Sähkön sopimusehdot, kuluttaja-asiakkaat

Sovellamme sähkösopimuksissa Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä ehtoja sekä sopimuskohtaisia ehtoja.

Kaikkialle Suomeen

Voit tehdä Fortum-sähkösopimuksen olipa kotisi tai vapaa missä päin Suomea tahansa. (Poikkeuksena Ahvenanmaa ja muutama muu paikkakunta joka ei ole yhteydessä Suomen valtakunnanverkkoon). Paikallinen sähköverkkoyhtiö huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen.  Voit hankkia Fortum-sopimukseesi lisäpalveluina mm. alkuperämuutoksen (100 % aurinkoenergiaa tai 100 % uusiutuvaa energiaa) sekä Tarkka-sopimukseen Hintatakuu-palvelun. 

Sopimuskohtaiset ehdot

Sopimukset eroavat toisistaan mm. sopimuksen keston ja hinnoittelun osalta. Tästä voit tarkistaa uuden alkavan sopimuksen ehdot. 

Fortum Duo, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Sopimusehtojen yhteenveto:

 • Tämä sopimus on määräaikainen ja on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun ajan.
 • Sähkön hinta muodostuu kiinteästä komponentista sekä kulutuksen ajankohtaan perustuvasta kulutusvaikutuksesta. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.
 • Tarkat hintatiedot sekä tiedot sopimuksen voimassaolosta löytyvät sopimusvahvistukselta.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1. SOPIMUKSEN KESTO
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Duo -sopimus on määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan ja vahvistetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista

2. SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Fortum Duo -sopimuksen hinta muodostuu kolmesta hintakomponentista: 1) sähköenergian kiinteästä hinnasta (c/kWh), joka on sovittu sopimuskaudelle, 2) kulutuksen ajoituksen perusteella määräytyvästä hintakomponentista (c/kWh, myöh. kulutusvaikutus) sekä 3) kuukausittaisesta perusmaksusta.

Kulutusvaikutus määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaiseman sähkön tuntikohtaisen Suomen aluehinnan (elspot) ja asiakkaan tuntikohtaisen kulutuksen perusteella. Laskentajaksona käytetään kalenterikuukautta tai sitä osaa kalenterikuukaudesta, kun asiakkaalla on ollut voimassa oleva Duo-sopimus.

Kulutusvaikutus lasketaan seuraavasti: summataan yhteen laskentajakson jokaisen tunnin kulutus kerrottuna kunkin tunnin pörssihinnalla. Kyseinen tulo jaetaan laskentajakson kokonaiskulutuksella, mistä syntyy asiakkaan laskutuskuukauden kulutuksella painotettu pörssihinta. Tästä vähennetään sähköpörssin laskentajakson keskihinta. Syntynyt erotus kuvaa, kuinka hyvin asiakkaan kulutus painottuu edullisille pörssitunneille. Luvun ollessa etumerkiltään negatiivinen kulutusvaikutus laskee asiakkaan sähköenergian hintaa ja luvun ollessa etumerkiltään positiivinen kulutusvaikutus nostaa asiakkaan sähköenergian hintaa. Sähköenergian laskutushinta ei voi kuitenkaan olla negatiivinen. Laskentaperiaatteen matemaattinen kaava on siten seuraava:

jossa

ki=asiakkaan tuntikohtainen kulutus (kWh)

hi=sähköpörssin tuntikohtainen hinta (c/kWh)

K=asiakkaan laskentajakson kokonaiskulutus (kWh)

h=sähköpörssin laskentajakson keskihinta (c/kWh)

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Fortum Duo -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100 000 kWh/vuosi.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Kesto, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Sopimusehtojen yhteenveto:

 • Tämä sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 vrk irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 • Hinta on voimassa toistaiseksi. Hintapäivityksistä lähetetään ilmoitus asiakkaalle 1 kuukausi ennen sen voimaanastumista. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.
 • Tarkat hintatiedot sekä tiedot sopimuksen voimassaolosta löytyvät sopimusvahvistukselta.

