Palkitseminen

Palkitsemista Fortumissa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki ja Fortumin palkitsemiskäytäntö sekä valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös

Palkitsemisen hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat palkitsemisen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta osallistuu hallituksen palkitsemispolitiikan valmisteluun. Hallitus esittää palkitsemispolitiikan varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi ja palkitsemisraportin vuosittain vuodesta 2021 alkaen.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkitsemisen vuosittain toimitusjohtajaa koskevan palkitsemispolitiikan mukaisesti. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano ja tehtävät on kuvattu hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä. Eturistiriitojen välttämiseksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi koostua vain yhtiön johtoon kuulumattomista jäsenistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla on oikeus käyttää oman harkintansa mukaan ulkopuolisia neuvonantajia apuna johdon palkitsemisen arvioinnissa.

Palkitsemisperiaatteet

Fortum pyrkii tavoitteelliseen kulttuuriin, jossa jokainen työntekijä ymmärtää:

  • yrityksen strategian ja tulostavoitteet,
  • yksilön mahdollisuudet vaikuttaa tuloksiin,
  • liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden sekä
  • kestävien liiketoimintatulosten tärkeyden.

Palkitsemispolitiikan perustana olevat palkitsemisperiaatteemme on suunniteltu kannustamaan ja palkitsemaan Fortumin arvojen ja johtamisperiaatteiden mukaista tuloksellista toimintaa ja käyttäytymistä. Fortum noudattaa kokonaispalkitsemisen periaatetta, jossa kaikki palkitsemisen osa-alueet otetaan huomioon määritettäessä ja tarkasteltaessa palkitsemista, mukaan lukien kiinteä palkka, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet sekä muut edut.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2021

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai palvelusuhteessa Fortumiin eikä heille annettu mahdollisuutta osallistua Fortumin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, eikä Fortumilla ollut eläkejärjestelyä, johon he olisivat voineet halutessaan osallistua. Matkakulut korvattiin hallituksen jäsenille Fortumin matkustussäännön mukaisesti.

Fortumin yhtiökokous 28.4.2021 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:

Euroa 2021
Puheenjohtaja 77 200
Varapuheenjohtaja 57 500
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 500
Jäsenet 40 400
1) jos ei ole samanaikaisesti myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. 

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Suomessa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista maksetaan Suomen ulkopuolella pidettävistä kokouksista kaksinkertaisena ja Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista kolminkertaisena. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille hallituksen ja valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot  vuonna 2021

1 000 euroa Kiinteä vuosipalkkio Kokouspalkkiot Kokonaispalkitseminen Hallitusjäsenyys 2021 Osakeomistus 31.12.2021
Luisa Delgado 27 7 34 28.4.-31.12. 0
Essimari Kairisto 57 19 76 1.1.-31.12. 0
Anja McAlister, Varapuheenjohtaja 28.4.2021 alkaen 52 13 65 1.1.-31.12. 0
Teppo Paavola 40 17 58 1.1.-31.12. 0
Veli-Matti Reinikkala, Puheenjohtaja 28.4.2021 alkaen 71 22 92 1.1.-31.12. 5,000
Philipp Rösler 40 15 55 1.1.-31.12. 0
Annette Stube 40 16 57 1.1.-31.12. 0
Aiemmat hallituksen jäsenet:
Matti Lievonen 26 6 32 1.1.-28.4. Ei julkistettu
Klaus-Dieter Maubach 10 5 15 1.1.-29.3. Ei julkistettu
Eva Hamilton 13 6 19 1.1.-28.4. Ei julkistettu
Total 378 126 504   5,000

Yllä olevassa taulukossa annettujen tietojen lisäksi Klaus-Dieter Maubach sai 84 294 euron korvauksen toimimisesta Uniper SE:n hallinto­neuvoston puheenjohtajana 29.3.2021 saakka. Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio oli
210 000 euroa

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2017-2021

1 000 euroa 2021 2020 2019 2018 2017
Luisa Delgado 34 - - - -
Essimari Kairisto 76 72 56 42 -
Anja McAlister 65 57 59 60 47
Teppo Paavola 58 45 - - -
Veli-Matti Reinikkala 92 77 58 54 58
Philipp Rösler 55 57 44 - -
Annette Stube 57 42 - - -
Aikaisemmat hallituksen jäsenet
Matti Lievonen 32 101 89 80 49
Klaus- Dieter Maubach 15 65 71 54 -
Eva Hamilton 19 55 54 54 54
Minoo Akhtarzand  - - - - 16
Sari Baldauf - - - 20 84
Heinz-Werner Binzel  - - 12 54 57
Kim Ignatius - 21 67 65 67
Tapio Kuula  - - - - 43
Marco Ryan  - - 19 - -
Jyrki Talvitie - - - - 17
Keskimääräinen kokonaispalkitseminen 50 59 53 54 49
Varsinaisen jäsenen kiinteä vuosipalkkio 40 40 40 40 40

 

Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään toimitusjohtajan kiinteästä palkasta. Näitä ovat esimerkiksi yksilökohtainen suoriutuminen, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä palkkojen markkinataso.

Toimitusjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajasopimuksen ehdot noudattavat Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Vuonna 2021 toimitusjohtajan osalta muutos- ja takaisinperintäoikeutta ei käytetty. Hallituksen päätöksen mukaisesti muuttuvan palkitsemisen määrä yhteensä (maksettavat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot) rajoitetaan enintään 120 prosenttiin toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin kannustimet on rajoitettu 40 prosenttiin vuotuisesta kiinteästä palkitsemisesta.

Vuonna 2021 toimitusjohtaja Markus Rauramon kiinteä kuukausipalkka oli 125 000 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy luontaisetuina vapaa auto- ja puhelinetu. Lisäksi toimitusjohtaja sai Fortumin auto-ohjeen mukaisen sähköajoneuvotuen, jonka suuruus oli 30 prosenttia vapaan autoedun verotusarvosta. Toimitusjohtaja Markus Rauramo osallistui henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, säästökauteen 2021.

Kuten Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikassa todetaan, hallitus voi harkintansa mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta poiketa väliaikaisesti mistä tahansa palkisemispolitiikan osasta. Hallitus päätti, että toimitusjohtaja Markus Rauramon 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson palkkio lasketaan hänen toimitus­johtajana saamansa kiinteän vuosipalkan perusteella. Lue lisää toimitusjohtajan sopimusehoista ja palkitsemisesta

 

1 000 euroa   Markus Rauramo 2021 Markus Rauramo, ansaittu 2021, maksu 2022    
Kiinteä palkka 50 % 1 559   -    
Lisäeläke 10 % 315   -    
Lyhyen aikavälin kannustin 5 % 163   423*    
Pitkän aikavälin kannustin 35 % 1 099   555**    
Kokonaispalkitseminen 100 % 3 136        
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024  
Myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärä (brutto) *** 52 000 63 000 85 000 62 000  
Myöntämispäivä *** 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2021 28.2.2022  
Myöntämispäivän hinta *** 19,52 19,28 20,69 18,84  
Ansaittujen osakkeiden määrä (brutto) 48 770 **** - - -  
Toimitettujen osakkeiden määrä (netto) 25 921 **** - - -  
Toimituspäivä 22.3.2021 - - - -  
Toimituspäivän hinta 22,54 **** - - -  
Osakeomistusvaatimus***** 100 % kiinteästä vuosipalkasta 100 % kiinteästä vuosipalkasta 100 % kiinteästä vuosipalkasta 100 % kiinteästä vuosipalkasta 100 % kiinteästä vuosipalkasta  

* Lyhyen aikavälin kannustimiin perustuva palkitseminen oli tuloskriteerien saavuttamisen perusteella 476,000 euroa. Vuodelta 2021 maksettavassa lyhyen aikavälin kannustinpalkkiossa on huomioitu maksettavan korvauksen muutos liittyen Markus Rauramon rooliin Uniperin hallintoneuvostossa ja tämä on tarkemmin kuvattu alla.
** Arvioitu ansaittu pitkän aikavälin palkkio, palkkiototeuma julkaistaan vuoden 2021 palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen.
*** Ei julkistettu; ei Fortumin toimitusjohtajana tapahtumahetkellä.
**** Palkkiototeuma julkaistaan vuoden 2021 palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen.
***** Toimitusjohtaja Markus Rauramon Fortumin osakeomistus oli 99 308 osaketta 31.12.2021 ja täytti toimitusjohtajalle asetetut osakeomistusvaatimukset.

