2023 ansaittuja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Tämän perusteella osakkeiden maksimimäärää suhteutettiin ja leikattiin (pro rata) ottaen huomioon palkkiorajoitukset vuosille 2022 ja 2023. Kannustinjaksolla 2020–2022 suhteellisen osakkeen kokonaistuoton (TSR) toteuma oli 0 %. ESG-mittarin osalta toteuma oli 70 % ja painotettu toteuma 14 %, jolloin pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkiototeuma oli 14 % enimmäistasosta. Kannustinjaksolla 2021–2023 suhteellisen osakkeen kokonaistuoton (TSR) toteuma oli 0 %. ESG-mittarin osalta ilmastoon liittyvän tavoitteen toteuma oli 50 % ja Fortumin maineindeksitavoitteen toteuma 25 %. ESG-mittarin painotettu toteuma oli 9 %, jolloin pitkän aikavälin kannustinjakson 2021–2023 toteuma oli 9 % enimmäistasosta. 

Pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkiot oli määrä maksaa vuonna 2024. Toukokuussa 2023 Fortumin johtoryhmän jäsenet ilmoittivat päättäneensä luopua kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkioista, ja näin ollen heille ei makseta osakepalkkioita vuonna 2024. Johtoryhmän uudet jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen, olivat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkioon sekä vuodelta 2022 kertyneeseen lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon aikaisempien rooliensa perusteella.

Ne johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja), jotka olivat yhtiön palveluksessa vuonna 2020 ja, jotka kuuluivat johtoryhmään vuonna 2023 ansaitsivat henkilöstön osakesäästöohjelmaan vuoden 2020 säästökaudelle osallistumisen ja ohjelmassa ostettujen osakkeiden perusteella yhteensä 808 lisäosaketta (brutto). Lisäosakkeet (yhteensä 479 osaketta, netto) toimitettiin maaliskuussa 2023. Seitsemän nykyistä johtoryhmän jäsentä, jotka olivat yhtiön palveluksessa vuonna 2021 (pl. toimitusjohtaja). ansaitsivat henkilöstön osakesäästöohjelmaan vuoden 2021 säästökaudelle osallistumisen ja ohjelmassa ostettujen osakkeiden perusteella 31.12.2023 mennessä yhteensä enintään 810 lisäosaketta (brutto). Lisäosakkeiden bruttomäärä vahvistetaan ja osakkeet (netto) toimitetaan keväällä 2024. 

Suomen valtion myöntämän Solidium-siltarahoitusjärjestelyn johdon kannustinohjelmiin liittyvien rajoitusten johdosta Fortum päätti, että yhtiön johtoryhmän jäsenet eivät osallistu osakesäästöohjelman vuoden 2023 säästökaudelle (pois lukien uudet johtoryhmän jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen).

Tietoa kannustinohjelmista

Konsernitason lyhyen aikavälin suoritusmittarit ja palkkiototeumat vuosilta 2022 ja 2023 on kuvattu julkaisussa Palkitseminen 2023 sivulla  8.

Suomen valtion kanssa solmitun Solidium-siltarahoitusjärjestelyn palkitsemista koskevien ehtojen mukaisesti johtoryhmän jäsenille ei makseta vuosina 2022 ja 2023 kertyneitä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Henkilöstöä koskevassa lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa (STI) 2023 tavoiteasteikko liittyen konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon asetettiin poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja sähkön hinnan ollessa ennennäkemättömän korkealla ja hyvinkin voimakkaasti heiluva vuonna 2022. Koska markkinaolosuhteet muuttuivat oleellisesti ja sähkön hinnat laskivat selvästi, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto ei saavuttanut sille asetettua kynnystasoa. Konsernin taloudellinen tulos vuonna 2023 oli kuitenkin erittäin hyvä Generation-segmentin vahvan taloudellisen ja operatiivisen tuloskehityksen ansiosta. Ottaen huomioon voimakkaasti heiluneet markkinahinnat, yhtiössä tapahtunut muutos ja uudelleenorganisoituminen sekä työntekijöiden vahva työpanos ja sitoutuminen, Fortumin hallitus käytti harkintavaltaansa ja arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevoiton ja muiden taloudellisten tavoitteiden toteumaksi 45 %.

Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelman mittarit koostuvat taloudellisista, liiketoiminnallisista, asiakkuuksiin liittyvistä ja turvallisuusmittareista sekä liiketoimintayksiköiden/toimintojen mittareista ja tiimikohtaisista ja/tai henkilökohtaisista mittareista. Taloudelliset mittarit ovat konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (painoarvo 30 %) ja konsernin kiinteiden kulujen (painoarvo 10 %) kehitys. Liiketoiminnallinen mittari (painoarvo 10 %) perustuu laitosten käytettävyyteen ja asiakkuuksiin liittyvä mittari perustuu asiakassuositteluindeksin kehitykseen (painoarvo 10 %). Turvallisuusmittari liittyy turvallisuustoimenpiteisiin (painoarvo 10 %). Liiketoimintayksiköiden/toimintojen ja tiimikohtaisten ja/tai henkilökohtaisten mittareiden asetannassa huomioidaan liiketoiminnan/toiminnon painopisteet sekä työntekijöiden roolit ja vastuut (painoarvo 30 %).

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma (PSP-ohjelma) koostuu vuosittain käynnistettävistä kolmen vuoden mittaisista kannustinjaksoista. Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja on ollut pitkän aikavälin kannustinohjelman suoritusmittarina vuodesta 2019 alkaen. Fortum otti vuosien 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinjaksossa ensimmäistä kertaa käyttöön myös vastuullisuuteen liittyvän ESG-mittarin.

Pitkän aikavälin kannustinjaksolle 2021–2023 asetettu ESG-mittari sidottiin Fortumin hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin hiilestä luopumissuunnitelman mukaisesti siten, että vähimmäistason saavuttaminen edellyttää ilmoitetun tavoitteen ylittämistä. Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöihin säilytettiin mittarina, ja valittujen yhtiöiden verrokkiryhmään lisättiin myös valikoituja energiayhtiöitä. Vuoden 2022 Uniper-myynnin johdosta ESG-mittaria päivitettiin vuoden 2023 alussa siten, että alkuperäisesti asetettu mittari arvioitiin huomioiden vuodet 2021–2022 ja tavoitteeksi vuodelle 2023 asetettiin Fortumin maineindeksi keskeisten sidosryhmien keskuudessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Pitkän aikavälin kannustinjaksolle 2022–2024 asetettu ESG-mittari liittyi sähköntuotannon absoluuttisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhtiön fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa Euroopassa konsernin vuosille 2030 ja 2035 asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti. Myös Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöverrokkeihin säilyi mittarina. Vuoden 2022 Uniper-myynnin johdosta ESG-mittaria päivitettiin vuoden 2023 alussa. Päivitetty ilmastotavoite vuosille 2022–2024 liittyy absoluuttisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Euroopassa, mukaan lukien Fortum Recycling & Waste -liiketoiminta.

Pitkän aikavälin kannustinjaksolle 2023–2025 asetettu ESG-mittari liittyy tieteeseen perustuviin (SBTi 1,5 celsiusastetta) päästövähennyksiin ja päästöihin Euroopassa ja Fortumin maineindeksin kehitykseen tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa. Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöverrokkeihin säilyi mittarina, mutta Uniper-myynnin ja strategiauudistuksen johdosta verrokkiyhtiöitä muutettiin vastaamaan Fortumin muuttunutta rakennetta.

Pitkän aikavälin kannustinjaksolla 2024–2026 osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin energiayhtiöihin on edelleen mittarina. Suhteellisen osakkeen kokonaistuoton verrokkiyhtiöt pidettiin samana kuin kannustinjaksolla 2023–2025. Verrokkiyhtiöitä ovat A2A S.p.A., Acciona energías renovables, BKW AG, Centrica plc, CEZ, a.s., Drax Group plc, Encavis AG, EDP - Energias de Portugal, S.A., EDP Renováveis, S.A., Endesa, S.A., Enel SpA, ENGIE SA, E.ON SE, Hera S.p.A., Iberdrola, S.A., Iren SpA., Naturgy Energy Group, S.A., RWE Aktiengesellschaft, SSE plc, Veolia Environnement S.A., VERBUND AG ja Ørsted A/S. Muita suoritusmittareita ovat pitkäaikaisten sähkönmyyntisopimusten (PPA) osuuden kasvattaminen osana normaalia sähköntuotannon suojausta ja ESG-mittarit liittyen kysyntävetoisen uusiutuvan energiatuotannon valmiuksien rakentamiseen mahdollisia tulevaisuuden investointeja varten ja tieteeseen perustuviin päästövähennyksiin (SBTi 1,5 celsiusastetta).