Nämä ehdot (”Ehdot”) ovat osa Fortum Markets Oy:n (”Fortum”) ja asiakkaan (”Asiakas”) välistä Fortum Kesto -sähkönmyyntisopimusta (”Sopimus”). Sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus Sopimusta tehtäessä tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää Asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA
Chevron down

Asiakkaan sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään joko 1) paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus); tai 2) paikallisen verkonhaltijan ilmoittamia mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Sopimuksen mukainen sähkön myyntihinta on voimassa toistaiseksi. Sähkön myyntihintaa tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa kulloisenkin markkinatilanteen perusteella Sopimuksen mukaisesti. Sähkön myyntihinta koostuu 1) energian hinnasta; ja 2) kuukausittaisesta perusmaksusta. Sähkön myyntihinta seuraa Fortumin todellisia hankintakustannuksia ja muita sähkönmyyntiin liittyviä kustannuksia sekä muun muassa sähkön hankinnan riskivaikutuksia Fortumille. Hintapäivityksestä lähetetään ilmoitus Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön myyntihintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Fortum ilmoittaa Asiakkaalle näiden muutosten vaikutuksesta hinnoitteluun viipymättä saatuaan tiedon muutoksesta

Fortum voi muuttaa Ehtoja lähettämällä ilmoituksen muutoksesta Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum ilmoittaa muutoksista lähettämällä ilmoituksen Asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitus sähköpostilla tai sms-viestillä edellyttää digitaalisen sopimusviestinnän hyväksyntää.

Fortum hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Fortum varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia lähettämällä ilmoituksen muutoksesta Asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden Ehtojen lisäksi Sopimukseen sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä yleisiä ehtoja.

Fortum Takuu, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Sopimusehtojen yhteenveto:

 • Tämä sopimus on määräaikainen ja on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun ajan.
 • Sähkön hinta on kiinteä koko sopimuskaudelle. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.
 • Tarkat hintatiedot sekä tiedot sopimuksen voimassaolosta löytyvät sopimusvahvistukselta.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. 

Fortum Takuu -sopimus on määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan ja vahvistetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista.

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).
 

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. 

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Tarkka, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Sopimusehtojen yhteenveto:

 • Tämä sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 vrk irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 • Hinta perustuu sähköpörssin spot-hintaan johon lisätään välityspalkkio. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.
 • Tarkat hintatiedot sekä tiedot sopimuksen voimassaolosta löytyvät sopimusvahvistukselta.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Tarkka -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

 

2 KULUTUKSEN MITTAAMINEN, PÖRSSIHINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen aluehinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään sopimusvahvistuksessa ilmoitettu kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut. Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

 

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

 

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan tuntikohtaiset muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2019 13.2.)

 

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Vakio, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

  Sopimusehtojen yhteenveto:

  • Tämä sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 vrk irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.
  • Hinta on kuukausiperusteinen riippuen asiakkaan kulutuksen mukaan määräytyvästä kulutusluokasta.
  • Tarkat hintatiedot sekä tiedot sopimuksen voimassaolosta löytyvät sopimusvahvistukselta

  Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

  1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
  Chevron down

  Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

  Fortum Vakio -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

  2 HINNAN MUODOSTUMINEN
  Chevron down

  Fortum Vakio -sopimus on kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu kiinteähintainen sopimus, jonka hinta perustuu Vakiohinnaston mukaiseen kulutusluokkaan ja tätä vastaavaan hintaluokkaan. Asiakas maksaa kulutuksen määrästä riippumatta kiinteän Vakiohinnaston mukaisen euromääräisen kuukausimaksun. Kuukausimaksu määräytyy Vakiohinnaston kulutusluokkien mukaisesti. 

  Mikäli asiakkaan mitattu kulutus ylittää tai vaikuttaa todennäköiseltä, että Asiakkaan sähkönkulutus ylittää sovitun vuosirajan, on Fortumilla oikeus siirtää Asiakas ylempään kulutusluokkaan tai jos mikään kulutusluokka ei ole riittävä, vaihtaa Asiakkaan tuote Fortum Kesto myyntituotteeseen kulloinkin voimassaolevin Kesto sopimuksen ehdoin ja hinnoin. Kulutusluokan muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä, toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan laskutusosoitteeseen. Uuden kulutusluokan mukaista hintaa sovelletaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

  Kulutusluokat:

  • S alle 2000 kWh
  • M 2000 - 3000 kWh
  • L 3000 - 5000 kWh
  • XL 5000 - 8000 kWh

  Mikäli asiakas on valinnut sähkösopimuksen ja kotivakuutuksen yhdistelmän, saa asiakas vakuutuksesta erillisen vahvistuksen ja sopimusehdot vakuutusyhtiöltä.

  3. SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN
  Chevron down

  Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamia tuntikulutuksia jaettuna laskutusjakson kuukausille.
   

  4. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
  Chevron down

  Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.

  Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja, hinnoitteluperusteita ja  -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

  Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

  5. MUUT EHDOT
  Chevron down

  Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

  Aina hallinnassa -sähköpaketti, sopimusehdot

  Aina hallinnassa -sähköpaketti koostuu Fortumin Pörssisähkösopimuksesta sekä Fortum 100 % aurinkoenergiaa-lisäpalvelusta. Fortumin Aina hallinnassa -sähköpaketin osalta Fortum 100 % aurinkoenergiaa-lisäpalvelua ei voi irtisanoa ilman koko paketin (sis. Pörssisähkö + 100 % aurinkoenergiaa) irtisanomista. Katso Fortumin Pörssisähkön ehdot tästä ja 100 % aurinkoenergiaa-lisäpalvelun ehdot tästä.

   


  Fortum Vakaa -sopimusehdot

  Toistaiseksi voimassa olevan Fortum Vakaan ehdot löydät täältä.

   


   

  Yleiset sähköntoimitus- ja myyntiehdot

  Kaikkiin sähkösopimuksiin sovellamme yleisesti Energiateollisuus Ry:n suosittelemia ehtoja. Sähkön toimituksella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä sähkön vähittäismyynnin sähkönkäyttäjälle että sähkön jakelun edellyttämän sähköverkkopalvelun. Samat sähköntoimitusehdot koskevat sekä Fortumin sähkönmyyntiä että Carunan sähkön siirtoa. Yleisiä sähkön myyntiehtoja sen sijaan sovelletaan silloin, kun sähköverkkoyhtiösi on joku muu kuin Caruna. Silloin verkkopalvelusta, eli sähkön siirrosta syntyy erillinen verkkopalvelusopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa.

  New contract

  Yleiset sähköntoimitusehdot STE 2019

  Näitä ehtoja sovelletaan 17.5.2019 alkaen tehtyihin sopimuksiin, kun sähkösopimus on Fortumilta ja sähkönsiirto Carunalta.

  Lataa toimitusehdot tästä (pdf)
  New contract

  Yleiset sähkönmyyntiehdot SME 2014

  Näitä ehtoja sovelletaan, kun sähkösopimus on Fortumilta ja siirto joltain muulta verkkoyhtiöltä kuin Caruna.

  Lataa myyntiehdot tästä (pdf)

  Sähkösopimuksiin liitettävien lisäpalveluiden ehdot

  Fortum 100 % aurinkoenergiaa -lisäpalvelun sopimusehdot

  YLEISTÄ
  Chevron down

  Fortum 100 % aurinkoenergiaa-lisäpalvelu päivittää valitun Fortumin sähkösopimuksen perusteella toimitettavan sähkön 100 % uusiutuvaksi aurinkoenergiaksi. Lisäksi 100 % aurinkoenergiaa -sopimus sisältää kulloinkin voimassa olevan vuotuisen tuen John Nurmisen säätiön Pelasta Itämeri -hankkeisiin. Kotiasiakkaille myymämme 100 % aurinkosähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

  1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
  Chevron down

  Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

  Fortum 100 % aurinkoenergiaa -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa 100 % aurinkoenergiaa -sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus purkaa 100 % aurinkoenergiaa -sopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

  Fortum 100 % aurinkoenergiaa-sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

  2. LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
  Chevron down

  100 % aurinkoenergiaa-sopimuksen kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu sekä lisäpalvelun yksikköhinta (c/kWh) kerrottuna asiakkaan toteutuneella sähkönkulutuksella laskutetaan sähkölaskun yhteydessä.

  Tuki John Nurmisen säätiöön lasketaan niiden täysien kuukausien osalta, joina asiakkaalla on ollut 100 % aurinkoenergiaa-lisäpalvelu.

  3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
  Chevron down

  Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus 100 % aurinkoenergiaa -sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

  Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja lähettämällä niistä ilmoituksen asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

  Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia lähettämällä siitä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

  4. MUUT EHDOT
  Chevron down

  Fortum 100 % aurinkoenergiaa-sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle. Tämä sopimus kattaa alkuperätakuut enintään 30 000 kWh vuosikulutukselle.

  Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

  Fortum 100 % uusiutuvaa energiaa, sopimusehdot

  YLEISTÄ
  Chevron down

  100 % uusiutuvaa energiaa-lisäpalvelu päivittää valitun Fortumin sähkösopimuksen perusteella toimitettavan sähkön 100 % uusiutuvaksi energiaksi. Kotiasiakkaille myymämme 100 % uusiutuvan energian alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

  1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
  Chevron down

  Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

  100 % uusiutuvaa energiaa-sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa 100 % uusiutuvaa energiaa -sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus purkaa 100 % uusiutuvaa energiaa -sopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

  Fortum 100 % uusiutuvaa energiaa-sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

  2. LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
  Chevron down

  100 % uusiutuvaa energiaa -sopimuksen kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu sekä lisäpalvelun yksikköhinta (c/kWh) kerrottuna asiakkaan toteutuneella sähkönkulutuksella laskutetaan sähkölaskun yhteydessä.

  3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
  Chevron down

  Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus 100 % uusiutuvaa energiaa -sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

  Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja lähettämällä niistä ilmoituksen asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

  Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia lähettämällä siitä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

  4. MUUT EHDOT
  Chevron down

  100 % uusiutuvaa energiaa-sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle. Tämä sopimus kattaa alkuperätakuut enintään 30 000 kWh vuosikulutukselle.

  Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

  Fortum Hintatakuu, sopimusehdot

  1. YLEISTIETOA HINTATAKUU-LISÄPALVELUSTA
  Chevron down

  Voimassa 1.5.2023 alkaen

  1.1 Hintatakuu -lisäpalvelu (”Hintatakuu”) on Fortum Markets Oy:n (”Fortum”) kuluttaja-asiakkaiden (”Asiakas”) tuntihinnoiteltuihin pörssisähkösopimuksiin (”Sähkösopimus”) tarkoitettu valinnainen lisäpalvelu, jolla Asiakas saa mahdollisuuden suojautua sähköenergian hinnanvaihteluilta normaaleista Sähkösopimukseen perustuvista sähkön toimitusehdoista poiketen niiltä osin, jotka Asiakas hyväksyy Hintatakuuta käyttäessään.

  1.2 Hintatakuun avulla Asiakas voi valita kiinteän hinnan sähkölle ennalta määritellyksi sitovaksi määräajaksi (”Hintakiinnitysjakso”). Hintakiinnitysjakson pituus on vähintään yksi (1) kuukausi. Asiakas, jolla on määräaikainen Sähkösopimus, voi hyväksyä tarjouksen Hintakiinnitysjaksosta vain siinä tapauksessa, että hänen määräaikaista Sähkösopimustaan on jäljellä vähintään Hintakiinnitysjaksoa vastaava aika. Jos Asiakas ei hyväksy tarjousta Hintakiinnitysjaksosta, niin Sähkösopimus jatkuu normaalisti Sähkösopimuksen ehtojen mukaisena.

  1.3 Sähkösopimukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot koskevat soveltuvilta osin myös Hintatakuuta.

  2. SOPIMUKSEN KESTO
  Chevron down

  2.1 Tämä Hintatakuuta koskeva sopimus (”Hintatakuu-sopimus”) on voimassa toistaiseksi sopimuksentekohetkestä alkaen ja koskee vain Sähkösopimuksessa määriteltyä käyttöpaikkaa.

  2.2 Hintatakuu -sopimus voidaan tehdä vain asiakkaalle, jonka vuotuinen sähkönkulutus on alle 50 000 kilowattituntia (kWh).

  3. HINTAKIINNITYSJAKSOT JA ASIAKKAAN HYVÄKSYNTÄ TARJOTULLE KIINTEÄLLE HINNALLE
  Chevron down

  3.1 Hintatakuu antaa Asiakkaalle mahdollisuuden suojautua sähköenergian hinnanvaihteluilta Hintakiinnitysjaksojen avulla riippumatta siitä, mitä alkuperäisessä Sähkösopimuksessa määrätään.

  3.2 Fortum tekee Asiakkaalle tarjouksen kiinteästä hinnasta määrittelemällensä Hintakiinnitysjaksolle (”Hintakiinnitystarjous”) Fortumin verkkosivulla tai mobiilisovelluksessa (yhdessä “Sivusto”). Hintakiinnitystarjous on Asiakkaan nähtävissä Sivustolla. Markkinahintojen muuttuessa oleellisesti, Fortum pidättää oikeuden:

  muuttaa Hintakiinnitystarjousta ja voimassaoloaikaa siihen saakka, kunnes Asiakas on hyväksynyt tarjouksen

  rajoittaa Asiakkaille tehtyjen Hintakiinnitystarjousten määrää ja saatavuutta

  rajoittaa sitä, kuinka monta kertaa Asiakas voi hyväksyä Hintakiinnitystarjouksia Hintakiinnitysjaksoa kohti.

  3.3 Hintatakuu-sopimukseen sitoutumalla Asiakas hyväksyy sähköisen viestinnän käyttämisen Hintatakuuta koskevassa viestinnässä. Kun Asiakas on tehnyt Hintatakuu-sopimuksen, Fortum lähettää Asiakkaalle Hintakiinnitystarjoukseen liittyviä viestejä sekä Asiakkaan hyväksymiä Hintakiinnitystarjouksia koskevat tilausvahvistukset sähköpostitse, tekstiviestillä tai muiden Hintatakuun toteuttamisessa käytettävien sähköisten kanavien kautta. Fortum tekee Hintakiinnitystarjouksen Asiakkaalle asianmukaisessa muodossa, esimerkiksi lähettämällä linkin Sivustolle, jossa Hintakiinnitystarjous avataan ilmoitettuna ajankohtana. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot ovat aina oikein ja ajan tasalla.