Yllä olevissa taulukoissa annettujen tietojen lisäksi toimitusjohtaja Markus Rauramo sai palkkiota toimestaan Uniper SE:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana 29.3.2021 saakka, jolloin hänet valittiin Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Palkkio Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksetaan Uniperin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 140 000 euroa ja puheenjohtajan 210 000 euroa. Edellä mainitun hallintoneuvoston tehtävämuutoksen johdosta Fortumin hallitus päätti, että Markus Rauramon kokonaispalkkio ei nouse hallintoneuvostoroolin muuttuessa ja siksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkion välinen erotus vähennetään Fortumin kannustinpalkkioista.

Palkkiototeumat

Lyhyen aikavälin kannustimet vuosille 2020 ja 2021 perustuivat vertailukelpoiseen liikevoittoon + osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (CompOP) ja poissaoloon johtaneiden tapahtumien taajuuteen (LTIF). Lisäksi hallitus asetti toimitusjohtajalle yksilökohtaiset tavoitteet ja tiimitavoitteet. Pitkän aikavälin kannustinjakson mittarit perustuivat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja/tai osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Vuodesta 2020 alkaen käynnissä olevien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tulosmittarit perustuvat osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin strategian mukaisesti. Taloudelliset mittarit tukevat vakaan taloudellisen aseman saavuttamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan (ESG) liittyvät mittarit tukevat strategian toteuttamista.

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet, maksettu vuonna 2021

Vuoden 2020 konsernin (pois lukien Uniper) vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (vrt. liikevoitto) oli 19 % maksimitasosta. Fortumin vuoden 2020 työturvallisuustavoite (poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat, laski edellisestä vuodesta ollen 2,0 eikä saavuttanut asetettua vähimmäistasoa.

Toimitusjohtaja Markus Rauramolla oli kaksi yhteistä Fortumin johtoryhmän tavoitetta, jotka liittyivät toiminnan tehokkuuteen ja strategisten prioriteettien edistymiseen. Yksilökohtaiset tavoitteet liittyivät Fortum-konsernin päivitetyn strategian valmisteluun, mukaan lukien Uniper, ja intensiivisen yhteistyön käynnistämiseen yhtiöissä. Työn tulokset esiteltiin pääomamarkkinapäivänä joulukuussa 2020, ja ne sisälsivät päivitetyn strategian, uudet taloudelliset tavoitteet ja ilmasto- ja turvallisuustavoitteet sekä yhteistyön hyötyjen tavoitteet. Näiden tavoitteiden osalta palkkiototeuma saavutti enimmäistason. Yksilö- ja tiimi­tavoitteiden mittareihin perustuva tulos arvioitiin henkilökohtaisen suoritusarvioinnin yhteydessä, ja jonka hallitus vahvisti vuoden 2021 alussa.

Vuodelta 2020 kertyneet palkkiot maksettiin huhtikuussa 2021.

Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustimet, maksetaan vuonna 2022

Vuoden 2021 konsernin (sisältäen Uniper) vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (vrt. liikevoitto) oli 100 prosenttia enimmäistasosta. Fortumin (sisältäen Uniper) vuoden 2021 työturvallisuustavoite (poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat oli 1,5 ja 2 prosenttia enimmäistasosta.

Toimitusjohtaja Markus Rauramolla oli vuonna 2021 yksi yhteinen Fortumin johtoryhmän tavoite, joka liittyi strategisten prioriteettien edistymiseen ja yksi yksilökohtainen tavoite, joka liittyi yhteistyöhön Uniperin kanssa. Tämä tavoite liittyi edistymiseen strategisilla yhteistyöalueilla (pohjoismainen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi, aurinko- ja tuulivoima sekä vety) sekä edistymiseen arvonluonnissa ja strategisen portfolion kehittämisessä. Lyhyen aikavälin kannustimiin liittyvät johtoryhmän yhteisen ja henkilökohtaisen tavoitteen mittarit saavuttivat 64 % enimmäistasosta.