Venäjän viranomaiset ottivat huhtikuussa 2023 haltuunsa Fortumin omaisuuden Venäjällä. Määräysvallan menettäminen tytäryhtiö PAO Fortumissa johti Fortumin Venäjän toimintojen konsolidoinnin lopettamiseen ja Fortumin Venäjän liiketoimintojen omaisuuserien alaskirjaukseen kokonaisuudessaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Venäjä ei sisälly meneillään olevien kannustinohjelmien tavoiteasetantaan.

Vuodesta 2020 lähtien Fortum on täydentänyt pitkän aikavälin kannustinohjelmaansa rajoitetulla osakeohjelmalla (Restricted Share -ohjelma, RS). RS-ohjelma noudattaa yleisen pitkän aikavälin kannustinohjelman pääehtoja sillä poikkeuksella, että allokoidut osakkeet toimitetaan kolmivuotisen RS-jakson jälkeen ilman erillisiä suorituskriteereitä. Vuosien 2021–2023 RS-ohjelman puitteissa oli 31.12.2023 myönnetty yhteensä 13 500 osaketta, vuosien 2022–2024 RS-ohjelman puitteissa 34 800 osaketta ja vuosien 2023–2025 RS-ohjelman puitteissa yhteensä 37 300 osaketta. Vuosien 2021–2023 RS-ohjelman osakkeet arvioidaan toimitettavan keväällä 2024.

Fortumin liiketoimintarakenteen, liiketoimintojen ja konsernitoimintojen uudelleenjärjestelyn vuoksi pitkän aikavälin kannustinohjelman allokaatioaikataulu vuonna 2023 poikkesi normaalista vuosittaisesta aikataulusta. Ensimmäinen vaihe päättyi elokuun lopussa, ja allokaatioprosessi saatiin päätökseen marraskuun lopussa. Vuoden 2022 Solidium-siltarahoitusjärjestelyn ehtoihin liittyvien johdon palkitsemista koskevien rajoitusten vuoksi osakkeiden enimmäismäärää leikattiin (pro rata) ja johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) myönnettävien osakkeiden enimmäismäärä (brutto) oli 232 000 osaketta ja leikattu määrä 154 744 osaketta. Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 palkkiototeuma vahvistetaan keväällä 2026.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistusvaatimus edellyttää jäseniä kartuttamaan ja pitämään omistuksessaan Fortumin osakkeita määrän, joka vastaa 100 % toimitusjohtajalle maksettavasta kiinteästä bruttopalkasta. Johtoryhmän jäsenen on kunkin osakepalkkiomaksun yhteydessä pidettävä omistuksessaan 50 % osakkeiden nettomäärästä (verojen jälkeen), kunnes osakeomistus vastaa 100 %:a kiinteästä bruttopalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjakso

2020–2022

2021–2023

2022–2024

2023–2025

2024–2026

Ansaintakausi

2020–2022

2021–2023

2022–2024

2023–2025

2024–2026

Osakkeiden toimitusvuosi

2023
2024 1)

2024 1)

2025

2026

2027

Suoritusmittarit

80 % TSR
20 % ESG

80 % TSR
20 % ESG

80 % TSR
20 % ESG

70 % TSR
30 % ESG

TSR 50 %
Asiakkuuksiin liittyvä mittari 20 % 
ESG 30 % 

Palkkiototeuma

14 % 

9 %

 

 

 

Myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärä (brutto)

410 488

317 0002)

342 597 2)

713 614 2)

1 017 5006)

Menetettyjen osakkeiden lukumäärä

119 204 3)

6 239 4)

 

 

 

Ansaittujen osakkeiden määrä (brutto) osakkeiden toimitushetkellä

39 890

27 000

 

 

 

Osallistujien määrä
(osakkeiden toimitushetkellä)

88

79

 

 

 

Myöntämispäivä

28.2.2020

28.2.2021

28.2.2022

31.8.2023
30.11.2023 5)

