Palkitseminen

Palkitsemista Fortumissa säätelevät Suomen osakeyhtiölaki ja Fortumin palkitsemiskäytäntö sekä valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös

Palkitsemisen hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat palkitsemisen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta osallistuu hallituksen palkitsemispolitiikan valmisteluun. Hallitus esittää palkitsemispolitiikan varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi ja palkitsemisraportin vuosittain vuodesta 2021 alkaen.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkitsemisen vuosittain toimitusjohtajaa koskevan palkitsemispolitiikan mukaisesti. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano ja tehtävät on kuvattu hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä. Eturistiriitojen välttämiseksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi koostua vain yhtiön johtoon kuulumattomista jäsenistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla on oikeus käyttää oman harkintansa mukaan ulkopuolisia neuvonantajia apuna johdon palkitsemisen arvioinnissa.

Palkitsemisperiaatteet

Fortum pyrkii tavoitteelliseen kulttuuriin, jossa jokainen työntekijä ymmärtää:

  • yrityksen strategian ja tulostavoitteet,
  • yksilön mahdollisuudet vaikuttaa tuloksiin,
  • liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden sekä
  • kestävien liiketoimintatulosten tärkeyden.

Palkitsemispolitiikan perustana olevat palkitsemisperiaatteemme on suunniteltu kannustamaan ja palkitsemaan Fortumin arvojen ja johtamisperiaatteiden mukaista tuloksellista toimintaa ja käyttäytymistä. Fortum noudattaa kokonaispalkitsemisen periaatetta, jossa kaikki palkitsemisen osa-alueet otetaan huomioon määritettäessä ja tarkasteltaessa palkitsemista, mukaan lukien kiinteä palkka, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet sekä muut edut.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2020

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai palvelusuhteessa Fortumiin eikä heille annettu mahdollisuutta osallistua Fortumin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, eikä Fortumilla ollut eläkejärjestelyä, johon he olisivat voineet halutessaan osallistua. Matkakulut korvattiin hallituksen jäsenille Fortumin matkustussäännön mukaisesti.

Fortumin yhtiökokous 23.4.2020 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:

Euroa 2020
Puheenjohtaja 77 200
Varapuheenjohtaja 57 500
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 500
Jäsenet 40 400
1) jos ei ole samanaikaisesti myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. 

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Suomessa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista maksetaan Suomen ulkopuolella pidettävistä kokouksista kaksinkertaisena ja Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista kolminkertaisena. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille hallituksen ja valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot  vuonna 2020

1000 euroa Kiinteä vuosipalkkio Kokous-palkkiot Kokonais-palkitseminen Ajalta Fortumin osakeomistus 31.12.2020
Eva Hamilton 40 15 55 1.1.-31.12.2020 40
Essimari Kairisto, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja (23.4.2020 alkaen) 52 20 72 1.1.-31.12.2020 0
Matti Lievonen, puheenjohtaja  77 24 101 1.1.-31.12.2020 4 500
Klaus-Dieter Maubach, varapuheenjohtaja (23.4.2020 saakka) 46 19 65 1.1.-31.12.2020 0
Anja McAlister 40 17 57 1.1.-31.12.2020 0
Teppo Paavola 30 15 45 23.4.-31.12.2020 0
Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtaja (23.4.2020 alkaen) 52 25 77 1.1.-31.12.2020 5 000
Philipp Rösler 41 16 57 1.1.-31.12.2020 0
Annette Stube 30 12 42 23.4.-31.12.2020 0
Entiset hallituksen jäsenet:
Kim Ignatius tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja (23.4.2020 saakka) 19 2 21 1.1.-23.4.2020 Ei julkaista
Yhteensä 427 166 593   9 540

Yllä olevassa taulukossa annettujen tietojen lisäksi Klaus-Dieter Maubach sai 117 355 euron korvauksen toimimisesta Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtajana huhtikuusta 2020 alkaen. Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Puheenjohtajan vuosipalkkio oli 210 000 euroa, josta 20 prosenttia on muuttuvaa palkkiota, joka määritetään Uniperin vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla ja maksetaan virtuaalisina osakkeina.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2016-2020

