Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ehdottaa asioita yhtiökokouksen asialistalle ja käyttää siellä päätösvaltaansa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvissa asioissa.

Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ennen kunkin tilikauden päättymistä Fortum ilmoittaa yhtiökokousverkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajien on toimitettava mahdolliset ehdotuksensa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tällaisia ovat esimerkiksi päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja ulkoisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Hallitus huolehtii Fortumin yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa, viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai milloin laki sitä muutoin edellyttää.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 yhtiön pääkonttorilla Espoossa poikkeusjärjestelyin.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,14 euroa osaketta kohti, mikä vastaa yhteensä 1 012 655 690 euroa, ja että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2022.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2021 kaikille vuoden 2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiota muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:

  • puheenjohtajalle 88 800 euroa vuodessa,
  • varapuheenjohtajalle 63 300 euroa vuodessa,
  • jäsenelle 43 100 euroa vuodessa, sekä
  • tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 63 300 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi uutena maksetaan seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

  • tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenelle 3 000 euroa vuodessa,
  • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5000 euroa vuodessa,
  • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 2 000 euroa vuodessa, ja
  • hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa
  • hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle lisäksi maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2022 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä tulevat kiinteät palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtajaksi Anja McAlister, ja jäseniksi Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube, sekä Ralf Christian ja Kimmo Viertola.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja samalla kumota vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hankintavaltuutuksen seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja samalla kumota vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän luovutusvaltuutuksen seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Fortum Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23.11.2022 Helsingin Kulttuuritalolla.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksen ainoana päätösasiana hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy:lle. Solidium on päätöksen mukaisesti oikeutettu merkitsemään enintään 8 970 000 Fortumin uutta osaketta, jotka vastaavat noin 1 % Fortumin kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen. Näin ollen Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuus nousee 50,76 %:sta 51,26 %:iin, laimentaen vastaavasti muiden osakkaiden omistusta.

Yhtiökokouksessa äänestyksen alkaessa oli edustettuna 5 927 osakkeenomistajaa, mikä vastaa 679 526 050 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 76,50 % kaikista yhtiön osakkeista (888 294 465). Kokouksessa edustettuina olleista osakkeista ja äänistä, mukaan lukien Suomen valtion äänet, 91,44 % kannatti hallituksen ehdotusta, 7,85 % oli ehdotusta vastaan ja 0,71 % pidättäytyi äänestämästä. Osakeannin hyväksyminen edellytti, että kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotusta.

Solidiumin merkittäväksi tarjottujen uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja kaupan käynnin kohteeksi ottamisesta tiedotetaan erillisellä pörssitiedotteella.

Fortum tiedotti 6.9.2022 sopineensa Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta varmistaakseen riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkön hinnat, ja sen myötä vakuusvaatimukset nousisivat edelleen voimakkaasti erityisesti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssi Nasdaqissa. Yhtenä ehtona siltarahoituksen myöntämiselle oli suunnattu maksuton osakeanti valtion sijoitusyhtiö Solidiumille siinä tapauksessa, että Fortum päättäisi nostaa lainaa. Fortum tiedotti 26.9.2022 nostaneensa siltarahoituksesta ensimmäisen 350 miljoonan euron vähimmäislainaerän. Mahdolliset lisänostot riippuvat vakuusvaatimuksiin liittyvien varojen tarpeesta.

Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit

Local projects

Varsinainen yhtiökokous 2023