  3.4 Fortum voi valinnaisesti tehdä Hintakiinnitystarjouksen Asiakkaan arvioidun sähkönkulutuksen mukaisesti (asiakkaan profiilin tai aiemman kulutuksen perusteella) tai vain tietylle osuudelle Asiakkaan arvioidusta sähkönkulutuksesta, jolloin jäljelle jäävä osuus laskutetaan Asiakkaan Sähkösopimuksen mukaisesti.

  3.5 Kun Hintakiinnitysjakso on päättynyt, Sähkösopimus jatkuu automaattisesti alkuperäisen Sähkösopimuksen hintojen ja muiden ehtojen mukaisesti.

  4. LASKUTUS
  Chevron down

  4.1 Hintatakuun kulloinkin voimassa oleva kiinteä kuukausihinta (”Kuukausimaksu”) laskutetaan sähkölaskun yhteydessä. Kuukausimaksu peritään riippumatta siitä, onko Fortum lähettänyt Hintakiinnitystarjouksen, tai onko Asiakas hyväksynyt Hintakiinnitystarjouksen.

  4.2 Hintatakuun kulloinkin voimassa oleva Kuukausimaksu laskutetaan sähkölaskun yhteydessä. Hintakiinnitystarjouksen hyväksymisestä ei veloiteta erikseen.

  4.3 Jos Asiakas hyväksyy Hintakiinnitystarjouksen, sähkönkulutus veloitetaan kyseisenä ajanjaksona toteutuneen kulutuksen mukaan Hintakiinnitystarjouksessa määritellyllä kiinteällä hinnalla. Muilta osin sähkönkulutuksesta laskutetaan Sähkösopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Hintakiinnitystarjous on rajoitettu arvioituun kulutukseen tai osuuteen kulutuksesta, vain kyseinen määrä laskutetaan kiinteällä hinnalla ja loppuosa Sähkösopimuksen mukaisesti.

  5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
  Chevron down

  5.1 Hintatakuun irtisanominen

  5.1.1 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Hintatakuu kahden (2) viikon irtisanomisajalla. Jos Asiakkaalla on Hintatakuu-sopimuksen irtisanomishetkellä voimassa oleva Hintakiinnitysjakso, tai Asiakas on hyväksynyt Hintakiinnitystarjouksen ennen tai jälkeen Hintatakuu-sopimuksen irtisanomista, irtisanominen voi astua voimaan aikaisintaan Hintakiinnitysjakson päätyttyä. Hintatakuun irtisanomisen yhteydessä Fortumilla on oikeus laskuttaa Hintatakuun Kuukausimaksu koko alkaneen kalenterikuukauden ajalta.

  5.1.2 Fortumilla on oikeus irtisanoa Hintatakuu-sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Jos Asiakas on Fortumin irtisanomisilmoituksen saatuaan hyväksynyt Hintakiinnitystarjouksen, Hintatakuu-sopimus päättyy vasta Hintakiinnitysjakson päätyttyä.

  5.1.3 Jos Asiakas on olennaisesti rikkonut Hintatakuu-sopimuksesta johtuvia velvoitteita, Fortumilla on oikeus irtisanoa Hintatakuu-sopimus välittömästi, myös Asiakkaan mahdollisesti hyväksymän Hintakiinnitysjakson osalta.

  Jos Asiakkaan Sähkösopimus päättyy ennen hyväksytyn Hintakiinnitysjakson päättymistä Asiakkaan olennaisesta rikkomuksesta johtuvan ennenaikaisen irtisanomisen vuoksi, Asiakkaan on korvattava Fortumille aiheutuneet kustannukset Hintatakuu-sopimuksen kohdan 5.2.2 mukaisesti.

  5.1.4 Asiakkaan Sähkösopimuksen irtisanominen johtaa automaattisesti myös tämän Hintatakuu-sopimuksen päättymiseen. Tämän Hintatakuu-sopimuksen irtisanominen ei vaikuta Sähkösopimuksen voimassaoloon.