1000 euroa 2020 2019 2018 2017 2016
Eva Hamilton 55 54 54 54 56
Essimari Kairisto, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja (23.4.2020 alkaen) 72 56 42 - -
Matti Lievonen, puheenjohtaja (4.4.2017 alkaen) 101 89 80 49 -
Klaus-Dieter Maubach, varapuheenjohtaja (28.3.2018-23.4.2020) 65 71 54 - -
Anja McAlister 57 59 60 47 -
Teppo Paavola (23.4.2020 alkaen) 45 - - - -
Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtaja (23.4.2020 alkaen) 77 58 54 58 44
Philipp Rösler 57 44 - - -
Annette Stube (23.4.2020 alkaen) 42        
Entiset hallituksen jäsenet:
Minoo Akhtarzand (4.4.2017 saakka) - - - 16 61
Sari Baldauf (28.3.2018 saakka) - - 20 84 87
Heinz-Werner Binzel (26.3.2019 saakka) - 12 54 57 61
Kim Ignatius (tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 23.4.2020 saakka) 21 67 65 67 70
Tapio Kuula (7.11.2017 saakka) - - - 43 52
Marco Ryan (26.3.-1.8.2019) - 19 - - -
Petteri Taalas (5.4.2016 saakka) - - - - 17
Jyrki Talvitie (4.4.2017 saakka) - - - 17 70

 

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2020

Hallitus ottaa huomioon useita eri tekijöitä päättäessään toimitusjohtajan kiinteästä palkasta. Näitä ovat esimerkiksi yksilökohtainen suoriutuminen, liiketoiminnan tulos, tehtävän laajuus, työntekijöiden palkat Fortumissa sekä palkkojen markkinataso. Toimitusjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajasopimuksen ehdot, jotka ovat voimassa 1.7.2020 alkaen, noudattavat Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark menetti maksamattomat palkkionsa eroamisensa vuoksi. Vuonna 2020 toimitusjohtajan osalta muutos- ja takaisinperintäoikeutta ei käytetty. Hallituksen päätöksen mukaisesti muuttuvan palkitsemisen määrä (maksettavat lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot) rajoitettiin enintään 120 prosenttiin toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Lue lisää toimitusjohtajan sopimusehoista ja palkitsemisesta

 

1 000 euroa Markus Rauramo, ansaittu 2020, maksu 2021   Markus Rauramo, 7-12/2020   Pekka Lundmark, 1-6/2020
Kiinteä palkka - 808 84 % 521 26 %
Lisäeläke - 158 16 % 132 6 %
Lyhyen aikavälin kannustin 163 - 0 % 200 10 %
Pitkän aikavälin kannustin 1 099 - 0 % 1 178 58 %
Kokonaispalkitseminen -   965   2 033
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018-2020   2017-2019   2017-2019
Allokoitujen osakkeiden enimmäismäärä (brutto) *   *   68 000
Allokointipäivä *   *   10.3.2017
Osakkeen allokointipäivän hinta *   *   14,36
Ansaittujen osakkeiden määrä (brutto) 48 770   *   53 181
Toimitettujen osakkeiden määrä (netto) 25 921   *   28 527
Osakkeiden toimituspäivä 22.3.2021   *   17.2.2020
Osakkeen hinta toimituspäivänä 22,54   *   22,16
Osakeomistusvaatimus 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta   100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta   100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta
Osakeomistus 31.12.2020     72 949   *

* Ei julkistettu, ei Fortumin toimitusjohtajana tapahtumahetkellä

Toimitusjohtaja Markus Rauramo sai yllä olevan taulukon tietojen lisäksi 56 102 euron palkkion toimimisesta Uniper SE:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana heinäkuusta 2020 alkaen. Korvaus toimimisesta Uniperin hallintoneuvostossa maksetaan Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaan. Varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 140 000 euroa, josta 20 prosenttia on muuttuvaa palkkiota, joka määritellään Uniperin vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla ja joka maksetaan synteettisinä osakkeina.

Palkkiototeumat

Vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustimet, maksettu vuonna 2020

Vuoden 2019 konsernin (pois lukien Uniper) vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksesta (Vrt. liikevoitto) oli vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä. Fortumin vuoden 2019 työturvallisuustavoite (poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat, parani ja oli 1,7 saavuttaen asetetun tavoitetason (≤ 1,7).

Yksilö- tai tiimitavoitteiden (Yksilö/tiimi) perusteella saavutettu suoritus arvioitiin yksilökohtaisen tulosarvioinnin yhteydessä ja vahvistettiin vuoden 2020 alussa. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkilla oli vuonna 2019 yksi yksilökohtainen tavoite, joka liittyi yhteistyöhön Uniperin kanssa ja yksi yhteinen Fortumin johtoryhmän tavoite, joka liittyi toiminnan tehokkuuteen. Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin yksilö- ja tiimitavoitteiden palkkiototeuma yhteensä oli tavoitteen ja enimmäisrajan välissä. Vuodelta 2019 kertyneet palkkiot maksettiin huhtikuussa 2020.

