Fortum innovaatiokilpailu - Innovation Competition

Onko sinulla loistava idea tai ratkaisu, jota haluaisit pilotoida yhdessä Fortumin kanssa? Kaipaatko uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja maailmanluokan asiantuntemusta auttamaan ideasi kaupallistamisessa?

Do you have an innovative idea or solution that you would like to pilot together with Fortum? Are you looking for new business opportunities and world-class expertise to support in commercializing your idea?

Energy fo living

Fortum etsii uusia innovatiivisia ideoita ja kumppaneita asumismukavuuden parantamiseen

Lue kilpailukutsu ja ilmoittaudu mukaan! Lisätietoa kaukolämmöstä, jäähdytyksestä sekä älykkäistä energiaratkaisuista asuintaloihin löydät näitä sivuilta.

Fortum is looking for partners and ideas for increased comfort of living

Read the invitation letter for innovation competition and  sign in for competition! You can find some more information about district heating, cooling as well as our SmartLiving solutions on these web pages.

 

Kilpailukutsu Fortumin innovaatiokilpailuun

Fortum etsii uusia innovatiivisia ideoita ja kumppaneita asumismukavuuden parantamiseen

Onko sinulla loistava idea tai ratkaisu, jota haluaisit pilotoida yhdessä Fortumin kanssa? Kaipaatko uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja maailmanluokan asiantuntemusta auttamaan ideasi kaupallistamisessa? 

Fortum julistaa innovaatiokilpailun kaiken kokoisille yrityksille, yhteisöille ja tiimeille, jotka etsivät kumppanuuksia ja uutta liiketoimintaa liittyen asumismukavuuden parantamiseen. Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, ja haluamme jatkuvasti kehittää ja tarjota asiakkaillemme entistä ekologisempia, energiatehokkaampia ja mukavampia ratkaisuja liittyen asumiseen.

Haemme nyt asumismukavuuden kehittämiseen ja parantamiseen uusia projekti-ideoita, jotka ovat toteutettavissa vuoden 2018 tai 2019 aikana. Ideat voivat liittyä esimerkiksi lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon ja uusiin palvelukonsepteihin. Ehdotukset voivat hyödyntää esimerkiksi mittausteknologiaa (esim. kustannustehokkaat langattomat sensorit ja anturit; lämpötila, huoneilman laatu), älyjärjestelmiä (Internet of Things, ICT-ratkaisut; ohjaus, seuranta, datan kerääminen ja hallinta, ennustaminen, tiedon kerääminen käyttäjiltä ja asukkailta, informaation käsittely ja hyödyntäminen) tai liittyä kerätyn datan visualisointiin ja jakamiseen. Olemme avoimia kaikille rohkeillekin ehdotuksille!

Tarjoamme voittajille mahdollisuuden pilottiin Fortumin asiakkaiden parissa, mahdollisuuden lämpöenergian mittausdatan hyödyntämiseen, näkyvyyttä Fortumin viestinnässä ja markkinoinnissa sekä maailmanluokan asiantuntemusta energialiiketoiminnasta. Lisäksi voittajien pilotteihin myönnämme 10 000–30 000 euroa projektirahaa pilotin luonteesta riippuen. Odotamme hyviä projekteja, joiden jälkeen on mahdollista jatkaa ja kehittää onnistunutta yhteistyötä pitkäjänteiseksi kumppanuudeksi Fortumin kanssa.

Hakijoiden pitää pystyä kuvaamaan selkeästi idean hyödynnettävyys Fortumin liiketoiminnassa, idean uutuusarvo ja sen toteutettavuus. 

Valitsemme ehdotusten perusteella enintään 8 toimijaa, joiden kanssa projekti-ideoita syvennetään sparraamalla ja ideoita kehitetään edelleen yhteistyössä fortumlaisten kanssa. Tämän jälkeen ideat esitellään Fortumille, joka valitsee voittajat.

Innovaatiokilpailu toteutetaan yhteistyössä Spinversen kanssa. 
Lähetä määrämuotoinen ideakuvaus 18.2.2018 mennessä nettisivujen kautta.
 
Ideakuvaus vastaa seuraaviin kysymyksiin

 • Mihin ongelmaan teillä on idea/ratkaisu? Miten merkittävä kyseinen ongelma on (jos tiedossa)?
 • Mikä on idean Fortumille tuoma lisäarvo?
 • Miten idea/ratkaisu toimii? Mikä on sen uutuusarvo?
 • Onko idea/ratkaisu teknisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa? Millä aikataululla?
 • Mikä on yrityksen/tiimin tausta? Onko ideaa/ratkaisua pilotoitu?

Hakemuksen arviointikriteerit ovat idean vaikuttavuus, uutuusarvo, kypsyysaste sekä hakijan uskottavuus kuten referenssit ja osaaminen.
 