Vuodelta 2021 kertyneet palkkiot maksetaan huhtikuussa 2022. 

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018–2020 (maksettu vuonna 2021)

Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson suoritusmittarit olivat osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia energiayhtiöitä sekä osakekohtainen tulos (EPS). Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson palkkiototeuma oli 67 % enimmäistasosta johtuen pääasiassa vahvasta osakekohtaisesta tuloksesta.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2019–2021 (maksetaan vuonna 2022)

Vuosien 2019–2021 pitkän aikavälin kannustinjakson suoritusmittarit olivat osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja. 2019–2021 pitkän aikavälin kannustinjakson palkkiototeuma oli 46 % enimmäisrajasta.

Johtoryhmän palkitseminen 2021

Fortumin johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa) viiden viime vuoden kokonaispalkitseminen

1000 euroa 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Kiinteä palkka 3 727 3 195 3 382 3 101 3 387 3,581
Lisäeläke 513 527 586 533 636 560
Lyhyen aikavälin kannustimet 478 657 631 926 962 233
Pitkän aikavälin kannustimet 2 250 3 598 2 360 885 877 1,694
Kokonaispalkitseminen 6 968 7 977 6 958 5 445 5 862 6,068
Osakeomistusvaatimus 100 % kiinteästä vuosipalkasta

Yllä olevassa taulukossa annettujen tietojen lisäksi Bernhard Günther ja Nora Steiner-Forsberg (19.5.2021 alkaen) toimivat Uniper SE:n hallintoneuvoston jäseninä. Sirpa-Helena Sormunen toimi Uniper SE:n hallintoneuvoston jäsenenä 30.4.2021 saakka ja Tiina Tuomela 19.5.2021 saakka. Edellä mainitut saivat yhteensä 260 067 euroa palkkiota tehtävästään Uniper SE:n hallintoneuvostossa vuoden 2021 aikana. Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin palkkioita Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

Tietoa kannustinjärjestelmistä

Konsernitason lyhyen aikavälin suoritusmittarit ja palkkiototeumat vuosilta 2020 ja 2021 on kuvattu toimielinten palkitsemisraportissa 2021 sivulla 4.

Vuonna 2022 konsernitason lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tavoitteet perustuvat konsernin taloudellisen tuloksen, divisioonien tavoitteiden sekä yksilökohtaisten tai tiimikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen (kuten vuonna 2021). Lyhyen aikavälin kannustimien suoritusmittarit ovat vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (60 % painoarvo), kaksi turvallisuuteen liittyvää tavoitetta (10 % painoarvo) sekä yksilökohtaiset tai tiimitavoitteet (30 % painoarvo). Turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ovat poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat (Uniper mukaan lukien) ja suoritetut turvallisuusjohtamis­koulutukset (ilman Uniperia). Molempien painoarvo on 5 %. Johtoryhmän jäsenten osalta taloudellinen suoritusmittari on vertailukelpoinen liikevoitto (Fortum ilman Uniperia) + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, johon on lisätty Uniperin oikaistu liikevoitto.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain käynnistettävistä kolmen vuoden mittaisista kannustinjaksoista. Fortum otti vuosien 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinjaksossa ensimmäistä kertaa käyttöön ympäristöllisen, sosiaalisen ja hyvän hallintotavan (ESG) mukaisen tavoitteen. Jakson ESG-tavoite liittyy Fortumin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kivihiileen pohjautuvan sähköntuotannon vähentämiseen tähtääviin toimiin Fortumin strategian mukaisesti. Taloudellinen tavoite, suhteellinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja, on edelleen pitkän aikavälin kannustinohjelman suoritusmittarina.

2021–2023 LTI-jaksolle asetettu ESG-tavoite sidottiin Fortumin hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen Fortumin hiilestä luopumissuunnitelman mukaisesti siten, että vähimmäistason saavuttaminen edellyttää ilmoitetun tavoitteen ylittämistä. Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähköyhtiöihin säilytettiin mittarina, ja valittujen yhtiöiden verrokkiryhmään lisättiin myös valikoidut kaasuyhtiöt.