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustimet, maksetaan vuonna 2021

Vuoden 2020 konsernin (pois lukien Uniper) vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus ja yhteisyritysten tuloksesta (vrt. liikevoitto) oli vähimmäisrajan ja tavoitteen välissä. Fortumin vuoden 2020 työturvallisuustavoite (poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat, heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 2,0 eikä saavuttanut asetettua vähimmäisrajaa.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkilla oli vuonna 2020 yksi yksilökohtainen tavoite, joka liittyi yhteistyöhön Uniperin kanssa ja kaksi yhteistä Fortumin johtoryhmän tavoitetta, jotka liittyivät toiminnan tehokkuuteen ja strategisten prioriteettien edistymiseen. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark irtisanoutui ja menetti siten oikeutensa lyhyen aikavälin kannustimeen vuodelta 2020.

Toimitusjohtaja Markus Rauramon yksilökohtainen tavoitteet liittyivät Fortum-konsernin päivitetyn strategian valmisteluun, mukaan lukien Uniper, ja intensiivisen yhteistyön käynnistämiseen yhtiöissä. Työn tulokset esiteltiin pääomamarkkinapäivänä joulukuussa, ja ne sisälsivät päivitetyn strategian, uudet taloudelliset tavoitteet ja ilmasto- ja turvallisuustavoitteet sekä yhteistyön hyötyjen tavoitteet. Näiden tavoitteiden osalta lyhyen aikavälin kannustimen palkkiototeuma saavutti enimmäisrajan. Vuodelta 2020 kertyneet palkkiot maksetaan huhtikuussa 2021.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2017–2019 (maksettu vuonna 2020)

Vuosien 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinjakson suoritusmittarit olivat osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja ja osakekohtainen tulos (EPS). 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinjakson vahvan palkkiototeuman, 93 prosenttia enimmäisrajasta, ja vuoden 2019 lyhyen aikavälin kannustinohjelman hyvän tuloksen vuoksi, näiden kannustinohjelmien yhteenlasketut palkkiot olisivat ylittäneet asetetun palkkiokaton, 120 prosenttia toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin vuosipalkasta. Hallituksen tekemän muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärää koskevan päätöksen mukaisesti maksettavaa pitkän aikavälin kannustimen määrää leikattiin siten, että muuttuvan palkitsemisen kokonaismäärä oli enintään 120 prosenttia toimitusjohtajan perusvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2018–2020 (maksetaan vuonna 2021)

Vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson suoritusmittarit olivat osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja ja osakekohtainen tulos (EPS). 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinjakson palkkiototeuma oli 67 prosenttia enimmäisrajasta lähinnä vahvan osakekohtaisen tuloksen ansiosta.

Fortumin johtoryhmän jäsenten palkitseminen vuonna 2020

Fortumin johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa) viiden viime vuoden kokonaispalkitseminen

1 000 euroa 2020 2019 2018 2017 2016
Kiinteä palkka 3 195 3 382 3 101 3 387 3 581
Lisäeläkkeet 527 586 533 636 560
Lyhyen aikavälin kannustimet 657 631 926 962 233
Pitkän aikavälin kannustimet 3 598 2 360 885 877 1 694
Kokonaispalkitseminen 7 977 6 958 5 445 5 862 6 068
Osakeomistusvaatimus on 100 % henkilön kiinteästä vuosipalkasta

Luvuissa on mukana Markus Rauramo ajalta, jonka hän oli Fortumin johtoryhmän jäsen 30.6.2020 asti, mutta ei ajalta, jolloin hän oli toimitusjohtaja 1.7.2020 alkaen.

Yllä olevassa taulukossa annettujen tietojen lisäksi Markus Rauramo, ennen kuin hän aloitti toimitusjohtajana, Tiina Tuomela ja Sirpa-Helena Sormunen saivat palkkiota yhteensä 126 740 euroa tehtävästään Uniper SE:n hallintoneuvostossa huhtikuusta 2020 alkaen. Uniperin hallintoneuvostossa toimimisesta maksettiin Uniperissa voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Kuten Uniperin vuosikertomuksessa on kuvattu, 20 prosenttia palkitsemisesta on muuttuvaa palkitsemista ja maksetaan virtuaalisina osakkeina.