29.2.2024

Osakkeen myöntämispäivän hinta, euroa

19,28

20,69

18,84

12,40
12,89 5)

11,55

Osakkeen toimituspäivä

9.3.2023

14.2.2024

 

 

 

Osakkeen toimituspäivän hinta, euroa

14,34

10,94

 

 

 

1) Johtoryhmän jäsenten palkkiorajoituksista johtuen pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkiot oli määrä maksaa vuonna 2024. Toukokuussa 2023 Fortumin johtoryhmän jäsenet ilmoittivat päättäneensä luopua kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkioista, ja näin ollen heille ei toimiteta osakkeita vuonna 2024. Johtoryhmän uudet jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen, olivat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkioon aikaisempien rooliensa perusteella.
2) Myönnettyjen osakkeiden määrä 31.12.2023 (johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat rajoitukset vuosina 2022 ja 2023 on otettu huomioon). Kannustinjakson 2021–2023 osalta myönnettyjen osakkeiden määrässä on otettu huomioon myös ne osakkeet, joista johtoryhmän jäsenet luopuivat.
3) Menetettyjen osakkeiden määrä sisältää 31.12.2022 jälkeen työsuhteen päättymisen vuoksi menetetyt osakkeet sekä johtoryhmän jäsenten luovuttamat osakkeet (pois lukien uudet johtoryhmän jäsenet, jotka olivat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkioon aikaisempien rooliensa perusteella).
4) 31.12.2023 jälkeen työsuhteen päättymisen vuoksi menetettyjen osakkeiden määrä.
5) Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 osakkeet myönnettiin organisaation uudelleenjärjestelyn johdosta aiempien vuosien aikataulusta poiketen.
6) Myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärä (brutto) sisältää toimitusjohtajalle huhtikuussa 2024 myönnetyt osakkeet.

Fortumin liiketoimintarakenteen, liiketoimintojen ja konsernitoimintojen uudelleenjärjestelyn vuoksi pitkän aikavälin kannustinohjelman allokaatioaikataulu vuonna 2023 poikkesi normaalista vuosittaisesta aikataulusta. Ensimmäinen vaihe päättyi elokuun lopussa, ja allokaatioprosessi saatiin päätökseen marraskuun lopussa. Vuoden 2022 Solidium-siltarahoitusjärjestelyyn liittyvien johdon palkitsemista koskevien rajoituksien vuoksi osakkeiden enimmäismäärää leikattiin (pro-rata) ja johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) myönnettävien osakkeiden enimmäismäärä (brutto) oli 232 000 osaketta ja leikattu määrä 154 744 osaketta. Pitkän aikavälin kannustinjakson 2023–2025 palkkiototeuma vahvistetaan keväällä 2026.

 

Yhteenveto johdolle toimitetuista osakkeista (netto)

Pitkän aikavälin kannustinjakso

PSP-ohjelma

2020–2022

RS-ohjelma 2020–2020

PSP-ohjelma 2021–2023

Osakeomistus 31.12.2023

Nebahat Albayrak,  johtaja, vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet

1)

2 677 3)

1)

3 438

Eveliina Dahl,  johtaja, henkilöstö ja hankinnat

1)

 

1)

2 859

Bernhard Günther,  Fortumin uudistumisesta ja IT:stä vastaava johtaja

1)

 

1)

767

Mikael Lemström,  vesivoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja

2)

 

1)

15 021

Petra Lundström,  ydinvoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja

2)

 

1)

13 617

Simon-Erik Ollus, suurasiakkaista ja markkinoinnista vastaava johtaja

1)

 

1)

6 838

Markus Rauramo, toimitusjohtaja

1)

 

1)

115 162

Mikael Rönnblad, kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja

1)

 

1)

20 685

Nora Steiner-Forsberg, lakiasiainjohtaja

1)

 

1)

1 615

Peter Strannegård,  johtaja, uusiutuva energia ja dekarbonisaatio

2)

 

1)

3 292

Tiina Tuomela, talousjohtaja

2)

 

1)

40 169

Yhteensä

-

2 677

-

223 463

Aikaisemmat johtoryhmän jäsenet

 

 

 

 

Per Langer, City Solutions -divisioonan johtaja

4)

 

4)

-

Yhteensä

-

 

-

-

1) Fortumin johtoryhmän jäsenet ilmoittivat toukokuussa 2023 päättäneensä luopua pitkän aikavälin kannustinjaksojen 2020–2022 ja 2021–2023 palkkioista, ja näin ollen heille ei toimiteta osakkeita vuonna 2024.
2) Johtoryhmän uudet jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen, olivat oikeutettuja pitkän aikavälin kannustinjakson 2020–2022 palkkioon aikaisempien rooliensa perusteella. Osakkeet toimitettiin maaliskuussa 2023, mikä johti verotettavaan tuloon huhtikuussa 2023.
3) Nebahat Albayrak osallistui vuosien 2020–2022 RS-ohjelmaan. Albayrakin johtajasopimuksen mukaisesti hänelle toimitettiin vuosien 2020–2022 RS-ohjelmasta yhteensä 2 677 osaketta (netto) maaliskuussa 2023.
4) Per Langer jätti tehtävänsä johtoryhmän jäsenenä 30.3.2023.

Eläkejärjestelyt
Chevron down

Fortumin johto­ryhmän suoma­laiset jäsenet kuuluvat työnte­kijäin eläkelain (TyEL) piiriin. Lakisää­teinen eläke­jär­jes­telmä määrittää työan­sioihin perus­tuvan eläke­turvan. Suomen eläkejärjestelmässä ansiotuloksi katsotaan peruspalkka, vuotuiset tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei pitkän aikavälin kannustinohjelmasta saatuja tuloja.

Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi Fortumin johtoryhmän jäsenillä on lisäeläkejärjestelyjä. Konsernin periaatteen mukaisesti kaikki toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten uudet lisäeläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia.

Nykyisessä 31.3.2023 voimaantullessa johtoryhmässä eläkeikä on tyypillisesti paikallisen lainsäädännön, Suomessa työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen. Tämä koskee myös toimitusjohtajaa. Lisäksi kolmella johtajalla eläkeikä on 63 vuotta. Suomessa muilla paitsi kahdella eläkesäätiöön kuuluvalla johtajalla on maksuperusteinen lisäeläke. Maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn maksu on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Mikäli johtajasopimus irtisanotaan ennen eläkeikää, maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn piirissä oleva johtaja on oikeutettu pitämään eläkejärjestelyyn siihen mennessä kertyneet varat.

Fortumin ei-suomalaiset johtoryhmän jäsenet kuuluvat kunkin maan lakisääteisen eläkejärjestelmän ja markkinakäytäntöjen mukaisten eläkejärjestelyjen piiriin.

Kannustinjärjestelmät
Chevron down

Lyhyen aikavälin kannustimet

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin taloudellisten, strategisten ja kestävän kehityksen vuositason tavoitteiden saavuttamista. Pääperiaate on, että kaikki työntekijät ovat mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa tai vaihtoehtoisesti liiketoimintakohtaisen tai vastaavan paikallisen palkkio-ohjelman piirissä.

Hallitus määrittää vuosittain johtoryhmän suoritusmittarit, painoarvot ja tavoitteet valittujen mittareiden osalta. Mittarit voivat vaihdella vuosittain liiketoiminnan ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti. Yleensä ne koostuvat yhdistelmästä mittareita, jotka liittyvät konsernin taloudelliseen tulokseen, ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan sekä yhteisiin johtoryhmä-/yksilökohtaisiin strategisiin suoritusmittareihin. Lyhyen aikavälin kannustimien enimmäistaso on 40 % kiinteästä vuosipalkasta. Yhtiön hallitus arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Muun henkilöstön palkitseminen perustuu konsernin, liiketoimintayksikön tai toiminnon tavoitteisiin ja yksilökohtaisiin tai tiimin tavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan alkuvuodesta käytävissä kehityskeskusteluissa. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmien palkkiot maksetaan rahana.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi voidaan käyttää muita muuttuvia palkkiomekanismeja rajoitetuissa, tarkoin määritellyissä tapauksissa. Tällaisia mekanismeja voivat olla esimerkiksi projekti- ja tunnustuspalkkiot.

