Pörssitiedote

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta

31 tammikuu 2007, 09:13

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2007

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 28 päivänä 2007 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti: 1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 momentti poistetaan. 2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan. 3. Yhtiöjärjestyksen 9 ja 11 §:iä muutetaan siten, että toiminimen kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä "edustamisoikeus". 4. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 1 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. 5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevat yhtiöjärjestyksen pykälät 19 - 32 ehdotetaan poistettaviksi, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy vastaava pakottava säännös. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen Viestintäjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet