Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta. Riskienhallinnan tavoite Fortumissa on tukea konsernistrategian luomista ja toteutusta, tukea liiketoimintasuunnitelmien saavuttamista sekä pyrkiä estämään ei-toivottuja operatiivisia poikkeamia.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan harjoittaminen altistaa Fortumin monenlaisille riskeille. Sähkön hinta ja volyymiriski pohjoismaisilla markkinoilla on merkittävin taloudellinen riski, johon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. säätila, maailman hyödykemarkkinat ja sähkön tuotantovolyymit. Venäjän liiketoiminta altistuu sekä volyymiriskeille että sähkö-, polttoaine- ja kapasiteettihintoihin liittyville riskeille, joihin vaikuttavat maan sisäinen sääntely, vaikkakin sähkömarkkinoiden uudistus etenee.

Fortum kehittää jatkuvasti riskienhallintaansa vallitsevia markkinaolosuhteita, muuttuvia toimintoja sekä muuttuvaa liiketoimintaympäristöä vastaavaksi.

Konsernin riskienhallintapolitiikka

Fortumin hallitus hyväksyy konsernin riskipolitiikan, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, pääperiaatteet ja vastuujako liittyen riskienhallintaan. Konsernin riskipolitiikka sisältää myös kuvauksen riskienhallintaprosessin pääpiirteistä,  joita noudatetaan kaikissa prosesseissa mukaan lukien taloudellinen raportointi.

Toimitusjohtaja hyväksyy konsernin riskienhallintaohjeet, jotka kattavat hyödykemarkkina-, vastapuoliluotto-, valuutta-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitus- sekä operatiiviset että complianceriskit. Pääperiaate on, että riskit hallitaan siellä missä ne syntyvät, jollei johto ole muuta päättänyt. Konsernin rahoitusyksikkö vastaa konsernin valuutta-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskien hallitsemisesta, kuten myös vakuutusten hallinnoimisesta. Konsernin luottoyksikkö on vastuussa konsernin luottoriskiaseman kokonaisarvioinnista, luottokelpoisuuden valvonnasta sekä luottolimiittien asettamisesta konsernin suurimmille vastapuolille. Konsernin tietohallinta on vastuussa tietoliikenne- ja tietoturvariskien hallinnasta. Lisäksi konsernissa on yksiköt, jotka hallitsevat riskejä liittyen henkilöstöön, lakeihin ja regulaatioon sekä kestävään kehitykseen liittyen.

Lisätietoa Fortumin riskienhallinnasta ja lyhyen aikavälin riskeistä on saatavissa yhtiön tilinpäätöksissä ja osavuosikatsauksissa.

Sisäinen tarkastus

Fortumin sisäinen tarkastus on riippumaton ja puolueeton toiminto, joka vastaa konsernin johtamis- ja hallinnointiprosessien, sisäisen valvonnan järjestelmien, riskienhallinnan ja liiketoimintaprosessien asianmukaisuuden arvioinnista ja tehokkuuden varmistamisesta. Sisäisen tarkastuksen työn perustana ovat kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattistandardit.

AU18

Tutustu raporttiarkistossa taloudellisiin raportteihimme