Pitkän aikavälin kannustimet

Fortumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista kestävästi, varmistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaisuus sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöt ja pitämään heidät yhtiön palveluksessa.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmassa osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. Hallitus päättää vuosittain uuden kannustinjakson aloittamisesta pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaisesti.

Hallitus hyväksyy Fortumin johtoryhmän jäsenet, joilla on oikeus osallistua vuosittain alkavaan pitkän aikavälin kannustinjaksoon. Fortumin hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan päättämään kannustinjakson osallistujista ja enimmäispalkkioista muiden paitsi Fortumin johtoryhmän jäsenten osalta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Osallistujat eivät voi samanaikaisesti olla Fortumin henkilöstörahaston aktiivisia jäseniä.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä ohjelmista, joiden ansaintajakso on kolme vuotta. Hallitus määrittää suoritusmittarit, painoarvot ja tavoitteet valittujen mittareiden osalta. Tällä varmistetaan, että ne tukevat aina yhtiön strategiaa. Suoritusmittarit perustuvat yleensä taloudelliseen tulokseen, osakekurssiin sekä vastuullisuuteen ja ne voivat sisältää myös muita strategisia mittareita. Ansaintajakson päätyttyä hallitus arvioi suorituksen ja määrittää, missä laajuudessa kukin tavoite on saavutettu. Lopullinen palkkiotaso määräytyy tällä perusteella. Pitkän aikavälin kannustin perustuu osakkeiden enimmäismäärään.

Vuodesta 2020 lähtien Fortum on täydentänyt pitkän aikavälin kannustinohjelmaansa rajoitetulla osakeohjelmalla (Restricted Share -ohjelma, RS). RS-ohjelma noudattaa yleisen pitkän aikavälin kannustinohjelman pääehtoja sillä poikkeuksella, että allokoidut osakkeet toimitetaan kolmivuotisen RS-jakson jälkeen ilman erillisiä suorituskriteereitä.

Tarkempia tietoja LTI-ohjelman ansaintajaksoista on luettavissa tämän sivun kappaleessa "Johtoryhmän palkitseminen".

Henkilöstön osakesäästöohjelma – forShares

Fortumin henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja säilyttämään omistus yhtiössä. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista säästökausista, joiden käynnistämisestä päättää yhtiön hallitus. Ohjelmaan osallistuvat työntekijät säästävät osan kuukausipalkoistaan, ja kertyneillä säästöillä heille ostetaan Fortumin osakkeita. Osallistujille annetaan lisäosakkeita suhteessa ostettuihin säästöosakkeisiin omistusjakson päätyttyä noin kolmen vuoden kuluttua säästöjakson alkamisesta.

Hallituksen päätöksen mukaisesti säästökausien 2023 ja 2024 lisäosakekerroin on 2:1. Säästökausilla 2023 ja 2024 osallistumisaste oli 35 prosenttia niistä työntekijöistä, jotka olivat oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan näillä säästökausilla.

Suomen valtion myöntämän Solidium-siltarahoitusjärjestelyn johdon kannustinohjelmiin liittyvien rajoitusten johdosta Fortum päätti, että yhtiön johtoryhmän jäsenet eivät osallistu osakesäästöohjelman vuoden 2023 säästökaudelle (pl. uudet johtoryhmän jäsenet, jotka nimitettiin johtoryhmään 31.3.2023 alkaen).

Henkilöstön osakesäästöohjelman vuoden 2021 säästökauden omistusjakso päättyi vuoden 2023 lopussa. Säästökaudelle osallistuneet ansaitsivat lisäosakkeita (brutto) ohjelman ehtojen mukaisesti. Vuoden 2021 säästökauden lisäosakekerroin oli 2:1. Lisäosakkeiden bruttomäärä vahvistetaan ja osakkeet (netto) toimitetaan keväällä 2024.

Fortumin henkilöstörahasto

Ne Fortumin työntekijät Suomessa, jotka eivät osallistu pitkän aikavälin kannustinohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Fortumin henkilöstörahastoon. Henkilöstörahastoon vuosittain maksettava summa perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahastoon vuonna 2023 maksetut summat olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Corporate governance

Tutustu Fortumin palkitsemisraportteihin

Fortumin palkitsemisraportit ovat ladattavissa raporttiarkistossa

Arkistoon