Vuosien 2022–2024 LTI-jakson ESG-tavoite liittyy sähköntuotannon absoluuttisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhtiön fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa Euroopassa konsernin vuosille 2030 ja 2035 asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti. Myös Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys suhteessa valittuihin eurooppalaisiin sähkö- ja kaasuyhtiöverrokkeihin säilyy mittarina. Vuodesta 2020 lähtien Fortum on täydentänyt pitkän aikavälin kannustinohjelmaa rajoitetulla osakeohjelmalla (Restricted Share -ohjelma, RS).

RS-ohjelma noudattaa yleisen LTI-ohjelman pääehtoja sillä poikkeuksella, että allokoidut osakkeet toimitetaan kolmivuotisen RS-jakson jälkeen ilman erillisiä suorituskriteereitä. 2020–2022 RS-ohjelman puitteissa on allokoitu yhteensä 25 800 osaketta ja vuosien 2021–2023 RS-ohjelman puitteissa 14 500 osaketta. Alla olevassa taulukossa on esitetty Fortumin pitkän aikavälin kannustinjakson tunnusluvut.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024
Ansaintakausi 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024
Osakkeiden toimitusvuosi 2021 2022 2023 2024 2025
Suoritusmittarit TSR 50%/EPS 50% TSR 100% TSR 80%/ESG 20% TSR 80%/ESG 20% TSR 80%/ESG 20%
Toteuma 67 %        
Allokoitujen osakkeiden määrä 607 620 608 051 626 475 754 000 577 400
Menetettyjen osakkeiden määrä 104 420 *      
Toimitettujen osakkeiden määrä 221 880 *      
Osallistujien määrä 105        
Allokaatiopäivä 28.2.2018 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2021 28.2.2022
Allokaatiopäivän hinta 18,05 19,52 19,28 20,69 18,84
Toimituspäivän hinta 22,54 *      

* osakkeet toimitetaan vuoden 2021 palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen.

Johtoryhmälle toimitettujen osakkeiden määrä

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018-2020 2019-2021 Osakeomistus 31.12.2021
Nebahat Albayrak - * 0
Alexander Chuvaev 20 013** * 54 602
Eveliina Dahl - * 806
Bernhard Günther - * 0
Per Langer 4 555 * 48 971
Simon-Erik Ollus 3 046 * 3 854
Markus Rauramo 25 921 * 99 308
Mikael Rönnblad 5 985 * 16 454
Nora Steiner-Forsberg - * 374
Yhteensä 59 520   224 369
Aikaisemmat johtoryhmän jäsenet      
Arun Aggarwal 5 304 - -
Risto Penttinen 4 906 - -
Arto Räty 4 476 - -
Sirpa-Helena Sormunen 4 992 - -
Total 19 678 - -

* Osakkeet toimitetaan vuoden 2021 palkitsemisraportin julkistamisen jälkeen.
** Arvioitu osakkeiden lukumäärä paikallisten verojen ja veronluonteisten maksujen vähentämisen jälkeen. Paikallisesta lainsäädännöstä johtuen osakeoikeudet maksetaan osakkeiden sijasta rahana.

Eläkejärjestelyt

Fortumin johto­ryhmän suoma­laiset jäsenet kuuluvat työnte­kijäin eläkelain (TyEL) piiriin. Lakisää­teinen eläke­jär­jes­telmä määrittää työan­sioihin perus­tuvan eläke­turvan.

Suomen eläkejärjestelmässä ansiotuloksi katsotaan peruspalkka, vuotuiset tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei pitkän aikavälin kannustinohjelmasta saatuja tuloja. Fortumin ei-suomalaiset johtoryhmän jäsenet kuuluvat kunkin maan lakisääteisen eläkejärjestelmän ja markkinakäytäntöjen mukaisten eläkejärjestelyjen piiriin.

Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi Fortumin johtoryhmän jäsenillä on lisäeläkejärjestelyjä. Konsernin periaatteen mukaisesti kaikki toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten uudet lisäeläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia.

