Hallinto ja johtaminen

Tarkasti määritelty ja läpinäkyvä hallinto ja johtaminen luo perustan yhtiön vastuulliselle ja arvosuuntautuneelle suoritukselle sekä hallintotoiminnoille. Se on välttämättömyys, joka palvelee niin Fortumin osakkeenomistajia, finanssimarkkinoita, yhteistyökumppaneita, henkilöstöä kuin suurta yleisöä. Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu osakeyhtiölakiin, jota täydentää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi.

Fortumin hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Fortum noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020 poikkeuksitta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä yhtiön toimintakertomuksesta ja se on Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan käsittelemä.

Fortum Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998 alkaen. Yhtiön GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Fortumin suurin omistaja 31.12.2023 oli Suomen valtio valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kautta 51,26 %:n osakeomistuksellaan.

Fortumin konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain, EU:n taksonomia-asetuksen sääntöjen ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Konsernitilinpäätös on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Yhtiön ulkoinen tilintarkastaja Deloitte Oy on antanut ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Fortumin ESEF-tilinpäätöksestä. Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi 

Corporate governance

Fortumin selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tutustu Fortumin selvityksiin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Arkistoon