  5.2 Hintakiinnitysjakson irtisanominen

  5.2.1 Hintakiinnitystarjouksen hyväksyminen on sitova. Hintakiinnitystä sovelletaan sitovasti Asiakkaan Sähkösopimukseen koko kyseessä olevan Hintakiinnitysjakson ajan. Hintakiinnitysjaksoa tai Sähkösopimusta ei voi irtisanoa ennen Hintakiinnitysjakson päättymistä.

  5.2.2 Asiakas on velvollinen maksamaan Fortumille irtisanomismaksun Hintakiinnitysjakson ennenaikaisesta irtisanomisesta. Irtisanomismaksu lasketaan ennenaikaisesti irtisanotusta Hintakiinnitysjaksosta Fortumille aiheutuneiden välittömien taloudellisten tappioiden perusteella.

  Fortumille aiheutuneet välittömät taloudelliset tappiot perustuvat toteutuneisiin suojauskustannuksiin, jotka Fortumille on aiheutunut sähkön hinnan kiinnittämisestä hyväksytyn Hintakiinnitysjakson ajaksi. Nämä kustannukset lasketaan i) Asiakkaan Hintakiinnitysjakson aikana ennen Hintakiinnitysjakson irtisanomista kuluttaman sähkön suojauskustannusten ja ii) Asiakkaan irtisanomisen jälkeen Hintakiinnitysjakson jäljellä olevaa määräaikaa koskevien suojauskustannusten perusteella.

  Irtisanomismaksu sisältää 100 euron suuruisen kiinteän hallinnointimaksun, joka vaaditaan korvauksena Fortumille aiheutuvasta työstä välittömien taloudellisten menetysten kokonaismäärän laskemiseksi.

  Asiakas on velvollinen maksamaan irtisanomismaksun kaikissa tilanteissa, joissa Asiakas vapaaehtoisesti ennenaikaisesti irtisanoo Hintakiinnitysjakson. Irtisanomismaksu maksetaan myös tilanteessa, jossa Hintakiinnitysjakson mukainen sähkön toimitus ei ole alkanut Asiakkaan ennenaikaisen irtisanomisen hetkellä. Irtisanomismaksua ei sovelleta vuoden 2019 sähköntoimitusehtojen (STE2019) kohdissa 15.2.2 ja 15.2.5 tai vuoden 2014 sähkönmyyntiehtojen (SME2014) kohdissa 10.2.1. ja 10.2.5 mainittuihin tilanteisiin.

  Markkinahinnan nousua ("negatiivinen ero") ei palauteta Asiakkaalle.

  6. VASTUU JA MUUTOKSET
  Chevron down

  6.1 Hintatakuu tuo Asiakkaalle ennustettavuutta sähkön hintaan Hintakiinnitysjakson ajaksi, jos Asiakas hyväksyy Hintakiinnitystarjouksen. Fortum ei ole vastuussa Asiakkaalle hintaeroista, jotka aiheutuvat Hintakiinnitystarjouksen hyväksymisestä. Asiakkaan hyväksymän Hintakiinnityksen kiinteä hinta voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin Sähkösopimuksen mukainen muuttuva hinta tai pörssisähköhinta.

  6.2 Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Fortum ilmoittaa Asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

  6.3 Fortum voi muuttaa Hintatakuu-sopimusehtoja tai -hintoja lähettämällä ilmoituksen Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

  6.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tämän Hintatakuu-sopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain ilman Fortumilta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

  6.5 Fortum pidättää oikeuden siirtää Hintatakuu-sopimuksen mukaiset oikeutensa ja/tai velvollisuutensa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle.

  7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  Chevron down

  Jos haluat lisätietoa oikeuksistasi tai henkilötietojesi käsittelystä, käy osoitteessa https://www.fortum.fi/tietosuoja/tietosuojaseloste

  Maksujousto, sopimusehdot

  1. YLEISTÄ TIETOA MAKSUJOUSTO-PALVELUSTA
  Chevron down

  Maksujousto on Fortum Markets Oy:n (”Fortum”) tarjoama lisäpalvelu asiakkailleen, joilla on voimassaoleva sähkösopimus Fortumin kanssa. Maksujousto-palvelussa asiakkaalle perustetaan Maksujousto-tili, jossa asiakas pääsee seuraamaan todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen tilannetta ja johon asiakkaalta laskutettavat laskut tallentuvat. Palvelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden maksaa jatkuvasti toimitettavan sähkön kustannukset joustavasti maksuerissä sähkösopimuksensa voimassaoloaikana. Tilistä lähetetään asiakkaalle säännöllisesti saldotiedot joissa on nähtävissä vastaanotetut laskut ja tehdyt maksusuoritukset, asiakkaan käytettävissä oleva jousto maksuerien maksamisessa, sekä ehdotus seuraavan maksuerän suuruudesta. Asiakas voi suorittaa maksunsa ehdotettua summaa suurempana tai pienempänä sovitun jouston puitteissa. Palvelu mahdollistaa lisäksi asiakkaalle maksujen suunnittelun ja suorittamisen joustavasti määritellyn jouston puitteissa. Tili ei vaikuta asiakkaan normaaliin sähkölaskutukseen, joka jatkossakin perustuu asiakkaan todelliseen kulutukseen. Suoritukset maksetaan normaaliin tapaan pankkitilin kautta.

  2. SOPIMUKSEN TEKO JA MAKSUJOUSTO-PALVELUN AVAAMINEN
  Chevron down

  Maksujousto-sopimuksen voi tehdä, kun tiliin voidaan liittää vähintään yksi asiakkaan sähkösopimus. Ennen tilin avaamista, asiakkaalle voidaan tehdä tavanomainen luottotarkistus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

  3. PALVELUN HINNOITTELU
  Chevron down

  Maksujousto-palvelu on lisäpalvelu, josta veloitetaan kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu. Hinta vahvistetaan sopimusvahvistuksella. Palvelu laskutetaan sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Lisäpalvelun hinta on voimassa toistaiseksi.

  4. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
  Chevron down

  4.1 Saldotiedot ja lasku

  Fortum toimittaa asiakkaalle säännöllisesti saldotiedot Maksujousto-palvelusta, joista ilmenee tilille kohdistetut laskut, ehdotus seuraavan maksuerän koosta, ja tietoa käytettävissä olevasta joustosta maksuerien maksamisessa. Saldotietojen mukana asiakkaalle toimitaan liitteenä tilille kohdistetut todelliseen kulutukseen perustuvat sähkölaskut, sekä muut mahdolliset laskut. Edellä mainittu sähkölasku muodostuu aina asiakkaan todellisen kulutuksen mukaan.

  4.2 Kuukausittainen ehdotettava maksusumma

  Saldotiedoilla asiakkaalle suositellaan maksettavaksi summa, joka perustuu tilin sisältämien sopimusten ennakoituihin vuosikustannuksiin, joista lasketaan laskutuskauden keskimääräinen arvioitu kustannus. Ehdotettu summa voi muuttua vuosikustannusten sekä kulloisenkin maksujouston mukaan.

  4.3 Kuukausittainen saldo

  Saldotiedoilla asiakkaalle kerrotaan, kuinka paljon käytettävissä olevasta joustosta hän on käyttänyt maksuerien maksamisessa. Tämän perusteella asiakas pystyy helposti käyttämään käytettävissä olevaa joustoa maksuerien maksamisessa.

  4.4 Jouston määrä

  Joustolla tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta maksaa enemmän tai vähemmän kuin Maksujousto-palvelun ehdotus seuraavan maksuerän koosta. Jouston enimmäismäärä on kaksi kertaa keskimääräistä kuukausisummaa vastaava summa. Jouston puitteessa asiakas voi suorittaa maksunsa joustavasti erikokoisissa maksuerissä sähkösopimuksensa voimassaoloaikana.

  4.5 Maksujousto-palvelun purkautuminen

  Asiakkaan täytyy aina suorittaa maksunsa jouston puitteissa. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi joustaa maksuerien maksamisessa yhteensä enintään yllä mainitun enimmäismäärän verran. Mikäli asiakas ei suorita maksujaan jouston puitteissa (eli enimmäismäärä tulee täyteen, eikä asiakas tämän jälkeen suorita maksujaan), Fortum lähettää asiakkaalle huomautuksen jouston ylityksestä sms-viestillä ja/tai sähköpostilla. Viestissä annetaan päivämäärä, milloin asiakkaan on tehtävä riittävä suoritus jotta Maksujousto-palvelun tarjoamista ei päätetä. Asiakkaalle lähetettävissä viesteissä ilmoitetaan maksettava summa.

  Mikäli asiakas ei huomautuksesta huolimatta maksa riittävää suoritusta, Fortum päättää Maksujousto-palvelun tarjoamisen. Tällöin Maksujousto-palvelun saldotietojen mukaiset avoimena olevat laskut laskutetaan uudelleen asiakkaalta normaalin laskutusprosessin mukaisesti.

  5. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMISAIKA
  Chevron down

  Maksujousto-palvelu on voimassa tilauksen yhteydessä sovitun aloituspäivän mukaisesti.

