Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ehdottaa asioita yhtiökokouksen asialistalle ja käyttää yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvissa asioissa.

Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on myös Suomen osakeyhtiölain mukaisesti oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ennen kunkin tilikauden päättymistä Fortum ilmoittaa yhtiökokousverkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajien on toimitettava mahdolliset ehdotuksensa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Näitä ovat muun muassa päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon jakamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja ulkoisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Hallitus huolehtii Fortumin yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa, viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai milloin laki sitä muutoin edellyttää.

Varsinaisen yhtiökokouksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

 • Emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 • Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen
 • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
 • Yhtiön palkitsemispolitiikasta päättäminen tarvittaessa
 • Palkitsemisraportin hyväksyminen
 • Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
 • Ulkoisen tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 • Ulkoisen tilintarkastajan valitseminen

Varsinainen yhtiökokous 2024

Fortum Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2024.

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset:

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osaketta kohti, mikä vastaa yhteensä 1 031 854 135 euroa, ja että osinko maksetaan kahdessa erässä. Jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingon ensimmäinen erä, 0,58 euroa osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2024. Osingon toinen erä, 0,57 euroa osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen erä maksetaan 9.10.2024.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2023 kaikille vuoden 2023 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Hallitus, palkkiot, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkioita muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:

 • puheenjohtajalle 128 200 euroa vuodessa,
 • varapuheenjohtajalle 79 400 euroa vuodessa, sekä
 • jäsenelle 56 800 euroa vuodessa.

Lisäksi maksetaan seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

 • tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 22 600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana,
 • tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 5 400 euroa vuodessa. Mikäli tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan tai nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii samalla myös hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöstä maksetaan tällöin valiokunnan jäsenelle tarkoitettu kiinteä palkkio.

Hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan ainoastaan kokouspalkkiot.

Hallituksen jäsenelle lisäksi maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa kultakin kokoukselta tai 2 000 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 1 000 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. 

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2024 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. 

Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä tulevat kiinteät palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. 

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto, ja jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/hallinnointi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajakseen KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulaisen.

Yhtiöjärjestysmuutos

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutoksesta yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttiin. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttiin tehdyn muutoksen mukaisesti tilintarkastajan toimikausi on  yksi tilikausi.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja samalla kumota yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän hankintavaltuutuksen seuraavasti:

 • Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
 • Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
 • Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja samalla kumota yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän luovutusvaltuutuksen seuraavasti:

 • Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 • Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lahjoitukset 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. 

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen tilanteen mukaisesti. Tämän lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii jatkossa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana. Työjärjestykseen päätettiin hyväksyä myös eräitä teknisiä muutoksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja.

Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit

Arkistoon