Yritysasiakkaan sähkön alkuperä

Pienten ja keskisuurten yritysten Fortumilta ostaman sähkön tuotan­nosta ei synny lainkaan hiili­diok­si­di­päästöjä. Hiili­diok­si­di­päästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpe­ne­mi­sessä ja tästä syystä hiili­diok­si­diton sähkö auttaa ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa.

Vuodesta 2022 alkaen suuret yritykset voivat halutessaan ostaa sähköntuotannon jäännösjakaumaa, joka sisältää ydinvoimalla ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön, sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen. Kaikki yritysasiakkaamme voivat myös valita ostavansa 100% uusiutuvaa sähköä valitsemalla Fortum Vihreän, jolloin sähkön tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiaa.

fortum yrityssähkö alkuperä

Kokonaisjakauma ja päästöt

Energia­läh­de­ja­kauman ja päästöjen ilmoit­ta­mi­sesta on säädetty sähkön sisämark­ki­na­di­rek­tiiviin perus­tu­vassa laissa. Ilmoitus koskee edellisenä kalen­te­ri­vuonna myytyä sähköä. Kokonais­ja­kauma ja päästö­tiedot julkaistaan aina kesän kynnyk­sellä, kun edellisen vuoden tuotan­to­tiedot ovat saata­villa.

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2021 sekä kotita­louk­sille että yritys­asiak­kaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähkö­pörs­sistä ja sähkön pientuot­ta­jilta. 

Yritysasiakkaille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2021 seuraa­vasti:

  • 66 % uusiutuvaa energiaa
  • 34 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa

Fortum Vihreä -asiakkaille myydyn sähkön alkuperä oli 100 % uusiutuvaa.

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotan­nossa syntyneet päästöt:

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,26 mg/kWh
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.

Kysymyksiä sähkön alkuperästä

Mitä on hiilidioksidivapaa sähkö?

Hiilidioksidivapaalla ja hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka on tuotettu sellaisilla tuotantomuodoilla, jotka eivät aiheuta hiilidioksipäästöjä ilmakehään. Puhutaan myös fossiilivapaasta tai fossiilittomasta sähköntuotannosta, koska tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä tai öljyä. Fortum Carbon Freen sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Eikö kaikki sähkö sekoitu sähköverkossa? Miten alkuperä todennetaan?

Olet oikeassa. Verkossa sähkö sekoittuu, joten alkuperän todennus tehdään laskennallisesti. Sähkön alkuperä irrotetaan sähkön tuotannosta, ja sen myyntiä seurataan erikseen alkuperätakuujärjestelmässä (Guarantee of Origin). 

Alkuperätakuujärjestelmän tarjoaa sinulle sähkönkäyttäjänä mahdollisuuden valita uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Ydinvoiman osalta tuottaja takaa sähkön alkuperän. Fortum Carbon Freen myydyn sähkön alkuperän todentamisen suorittaa tilintarkastusyhtiö Deloitte.

Kun teen Fortumin kanssa sähkösopimuksen nyt, miten sähkö on tuotettu?

Pienten ja keski­suurten yritysten sähkösopimukset ovat täysin hiilidioksidivapaata sähköä, eli sähkön tuotan­nosta ei synny lainkaan hiili­diok­si­di­päästöjä. Tämä tarkoittaa, että sähkötuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä tai öljyä. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpenemisessä ja tästä syystä hiilidioksiditon sähkö auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hiilidioksiditon sähkösopimus on tuotettu ydinvoimalla ja vesivoimalla.

Jos haluat hiilidioksiditonta sähköä, joka on sen lisäksi tuotettu uusiutuvalla energialla, kuten vedellä, tuulella tai auringolla, voit valita sopimukseesi Fortum Vihreä -lisäpalvelun. Voit tilata yrityksen sähkösopimuksen Vihreä-lisäpalvelulla kätevästi netistä tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Vuodesta 2022 alkaen suuret yritykset voivat halutessaan ostaa sähkön­tuo­tannon jäännös­ja­kaumaa, joka sisältää ydinvoi­malla ja fossii­li­silla polttoai­neilla tuotetun sähkön, sekä sen osuuden uusiu­tuvan sähkön tuotan­nosta, jota ei ole myyty alkupe­rä­ta­kuina erikseen. Kaikki yritys­asiak­kaamme koosta ja sähkönkulutuksesta riippumatta voivat  valita ostavansa 100% uusiu­tuvaa sähköä valit­se­malla Fortum Vihreän, jolloin sähkön tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli- ja aurin­koe­nergiaa.

Fortum Vihreällä uusiutuvaa energiaa

Kokonaan uusiu­tuvaa?

Valitse sopimuk­seesi Fortum Vihreä - saat vaivat­to­masti samalla kertaa uusiu­tuvaa energiaa ja osallistut Luonnon­pe­rin­tö­säätiön arvok­kaaseen suoma­laisten metsien suoje­lu­työhön. Vihreä-lisäpal­ve­lulla yrityksesi tuotteet ja palvelut syntyvät sähkön osalta 100 % uusiu­tu­valla energialla.​ 

Lue lisää Fortum Vihreästä

Olemme täällä sinua varten

Jäikö sinulle vielä kysymyksiä yrityksesi käyttämän sähkön alkuperästä? Asiantunteva asiakaspalvelumme auttaa kaikissa sopimus- ja alkuperäasioissa puhelimitse.

Customer service

 Asiakas­pal­ve­lumme on täällä yritystäsi varten

0200 19100
pvm/mpm, avoinna ma-pe klo 8-16

Ulkomailta soitettaessa: +358 200 19100

Sähköpostitse: sahko [piste] yritys [ät] fortum [piste] com