Tietoa kannustinjärjestelmistä

Konsernitason lyhyen aikavälin suoritusmittarit ja palkkiototeumat vuosilta 2019 ja 2020 on kuvattu toimielinten palkitsemisraportissa 2020.

Vuonna 2021 konsernitason lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tavoitteet perustuvat konsernin taloudellisen tuloksen, divisioonien tavoitteiden sekä yksilökohtaisten tai tiimikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen (kuten vuonna 2020). Lyhyen aikavälin kannustimien suoritusmittarit ovat vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (60 % painoarvo), poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF), sisältäen oman henkilöstön ja urakoitsijat (10 % painoarvo) sekä yksilökohtaiset tai tiimitavoitteet (30 % painoarvo). Johtoryhmän jäsenten osalta taloudellinen suoritusmittari on vertailukelpoinen liikevoitto (Fortum ilman Uniperia) + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, johon on lisätty Uniperin oikaistu liikevoitto.

Fortum otti vuosien 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinjaksossa ensimmäistä kertaa käyttöön ympäristöllisen, sosiaalisen ja hyvän hallintotavan (ESG) mukaisen tavoitteen. ESG-tavoite liittyy Fortumin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kivihiilentuotantokapasiteetin vähentämiseen tähtääviin toimiin Fortumin strategian mukaisesti. Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja on edelleen pitkän aikavälin kannustinohjelman suoritusmittarina. Raportoitu osakekohtainen tulos (ESP) oli suoritusmittarina pitkän aikavälin kannustinohjelmissa 2017–2019 ja 2018–2020.

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2017-2019 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023
Ansaintakausi 2017-2019 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023
Osakkeiden toimitusvuosi 2020 2021 2022 2023 2024
Suoritusmittarit TSR 50%/EPS 50% TSR 50%/EPS 50% TSR 100% TSR 80%/ESG 20% TSR 80%/ESG 20%
Palkkiototeuma 93 % 67 %      
Allokoitujen osakkeiden lukumäärä 595 064 607 620 608 051 626 475 754 000
Menetettyjen osakkeiden lukumäärä 111 878 104 420      
Toimitettujen osakkeiden lukumäärä 196 864 180 175      
Osallistujien lukumäärä 95 105      
Allokaatiopäivä 10.3.2017 28.2.2018 28.2.2019 28.2.2020 28.2.2021
Osakkeen allokaatiopäivän hinta 14,36 18,05 19,52 19,28 20,69
Osakkeen toimituspäivän hinta 22,16 22,54      

Johtoryhmälle toimitettujen osakkeiden määrä

Pitkän aikavälin kannustinjakso 2017-2019 2018-2020
Arun Aggarwal 4 012 5 304
Alexander Chuvaev 36 417* 20 484*
Per Langer 5 656 4 555
Risto Penttinen 6 612 4 906
Markus Rauramo 12 273 **
Arto Räty 5 392 4 476
Mikael Rönnblad 6 787 5 985
Sirpa-Helena Sormunen 6 230 4 992
Tiina Tuomela 7 237 7 482
Yhteensä 90 618 58 184

* Arvioitu osakkeiden lukumäärä paikallisten verojen ja veronluonteisten maksujen vähentämisen jälkeen. Paikallisesta lainsäädännöstä johtuen osakeoikeudet maksetaan osakkeiden sijasta rahana

** Julkistettu toimielinten palkitsemisraportissa

Luvuissa on mukana Markus Rauramo ajalta, jonka hän oli Fortumin johtoryhmän jäsen 30.6.2020 asti, mutta ei ajalta, jolloin hän oli toimitusjohtaja 1.7.2020 alkaen.

Eläkejärjestelyt

Fortumin johto­ryhmän suoma­laiset jäsenet kuuluvat työnte­kijäin eläkelain (TyEL) piiriin. Lakisää­teinen eläke­jär­jes­telmä määrittää työan­sioihin perus­tuvan eläke­turvan.

Suomen eläkejärjestelmässä ansiotuloksi katsotaan peruspalkka, vuotuiset tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei pitkän aikavälin kannustinohjelmasta saatuja tuloja. Fortumin ei-suomalaiset johtoryhmän jäsenet kuuluvat kunkin maan lakisääteisen eläkejärjestelmän ja markkinakäytäntöjen mukaisten eläkejärjestelyjen piiriin.

Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi Fortumin johtoryhmän jäsenillä on lisäeläkejärjestelyjä. Konsernin periaatteen mukaisesti kaikki toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten uudet lisäeläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia.

Toimitusjohtajan eläkeikä on työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen. Muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 62–65 vuotta. Toimitusjohtajan ja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten lisäeläkemaksu voi olla enintään 25 % vuosipalkasta. Eläkemaksun osuudeksi määritetään 1.1.2017 alkaen 20 % vuosipalkasta kaikille vuoden 2016 jälkeen nimitetyille johtoryhmän jäsenille sekä niille nykyisille jäsenille, joiden eläkemaksun osuus on ollut alle 20 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkemaksun osuus on 20 % vuosipalkasta. Suomalaisilla johtoryhmän jäsenillä, jotka ovat tulleet Fortumin palvelukseen ennen 1.1.2009, on eläkejärjestelynsä mukaisesti oikeus saada etuusperusteista lisäeläkettä. Tällä hetkellä tämä koskee vain yhtä johtoryhmän jäsentä, ja hänen eläkkeensä maksaa Fortumin eläkesäätiö.

Kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustimet

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön taloudellisten ja muiden keskeisten vuositason tavoitteiden toteuttamista. Pääperiaate on, että kaikki työntekijät ovat mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa tai vaihtoehtoisesti liiketoimintakohtaisen tai vastaavan paikallisen palkkio-ohjelman piirissä.

Hallitus määrittää johtoryhmän tulostavoitteiden tason ja määräytymisperusteet. Palkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisen tuloksen, divisioonakohtaisten tavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiotavoite on 20 % ja enimmäistaso 40 % vuosipalkasta. Yhtiön hallitus arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Muun henkilöstön palkitseminen perustuu konsernin, divisioonan tai toiminnon tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tai tiimin tavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan alkuvuodesta käytävissä kehityskeskusteluissa. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmien palkkiot maksetaan rahana.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi voidaan käyttää muita muuttuvia palkkiomekanismeja rajoitetuissa, tarkoin määritellyissä tapauksissa. Tällaisia mekanismeja voivat olla esimerkiksi Fortumille erityisen tärkeät projektit tai poikkeuksellisen sitoutumisen ja ponnistelun palkitseminen.

Pitkän aikavälin kannustimet

Fortumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista kestävästi, yhdenmukaistaa johdon ja omistajien edut sekä auttaa sitouttamaan avainhenkilöt ja pitämään heidät yhtiön palveluksessa.

Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmassa osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. Hallitus päättää vuosittain uuden kannustinjakson aloittamisesta pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaisesti.

Hallitus hyväksyy Fortumin johtoryhmän jäsenet, joilla on oikeus osallistua vuosittain alkavaan pitkän aikavälin kannustinjaksoon. Fortumin hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan päättämään kannustinjakson osallistujista ja enimmäispalkkioista muiden paitsi Fortumin johtoryhmän jäsenten osalta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Osallistujat eivät voi samanaikaisesti olla Fortumin henkilöstörahaston aktiivisia jäseniä.

Henkilöstön osakesäästöohjelma – forShare


Fortumin henkilöstön osakesäästöohjelman, forSharesin, tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja säilyttämään omistus yhtiössä. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista säästökausista, joiden aikana työntekijät voivat säästää osan palkoistaan, ja kertyneillä säästöillä heille ostetaan Fortumin osakkeita. Omistusjakson jälkeen osallistujille annetaan lisäosakkeita suhteessa ostettuihin säästöosakkeisiin. Hallituksen päätöksen mukaisesti säästökausien 2020 ja 2021 lisäosakekerroin oli 2:1. Säästökaudella 2020 osallistumisaste oli 41 prosenttia ja säästökaudella 2021, 43 prosenttia niistä työntekijöistä, jotka olivat oikeutettuja osallistumaan ohjelmaan näillä säästökausilla.

Fortumin henkilöstörahasto

Ne Fortumin työntekijät Suomessa, jotka eivät osallistu pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, ovat oikeutettuja osallistumaan Fortumin henkilöstörahastoon. Henkilöstörahastoon vuosittain maksettava summa perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahastoon vuonna 2020 maksetut summat olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Corporate governance

Tutustu Fortumin palkitsemisraportteihin

Fortumin palkitsemisraportit ovat ladattavissa raporttiarkistossa