Riskienhallinta

Fortumin hallitus hyväksyy konsernin riskipolitiikan, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, pääperiaatteet ja vastuujako liittyen riskienhallintaan. Konsernin riskipolitiikka sisältää myös kuvauksen riskienhallintaprosessin pääpiirteistä, joita noudatetaan kaikissa prosesseissa mukaan lukien taloudellinen raportointi

Riskienhallinnan viitekehys ja tavoitteet

Fortumin riskienhallinnan viitekehys on kuvattu konsernin riskipolitiikassa ja sitä tukevissa dokumenteissa. Konsernin riskipolitiikka antaa yleiskuvan Fortumin riskienhallintajärjestelmistä, jotka koostuvat riskienhallinnan
yleisistä periaatteista ja riskienhallintaprosessien pääkohdista.
Riskienhallintajärjestelmien tavoite on:

  • tukea konsernin strategian kehitystä
  • tukea strategian toteuttamista
  • tukea sovittujen tavoitteiden saavuttamista hyväksyttävissä riskirajoissa siten, että konsernin kyky täyttää sen taloudelliset sitoumukset ei vaarannu
  • varmistaa, että Fortumiin kohdistuvat merkittävät riskit ja epävarmuudet ymmärretään ja
  • tukea sellaisten onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, joilla voi olla vakava vaikutus työntekijöiden tai kolmansien osapuolten terveyteen ja turvallisuuteen ja sellaisten tapahtumien ennaltaehkäisyä, joilla voi olla merkittävä vaikutus Fortumin omaisuuteen, maineeseen tai ympäristöön.

Pääperiaate on, että riskienhallinta tapahtuu siellä missä riskit ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen divisioonan ja konsernitoiminnon vetäjä on vastuussa omalla liiketoiminta-alueellaan olevien riskien hallinnasta. Kuitenkin tietyt riskit, kuten valuutta-, korko- likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskit, hallitaan keskitetysti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat riittävän varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.

Fortumin taloudellisen raportoinni rakennekaavio

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Fortumin sisäisen valvonnan viitekehys perustuu COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) -viitekehyksen pääelementteihin. Valvontaprosessit, jotka sisältävät taloudellisen raportoinnin valvonnan, on määritelty keskeisimpien riskien perusteella. Sisäinen valvonta on yksi keskeinen osa Fortumin Compliance-ohjelmaa, joka kattaa sen lisäksi liiketoimintaetiikan ja lainmukaisuuden valvonnan.

Fortumin organisaatio on hajautettu, ja valtaa ja vastuuta on delegoitu merkittävästi divisioonille valvontavastuiden muodossa. Fortumin taloudellisen raportoinnin rakenne valvonnan vastuunjako voidaan kuvata oheisessa kaaviossa kuvattua ns. ”Kolmen puolustuslinjan” mallia käyttäen.

Linjajohdon vastuu sisäisestä valvonnasta

Sisäinen tarkastus

Fortumin sisäinen tarkastus on riippumaton ja puolueeton toiminto, joka vastaa siitä, että konsernin johtamis- ja hallinnointi-prosessit, sisäisen valvonnan järjestelmät, riskienhallinta ja liiketoimintaprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita. Sisäisen tarkastuksen työn perustana ovat kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattistandardit.

AU16

Riskit ja herkkyystarkastelut

AU18

Fortumin taloudelliset raportit ja esitysmateriaalit arkistossa