Ydinturvallisuus Loviisan voimalaitoksella

Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuus lähtee hyvin valituista suunnitteluperusteista, laadukkaasta suunnittelusta, korkealaatuisista komponenteista sekä asiantuntevasta käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnasta.

Voinalaitoksen toimintaa, päästöjä ja ympäristön säteilytasoa tarkkaillaan jatkuvasti.

Ydinvoimalaitoksen toimintaa, laitoksen päästöjä ja ympäristön säteilytasoa valvotaan jatkuvasti. Useiden erillisten valvontajärjestelmien tehtävä on havaita käyttöhäiriöt mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti sekä estää tilanteen kehittyminen vakavammaksi. Järjestelmien yhteensovittamisessa noudatetaan muun muassa seuraavia periaatteita:

Moninkertaiset turvallisuustoiminnot

Järjestelmät ovat varmistettuja, että turvallisuustoiminnot voidaan toteuttaa myös yksittäisen laitteen vikaantuessa, kumpaa tahansa, ulkoista tai sisäistä sähkönsyöttöjärjestelmää käyttäen ja minkä tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttavan yhden laitteen ollessa samalla pois käytöstä huollon tai korjauksen vuoksi.

Turvallisuusjärjestelmät

Voimalaitos on varustettu turvallisuusjärjestelmillä, joiden tarkoituksena on estää radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön mahdollisissa, mutta erittäin epätodennäköisissä, onnettomuustilanteissa.

Tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terässuojakuori 2. Suojakuoren ulkopuolinen ruiskutusjärjestelmä 3. Ilmansuodattimet 4. Varahätäsyöttövesipumppaamo 5. Uraanisydän 6. Hätäjäähdytyspumppu 7. Hätälisävesipumput 8. Hätäsyöttövesipumput 9. Sähköyhteys vesivoimalaitokselta 10. Varasähködieselgeneraattorit 11. Sprinkleriputkisto 12. Rekombinaattorit 13. Jäälauhduttimet 14. Hätävesiakut

Suojarakennus

Suojarakennuksen tehtävänä on estää onnettomuustilanteessa reaktorista vapautuvien radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön. Suojarakennuksen avulla voidaan ratkaisevasti lieventää onnettomuuden seurauksia ja sen vuoksi suojarakennuksen eheänä ja tiiviinä säilyminen onnettomuustilanteessa on erityisen tärkeää. Keskeistä on suojarakennuksen läpäisevien putkilinjojen ja muiden läpivientien sulkeminen tiiviisti.

Primääripiirin paineenalennus

Mahdollisuus alentaa painetta primääripiirissä on keskeinen vakavien onnettomuuksien hallintatoimi sellaisessa tilanteessa, jossa reaktorin jälkilämpöä ei pystytä normaalisti siirtämään sekundääripuolelle. Alentamalla painetta primääripiirissä varmistetaan sydämen jäähdytyksen onnistuminen ja estetään reaktoripaineastian rikkoutuminen korkeassa paineessa.

Hallittu vedyn poisto

Jos polttoainesauvat kuumentuvat liikaa, veden ja sauvojen suojakuoren välillä käynnistyy kemiallinen reaktio, joka tuottaa suuren määrän vetyä. Vetykaasu ohjataan reaktorista suojarakennukseen esimerkiksi primääripiirin paineenalennuksen tai mahdollisen vuodon kautta. Vetykaasu on suurina pitoisuuksina räjähdysherkkää päästessään kosketuksiin ilman kanssa. Ellei vetyä poisteta hallitusti koko onnettomuuden ajan, suojarakennuksen eheys voi vaarantua.

Loviisan voimalaitoksella onnettomuustilanteessa kehittyvää vetyä hallitaan jäälauhduttimien, vetyrekombinaattorien sekä hehkutulppien avulla.

Reaktorin paineastian ja suojarakennuksen jäähdytys

Reaktoripaineastian ulkopuolisella jäähdytyksellä taataan paineastian eheys koko onnettomuuden ajan myös siinä tapauksessa, että polttoaine sulaa. Sydämen jäänteet pidätetään ja jäähdytetään paineastian sisällä, jolloin vältetään suojarakennuksen eheyden menetys reaktoripaineastian rikkoutumiseen liittyvien ilmiöiden seurauksena.

Suojarakennuksen ulkopuolisella ruiskutusjärjestelmällä estetään ylipaineistumisesta aiheutuva suojarakennuksen vaurioituminen vakavassa reaktorionnettomuudessa. Suojarakennuksen ulkopuolinen ruiskutus saa käyttövoimansa erillisestä dieselmoottorista. Tarvittaessa suojarakennuksen ruiskutus voidaan järjestää myös paloautokaluston avulla.

Nuclear power

Hiilidioksidipäästötöntä energiaa – tutustu ydinvoimaan Fortumilla

Lue lisää ydinvoimasta