Yrityssopimusten ehdot

Voit tehdä Fortum YritysAktiivi, YritysKesto, YritysTakuu tai YritysTarkka olipa yrityksesi missä päin Suomea tahansa. (Poikkeuksena Ahvenanmaa ja muutama muu paikkakunta joka ei ole yhteydessä Suomen valtakunan verkkoon). Paikallinen sähköverkkoyhtiö huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen.

Yritysten, yhteisöjen ja taloyhtiöiden sähkösopimuksiin sovellamme yleisesti Energiateollisuus Ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja sekä Fortumin omia yritysmyyntiehtoja. Lisäksi Fortum YritysAktiivilla, YritysKestolla, YritysTakuulla ja YritysTarkalla on kullakin omat sopimuskohtaiset ehtonsa, joihin löydät linkit kunkin sopimusesittelysivun alareunasta.

Yrityssopimusten sähkönmyyntiehdot

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Fortum Markets Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkönmyyntisopimukseen (Sopimus). Lisäksi kullakin sähkösopimuksella on omat sopimuskohtaiset ehdot.

1 SÄHKÖN TOIMITUKSEN ALOITTAMINEN

Sähkön toimituksen aloittaminen Sopimuksen mukaisiin käyttö­paik­koi­hin sovittuna päivänä edellyttää, että Asiakas toimittaa Myyjälle tätä varten tar­vit­tavat tiedot vii­meis­tään 21 päivää ennen sovittua toimituksen aloituspäivää.

Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän selvittämään Asiakkaan puolesta mahdollisia käyttöpaikkatietojen puutteita yleisen palveluhinnastonsa mukaista korvausta vastaan. Asiakas antaa tästä työstä erillisen toimeksiannon.

Asiakas vastaa siitä, että Sopimukseen kuuluvan käyttöpaikan mittausjärjestelyt tiedonsiirtoyhteyksineen ovat koko sopimuskauden ajan sähkömarkkinalainsäädännön mukaiset. Muussa tapauksessa Myyjä voi joutua jättämään käyttöpaikan pois Sopimuksen piiristä.

Sähkömarkkinalainsäädännön edellyttäessä mittaustapamuutoksia, Asiakas sopii muutosten toteuttamisesta käyttöpaikan osalta paikallisen verkonhaltijan kanssa ja toimittaa Myyjälle käyttöpaikan tiedot 45 päi­vää ennen toimituksen aloituspäivää.

Sopimuksen mukaisen toimituksen aloittamisen edel­ly­tyksenä on myös, ettei Sopimuksen käyttö­paikalla ole sähköntoimituksen aloit­ta­mispäivänä voi­mas­­sa­olevaa sopimusta toisen sähkönmyyjän kanssa.

Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän hoitamaan sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt ilman erikseen tehtävää valtakirjaa.

2 SÄHKÖMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Toimitetut sähkömäärät todetaan verkonhaltijoiden ja mui­den mittausvastaavien toimittamien mittaustietojen avulla. Mikäli mittaustiedoissa havaitaan puutteita tai vir­heitä, toimitetut sähkömäärät todetaan arvioimalla näiltä osin edellisen laskutuskauden mittaus­arvo­jen tai mui­den luotettavien tietojen perusteella.

Sopimus ja sen hinnoittelu perustuu Asiakkaan Myyjälle sopimusta tehtäessä ilmoittamiin sähkönkäyttömääriin. Mikäli Asiakkaan sähkön käytön määrän havaitaan muuttuneen oleellisesti alkuperäisistä sähkönkäyttömääristä, Myyjällä on oikeus arvioida muutoksen vaikutus hinnoitteluun ja purkaa halutessaan sopimus.

3 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy kun Asiakas on hyväksynyt Myyjän tekemän tarjouksen kirjallisesti tai suullisesti.

4 MUUTOKSET ASIAKKAAN OMISTUKSESSA JA OUKEUDELLISESSA ASEMASSA

Asiakas on velvollinen viimeistään 3 vuorokauden kuluessa ilmoittamaan Myyjälle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä. 

5 LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS, VAKUUS TAI ENNAKKOMAKSU

Myyjällä on oikeus ennen sopimuksen solmimista ja sen aikana tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja saada käyttöönsä Asiakkaan vahvistettu tilinpäätös viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli tarkistuksen perusteella Asiakkaan taloudellisessa vastuukyvyssä havaitaan puutteita ja Myyjä katsoo tarpeelliseksi, Myyjällä on oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä Myyjälle.

Vakuuden tai ennakkomaksun tulee olla riittävä Sopimuksen kokonaisriskin kattamiseksi sopimusaikana. Mikäli Asiakkaalla on useita sopimuksia Myyjän kanssa, vakuus- tai ennakkomaksutarkastelussa huomioidaan kaikki sopimukset yhtenä kokonaisuutena ja vakuutta tai ennakkomaksua voidaan käyttää minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Ellei Asiakas aseta Myyjän pyynnöstä vakuutta tai maksa ennakkomaksua määräajassa, Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus. Asiakas on velvollinen maksamaan purkamishetkeen mennessä käyttämänsä sähkön sopimushintojen mukaisesti sekä mahdollisen purkamismenettelyn seurauksena aiheutuneet kustannukset (esim. jo hankitun sähkön kustannukset)

6 MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO

Asiakas maksaa myyjälle sopimuksen mukaiset sähkömaksut viimeistään 14. päivänä laskun päiväyksestä. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä kirjallisesti. 

Viivästyneiden maksusuoritusten osalta Myyjällä on puut­tuvien maksujen lisäksi oikeus kulloinkin Myyjän soveltamaan viivästyskorkoon eräpäivästä alkaen samoin kuin kor­vaukseen viivästyksestä aiheutuvista kuluista, joihin luetaan myös muistutus- ja perinnän täytän­töön­pano­kulut.

7 YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este on tapahtuma tai olosuhde, joka estää tai tekee ylivoimaisen vaikeaksi tai kohtuuttomaksi sopimuksen täyttämisen.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava välittömästi toiselle sopimuspuolelle ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta tai sen päättymisestä.

Ylivoimaisen esteen aikana sopimuspuolet pyrkivät täyttämään Sopimusta mahdollisuuksien mukaan ja noudattaen sähkömarkkinalla yleisesti käytettyjä tapoja.

8 SOPIMUSRIKKOMUKSET

Mikäli Asiakas laiminlyö erääntyneiden maksujen taikka vakuuksien tai ennakkomaksun suorittamisen, Myyjällä on oikeus keskeyttää sähköntoimitus Asiakkaalle. Myyjällä on lisäksi oikeus keskeyttää sähkön toimitus, mikäli Asiakas muulla tavoin oleellisesti laiminlyö sopimusehtojen noudattamisen.

Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä Asiakkaalla on 7 päivää aikaa katkaisuvaroituksesta suorittaa maksu ennen kuin sähköntoimitus keskeytetään.

Mikäli Myyjällä on edellisen kappaleen perusteella oike­us keskeyttää sähköntoimitus, Myyjällä on oikeus myös purkaa Sopimus.

9 SOPIMUSTA KOSKEVAT ILMOITUKSET

Myyjä lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

10 PUHELUIDEN NAUHOITTAMINEN

Myyjällä on oikeus nauhoittaa Sopimuksen toteutukseen liittyviä puheluita. 

11 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän kirjallista suostu­musta.

12 VAHINGONKORVAUKSET

Molemmilla sopimuspuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka vahinkoa kärsinyt sopimuspuoli näyttää aiheutuneen toisen sopimuspuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

Vahingonkorvausvelvollisuus on rajattu kutakin kalenterivuotta kohti Sopimuksen vuotuisiin maksuihin, kuitenkin enintään 10 000 euroon, paitsi tapauksissa, joissa sopimusrikkomuksen tehneen sopimuspuolen näytetään syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä Myyjällä on kuitenkin aina oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. ennalta hankitun sähkön arvo).

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuo­rista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskey­ty­misestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

13 MUUT EHDOT

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tuotekohtaisia ehtoja sekä yleisiä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (Sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2014 ja STE 2014)

Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin tuotekohtaisia ehtoja sitten näitä ehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.

14 LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus kokoontuu Espoossa tai Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Sopimuskohtaiset ja yleiset ehdot