Pörssitiedote

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta

31 tammikuu 2007, 09:13

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2007

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 28 päivänä 2007 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä
muutettaisiin seuraavasti:

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 momentti
poistetaan.

2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan
osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun
arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.

3. Yhtiöjärjestyksen 9 ja 11 §:iä muutetaan siten, että toiminimen
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä
"edustamisoikeus".

4. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 1 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan
siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton
käyttämisestä.

5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevat yhtiöjärjestyksen pykälät 19 -
32 ehdotetaan poistettaviksi, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy
vastaava pakottava säännös.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet