Sisäpiirihallinto

Fortum noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta N:o 596/2014 (MAR) ja asetusta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta N:o 1227/2011 (REMIT). Fortum noudattaa myös Nasdaq Helsingin julkaisemia listayhtiöiden sisäpiiriohjeita ja yhtiön sisäisiä sisäpiirisääntöjä.

Sisäpiirisäännöt ovat kaikkien Fortumin työntekijöiden saatavilla, ja niitä päivitetään säännöllisesti. Sisäpiirisääntöihin liittyvää koulutusta järjestetään asianosaisille. Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta kuuluu konsernin lakiasiainjohtajan tehtäviin.

MAR:n mukaisesti Fortumin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Fortumin rahoitusvälineillä ja päästöoikeuksilla tekemänsä liiketoimet sekä Finanssivalvonnalle että Fortumille. Liiketoimista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Fortum julkaisee saamansa ilmoitukset pörssitiedotteilla. Fortum on määritellyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Fortumin johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstietojen julkistamista edeltävinä 30 päivänä (suljettu ikkuna). Taloudellisten tietojen jakaminen tai neuvojen antaminen Fortumin liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyen on myös kielletty. Kaupankäyntirajoitus koskee myös muita erikseen nimettyjä Fortumin henkilöstön jäseniä, jotka osallistuvat Fortumin osavuosikatsausten ja tilinpäätösten laatimiseen ja julkistamiseen, tai jotka saavat säännöllisesti tietoonsa Fortumin julkaisemattomia taloudellisia tietoja. Kaikille näille henkilöille on ilmoitettu kaupankäyntirajoituksesta ja siihen liittyvistä velvoitteista henkilökohtaisesti.

Tapahtumaperusteisia sisäpiiriluetteloita perustetaan tapauskohtaisesti, ja niitä hallinnoidaan MAR-säädösten mukaisesti. Kaikki tapahtumaperusteiset sisäpiiriläiset ovat yllä kuvatun kaupankäyntirajoituksen alaisia hankkeen päättymiseen ja/tai sisäpiiritiedon julkistamiseen saakka. Epäillyistä Fortumin sisäpiirisääntöjen tai arvopaperimarkkina-sääntelyn, kuten MAR:n tai REMIT:n rikkomuksista on mahdollista ilmoittaa suoraan lakiasiainjohtajalle tai konsernin Compliance-johtajalle, tai ”SpeakUp”-ilmoituskanavan kautta.

Lähipiiritoimet

Yhtiön lähipiiritoimia säätelevät osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 sekä standardi IAS 24 Lähipiiriä koskevat toimet tilinpäätöksessä. Fortum on määritellyt periaatteet yhtiön lähipiiritoimien tunnistamiseen, arviointiin, hyväksyntään, tarkkailuun ja raportointiin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen velvollisuutena on seurata ja arvioida lähipiiritoimia, ja hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta lähipiiritoimiin liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtäviin kuuluu seurata Fortumin lähipiiritoimia yhtiön raportointikäytäntöjen mukaisesti.

Fortum julkistaa lähipiiritoimet vuosittain tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi kaikki lähipiiritoimet, joilla on merkitystä osakkeenomistajille, julkaistaan lain mukaisesti pörssitiedotteella

Code of conduct

Ohjeet johdon liiketoimet -ilmoitusten tekemiseen

Fortum as an investment

Johtohenkilöiden osakeomistus ja liiketoimet

Ajantasaiset tiedot johdon omistuksista ja liiketoimista