Tuulivoima ja ympäristö

Tuulivoiman ympäristövaikutukset liittyvät tuuliturbiinien ja sähköverkon infrastruktuurivaatimuksiin.

Tuulivoiman ympäristövaikutukset
Environmental friendly
Ei lisää ilmaston lämpenemistä

Tuotantotapana tuulivoima ei tuota päästöjä ilmaan, maahan tai veteen.

Energy production
Kustannustehokas sähköntuotanto

Tuuli on ilmainen ja ehtymätön luonnonvara.

Solar and wind
Alati kehittyvä tekniikka

Tuulisähkön hinta laskee koko ajan tekniikan kehittyessä ja tuotantomäärien kasvaessa.

Tuulivoima ja ympäristö

Merkittävin tuulivoiman ympäristövaikutus on energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Tuulivoima on energiantuotantomuoto, joka ei saastuta ilmaa, vettä tai maaperää. Tuulivoimapuistojen rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh, mutta tämä kompensoituu pisimmilläänkin puolessa vuodessa tuulivoimapuiston ollessa toiminnassa ja tuottaessa uusiutuvaa energiaa.

Tuulivoimalla on totta kai vaikutuksensa maisemassa, auringonvaloa heijastavan välkkeen sekä lentoestevalojensa kautta sekä eliöstölle. Siksi kaikkia näitä vaikutuksia arvioidaan huolellisesti hankkeita suunnitellessa ja niille on viranomaisten asettamat tarkat vaatimukset.

Tuulivoimaloiden ulkonäkö jakaa mielipiteitä: toisten mielestä ne ovat kauniita ja edustavat yhteiskunnan edistyneisyyttä, toisten mielestä turbiinit ovat rumiluksia. Tutkimusten mukaan voimaloihin kuitenkin sopeudutaan yleensä hyvin. Lisäksi niiden näkyvyyttä maisemassa rajoittavat monet tekijät: usein talousmetsän keskellä sijaitsevat tuulivoimapuistot ovat kasvavan puuston ympäröimiä, minkä lisäksi maanpinnan muodot vaikuttavat näkyvyyteen.

Tuulivoimaloiden äänen vaikutusta on tutkittu myös paljon. Toiset kokevat saavansa oireita turbiinien äänestä. Turbiineista lähimpään asutukseen saapuvan äänen on oltava pienempi kuin puheesta lähtevä ääni, eli alle 40 desibeliä. Infraääniä on myös tutkittu paljon, viimeisimpänä Valtioneuvoston tilaamassa tutkimuksessa vuonna 2020: tuulivoiman infraäänillä ei tutkimusten mukaan ole vaikutusta ympäristöönsä.

Uusia tuulivoimahankkeita suunnitellessa selvitetään aina hankealueen eliöstön ja kasvien tilanne. Esimerkiksi linnuston ja lintujen talvimuuttoreitit selvitetään aina osana hankkeiden suunnittelua. Oikealla sijoittelulla tuulivoimaloiden riskit linnuille voidaan minimoida ja hyvin sijoitetut voimalat eivät lisää merkittävästi lintukuolemien määrää. Tuulivoimaa moninkertaisesti suurempia lintukuolemien aiheuttajia ovat liikenne, sähkölinjat, lasirakenteet, rakennukset ja metsästys.

Wind power

Lue lisää tuulivoimalaitoksistamme

Lue artikkeli täällä
Wind power

Uusiutuvaa energiaa – tutustu tuulivoimaan Fortumilla