Toimitusjohtajan eläkeikä on työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen. Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 62–65 vuotta. Toimitusjohtajan ja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten lisäeläkemaksu voi olla enintään 25 % vuosipalkasta. Eläkemaksun osuudeksi määritetään 1.1.2017 alkaen 20 % vuosipalkasta kaikille vuoden 2016 jälkeen nimitetyille johtoryhmän jäsenille sekä niille nykyisille jäsenille, joiden eläkemaksun osuus on ollut alle 20 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkemaksun osuus on 20 % vuosipalkasta. Suomalaisilla johtoryhmän jäsenillä, jotka ovat tulleet Fortumin palvelukseen ennen 1.1.2009, on eläkejärjestelynsä mukaisesti oikeus saada etuusperusteista lisäeläkettä. Tällä hetkellä tämä koskee vain yhtä johtoryhmän jäsentä, ja hänen eläkkeensä maksaa Fortumin eläkesäätiö.

Kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustimet

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön taloudellisten ja muiden keskeisten vuositason tavoitteiden toteuttamista. Pääperiaate on, että kaikki työntekijät ovat mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa tai vaihtoehtoisesti liiketoimintakohtaisen tai vastaavan paikallisen palkkio-ohjelman piirissä.

Hallitus määrittää johtoryhmän tulostavoitteiden tason ja määräytymisperusteet. Palkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisen tuloksen, divisioonakohtaisten tavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiotavoite on 20 % ja enimmäistaso 40 % vuosipalkasta. Yhtiön hallitus arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Muun henkilöstön palkitseminen perustuu konsernin, divisioonan tai toiminnon tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tai tiimin tavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan alkuvuodesta käytävissä kehityskeskusteluissa. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmien palkkiot maksetaan rahana.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi voidaan käyttää muita muuttuvia palkkiomekanismeja rajoitetuissa, tarkoin määritellyissä tapauksissa. Tällaisia mekanismeja voivat olla esimerkiksi Fortumille erityisen tärkeät projektit tai poikkeuksellisen sitoutumisen ja ponnistelun palkitseminen.

Pitkän aikavälin kannustimet

Fortumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista kestävästi, yhdenmukaistaa johdon ja omistajien edut sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöt ja pitämään heidät yhtiön palveluksessa.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmassa osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. Hallitus päättää vuosittain uuden kannustinjakson aloittamisesta pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaisesti.

Hallitus hyväksyy Fortumin johtoryhmän jäsenet, joilla on oikeus osallistua vuosittain alkavaan pitkän aikavälin kannustinjaksoon. Fortumin hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan päättämään kannustinjakson osallistujista ja enimmäispalkkioista muiden paitsi Fortumin johtoryhmän jäsenten osalta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Osallistujat eivät voi samanaikaisesti olla Fortumin henkilöstörahaston aktiivisia jäseniä.

Henkilöstön osakesäästöohjelma – forShare

Fortumin henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja säilyttämään omistus yhtiössä. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista säästökausista, joiden aikana työntekijät voivat säästää osan palkois - taan, ja kertyneillä säästöillä heille ostetaan Fortumin osakkeita. Omistusjakson jälkeen osallistujille annetaan lisäosakkeita suhteessa ostettuihin säästöosakkeisiin.

Hallituksen päätöksen mukaisesti säästökausien 2021 ja 2022 lisäosakekerroin oli 2:1. Säästökaudella 2021 osallistumisaste oli 43 prosenttia ja säästökaudella 2022, 45 prosenttia niistä työn - tekijöistä, jotka olivat oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan näillä säästökausilla.

Fortumin henkilöstörahasto

Ne Fortumin työntekijät Suomessa, jotka eivät osallistu pitkän aika - välin kannustinohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Fortumin henkilöstörahastoon. Henkilöstörahastoon vuosittain maksettava summa perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahastoon vuonna 2021 maksetut summat olivat yhteensä 0,42 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Corporate governance

Tutustu Fortumin palkitsemisraportteihin

Fortumin palkitsemisraportit ovat ladattavissa raporttiarkistossa