  Palvelu on voimassa toistaiseksi ja edellyttää asiakkaan käyttöpaikassa voimassaolevaa Fortumin sähkösopimusta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus päättää lisäpalvelusopimus, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa. Maksujousto-palvelu päättyy automaattisesti, kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen Asiakasta koskevan velkajärjestelyn aloittamisesta. Fortumilla on lisäksi oikeus irtisanoa Maksujousto-palvelu välittömästi, jos riski siitä, että asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut tai asiakas on jättänyt yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tarkoitetun hakemuksen tuomioistuimeen.

  Maksujousto-palvelu on lisäpalvelusopimus eikä korvaa asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan kaikkien Maksujousto-palveluun liitettyjen sähkösopimusten päättyessä, päättyy myös sopimus Maksujousto-palvelusta. Sopimuksen päättyessä, asiakkaan on maksettava kaikki Maksujousto-palvelun saldotietojen mukaan auki olevat maksut tai vastaavasti Fortum palauttaa asiakkaan ylimääräiset suoritukset. Nämä sopimusehdot pysyvät voimassa, kunnes kaikki auki olevat maksut on maksettu.

  6. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
  Chevron down

  Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Fortum ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

  Fortum voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimuksen muuttamisen perusteet on yksilöity yleisissä Sähkönmyyntiehdoissa sekä Sähköntoimitusehdoissa (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavissa vastaavissa alalla käytettävissä ehdoissa, joita sovelletaan asiakkaan ja Fortumin välisessä suhteessa. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimusta ennen kuin muutetut ehdot astuvat voimaan. Muutetut ehdot tai hinnat eivät koske asiakasta irtisanomisaikana.

  7. MUUT EHDOT
  Chevron down

  Sopimusta tehdessä annat suostumuksesi siihen, että Fortum voi tarkistaa luottokelpoisuutesi ja pyytää tarvittaessa ennakkomaksun tai vakuuden ennen sopimuksen alkua.

  Maksujousto-palveluun kytkettävät sähkösopimukset ja lisäpalvelut, ovat tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on alle 50 000 kWh vuodessa.

  Näiden ehtojen lisäksi sopimuksessasi sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja sekä Sähköntoimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

  Fortum Älylataus, sopimusehdot

  YLEISTÄ
  Chevron down

  Fortum Älylataus on lisäpalvelu, jonka asiakas voi ostaa sähkösopimuksensa lisäksi. Palvelu on saatavilla Oma Fortum mobiilisovelluksessa (iOS & Android) sekä selainversiossa. Palvelua käyttääkseen asiakkaan tulee hyväksyä Oma Fortum -sovelluksen käyttöehdot.

  Palvelu auttaa asiakasta hallitsemaan sähköauton latausta sähköpörssin Nordpoolin sähkön tuntihintojen mukaan sekä optimoimaan latausta latauskustannusten minimoimiseksi. Fortumin toimittamat säästöarviot viittaavat mahdollisiin säästöihin, eikä Fortum voi taata, että palvelu tuottaa todellista säästöä. Asiakkaan latauskustannukset riippuvat useista muuttujista, kuten sähkön hinnasta ja auton käyttötavoista.

  Fortum Älylatauksen toiminnallisuus perustuu suoraan yhteyteen sovelluksen ja auton välille. Sovelluksessa ja Fortumin verkkosivuilla näkyy, mitä automerkkejä ja latausasemia sovellus tukee. Fortum kehittää ja parantaa palvelua jatkuvasti, mutta ei ole velvoitettu tekemään palveluun muutoksia autonvalmistajien omiin latausjärjestelmiin kohdistuvien muutosten myötä.

  SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
  Chevron down

  Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

  Fortum Älylataus -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä Fortumin asiakaspalveluun. Fortumilla on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

  Fortum Älylataus -sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

  LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
  Chevron down

  Sinä aikana kun Asiakas käyttää Fortum Älylataus -palvelua, asiakkaalta veloitetaan Fortumin voimassa oleva palvelun kuukausimaksu. Voimassa oleva kuukausimaksu julkaistaan Fortumin verkkosivuilla. Palvelu laskutetaan sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Lisäpalvelun hinta on voimassa toistaiseksi.

  MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
  Chevron down

  Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

  Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

  Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY FORTUMISSA
  Chevron down

  Täyttääkseen tämän Sopimuksen ja näiden Ehtojen mukaiset velvoitteensa Fortum käsittelee Fortum Älylataus -palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä Asiakkaan henkilötietoja. Fortum käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti. Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla täällä.

  MUUT EHDOT
  Chevron down

  Fortum Älylataus -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle.

  Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

  Meeting demand

  Pidämme hyvää huolta tietosuojastasi

  Näin säilytämme ja käytämme henkilötietojasi

  Tutustu Fortumin tietosuojakäytäntöihin