YritysAktiivi sopimusehdot

FORTUM YRITYSAKTIIVIN MYYNTIEHDOT

1. Yleistä

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Fortum Markets Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkönmyyntisopimukseen (Sopimus).

YritysAktiivi on käyttöpaikkakohtainen sopimus ja tarkoitettu asiakkaille joiden käyttöpaikkakohtainen sähkönkulutus on enintään 10 GWh vuodessa. YritysAktiivi-sopimus edellyttää lähtökohtaisesti käyttöpaikkakohtaista tunneittain rekisteröivää mittalaitetta. Mikäli asiakkaalla on tuntimitattuja kohteita, voidaan kuitenkin myös käyrämitattuja kohteitä liittää YritysAktiiviin. 

2. Hinnan muodostuminen

Kaikkien YritysAktiivi-asiakkaiden käyttöpaikkoihin toimitettava sähkö hankitaan yhteiseen hankintasalkkuun. Hankintasalkun ennustetun toimitusmäärän hinta suojataan etukäteen. Hintasuojausperiaatteesta saa lisätietoa internet-sivuiltamme www.fortum.fi/yritysasiakkaat

Asiakkaan kuukausittainen sopimushinta muodostuu hankintasalkkuun kyseiselle ajanjaksolle etukäteen tehtyjen hintasuojausten arvosta sekä salkun yli- ja alisuojatun osuuden Suomen alueen Nord Poolin Spot-hinnan mukaisesta arvosta. Hintasuojausten sekä yli- ja alisuojatun osuuden Spot-hinnan arvo lasketaan kuukausittaiseksi keskihinnaksi koko salkun toteutuneen toimitusvolyymin perusteella. Keskihintaan sisältyy lisäksi sähkön toimittamiseen liittyvä kulloinkin voimassa oleva kantaverkkomaksu. Käyrämittauskohteiden vuosiennuste jaetaan tyyppikäyrä 3 avulla tuntienergioiksi hintasuojausten sekä Spot -hankinnan toteuttamiseksi sekä salkun kuukausittaisen energiahinnan laskennassa.

Edellä kuvatun mukaisesti laskettuun kuukauden keskihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio (c/kWh). Lisäksi veloitetaan käyttöpaikkakohtainen perusmaksu (€/kk), joka kattaa mm. mittaustietojen käsittelykustannukset.

Kuukausittaisen keskihinnan laskenta toteutetaan toimituskuukautta seuraavan kuukauden alussa. Laskenta-ajankohtana mahdollisesti puuttuvia mittaustietoja vastaavan toimitusmäärän vaikutus keskihintaan lasketaan kuun lopussa. Mahdollisen hintaeron vaikutus siirretään otettavaksi huomioon seuraavan kuukauden laskutushintaa laskettaessa. 


Kulloinkin voimassa olevat välityspalkkio, perusmaksu ja kantaverkkomaksu ovat nähtävissä internetosoitteessa www.fortum.fi/yritysasiakkaat. Myyjällä on oikeus muuttaa välityspalkkiota ja perusmaksua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kuusi kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tästä syystä sopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Ilmoitus muutoksista lähetään sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan ja ylläpitämään sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Asiakas sitoutuu ylläpitämään edellä mainittuja yhteystietoja.

3. Verot ja muut maksut

Arvonlisävero sekä muut toimitusta koskevat, viran-omaisten, verkkoyhtiöiden tai vastaavien kulloinkin sähkön myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut sekä kantaverkkomaksu otetaan huomioon hinnoissa vaikutuksensa mukaisesti.

4. Laskutus

Laskutus tapahtuu käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittain jälkikäteen Asiakkaan käyttöpaikan mitattuun sähkömäärään perustuen. Käyrämitatut kohteet laskutetaan kuukausittain arvioina ja laskutus tasataan mittarin lukemisen jälkeen lukemaan perustuen.

5. Sopimuksen päättyminen

Sopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen seurauksena. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien osapuolien osalta. Asiakas tekee irtisanomisen sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Mikäli Asiakas purkaa sopimuksen tai Myyjä joutuu purkamaan sopimuksen asiakkaasta johtuvasta syystä ennen irtisanomisajan päättymistä, Myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. hintasuojausten purkamisesta aiheutuvat tappiot).

6. Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Fortum Markets Oy:n Yrityssopimusten sähkönmyyntiehtoja sekä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2014)

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin näitä sopimusehtoja, sitten Yrityssopimusten sähkönmyyntiehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.