Hallinto ja johtaminen

Tarkasti määritelty ja läpinäkyvä hallinto ja johtaminen luo perustan yhtiön vastuulliselle ja arvosuuntautuneelle suoritukselle sekä hallintotoiminnoille. Se on välttämättömyys, joka palvelee niin Fortumin osakkeenomistajia, finanssimarkkinoita, yhteistyökumppaneita, henkilöstöä kuin suurta yleisöä. Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu osakeyhtiölakiin, jota täydentää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Fortumin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 18.12.1998 alkaen. GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Fortumin suurin omistaja 31.12.2021 oli Suomen valtio 50,76 % osakeomistuksellaan.

Fortum Oyj:n hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Fortum noudattaa poikkeuksitta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä yhtiön toimintakertomuksesta ja se on Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan käsittelemä Fortumin Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Fortum laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Tilinpäätös on myös julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Yhtiön tilintarkastaja Deloitte Oy on antanut ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Fortumin ESEF-tilinpäätöksestä. Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta www.cgfinland.fi.

 

Fortumin selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä raporttiarkistossa