Aikataulu

 • Ehdotusten jättäminen 18.1.–18.2.2018.
 • Fortum järjestää infotilaisuuden 12.2.2018. Osallistu paikan päällä tai seuraa suoraa lähetystä netissä. Lisätietoa www.fortum.fi/innovaatiokilpailu 
 • Valintaprosessin tulosten ilmoittaminen hakijoille 28.2.2018.
 • Valittujen kilpailijoiden sparraaminen, projekti-ideoiden syventäminen ja kehittäminen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa maaliskuun 2018 aikana.
 • Valitut kilpailijat esittelevät ideansa Fortumille huhtikuussa 2018.
 • Mahdollinen kehitysprojekti voittajien kanssa toukokuusta 2018 eteenpäin.

 
Lisätietoja
Tapio Poutiainen, Senior Project Manager, Spinverse
+358 50 343 6820, tapio.poutiainen(at)spinverse.com
Susanna Huuskonen, Kehityspäällikkö, City Solutions, Fortum
+358 40 801 0842, susanna.huuskonen(at)fortum.com
 
Tietoa Fortumista
Fortum Oyj on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita energia-alan yrityksille sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme tekemään järkeviä energiavalintoja. 

Olemme jo vuosikymmenten ajan keskittyneet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja hiilen osuus tuotannostamme onkin Euroopan sähköntuotantoalan alhaisimpia. 

Missionamme on edistää yhdessä asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja energiantuotantoa. Meidän tehtävänämme on nopeuttaa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja.

Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Invitation to Fortum´s innovation competition

Fortum is looking for new innovative ideas and partners for increased comfort of living

Does your company have an innovative idea or solution that you would like to pilot together with Fortum? Are you looking for new business opportunities and world-class expertise to support in commercializing your idea?

Fortum announces an innovation competition for companies and teams of all sizes looking for partnerships and new business related to increased comfort of living. As a leading clean energy company, Fortum is committed to the continuous development of clean, energy efficient and comfortable solutions for better living.

We are searching for ideas that are related to the development and improvement of indoor comfort and can be implemented during 2018 or 2019. The ideas can be related to heating, cooling, ventilation or new service concepts. They can involve for example technologies such as metering (e.g. cost efficient remote sensors; room temperature and air quality), smart systems (Internet of Things and ICT; controlling, monitoring, predicting, data collection and management, collecting user and resident data) or the visualization and sharing of the collected data. Ambitious ideas are also welcome!

We will provide the winners with the opportunity to pilot their solutions with Fortum’s customers, possibility to utilise collected heating data, visibility in Fortum’s communication and marketing, and world-class expertise in the energy industry.

Additionally, Fortum may grant 10 000 – 30 000 EUR project funding for the pilot, depending on the pilot type. We are expecting good projects after which it’s possible to continue and develop the successful collaboration with Fortum to a long-term partnership.

The applicants must be able to give a clear description of their idea, including its novelty, feasibility and the value it could provide for Fortum’s business. 

We will choose a maximum of 8 applicants to further develop their project ideas through sparring and collaboration with Fortum experts. The teams will then present their ideas to Fortum who will select the winners.

The innovation competition is organized in collaboration with Spinverse.
Apply by sending a description of your idea by 18.2.2018 on these web pages.

The description should answer the following questions:

 • Which problem is addressed by the idea/solution? What is the significance of the problem (if already known)?
 • What is the added value to Fortum?
 • How does the idea/solution work? How is it innovative and novel?
 • Is the idea/solution feasible? On which time frame?
 • What is the background of the applying company/team? Has the idea/solution been piloted before?

The ideas will be evaluated based on their impact, novelty, technological readiness and the credibility of the applicant including references and expertise on the subject area. 

 
Schedule

 • Submit your application during 18.1.2018 – 18.2.2018
 • Fortum arranges an information event on Monday 12th February. You can participate to the live meeting or join webcast. More information at www.fortum.fi/innovaatiokilpailu
 • The applicants will be informed of the results by 28th February 2018
 • Sparring of the selected teams and further development of the ideas together with Fortum experts in March 2018
 • The selected teams will pitch their ideas to Fortum in April 2018
 • Possible pilot projects with the winners may begin in May 2018

 

Further information
Tapio Poutiainen, Senior Project Manager, Spinverse
+358 50 343 6820, tapio.poutiainen(at)spinverse.com
Susanna Huuskonen, Development Manager, City Solutions, Fortum
+358 40 801 0842, susanna.huuskonen(at)fortum.com
 
About Fortum
Fortum is a leading clean-energy company that provides its customers with electricity, heating and cooling as well as smart solutions to improve resource efficiency. We want to engage our customers and society to join the change for a cleaner world. We employ some 9,000 professionals in the Nordic and Baltic countries, Russia, Poland and India, and 62% of our electricity generation is CO2 free. In 2016, our sales were EUR 3.6 billion. Fortum's share is listed on Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Lue raportti asuinmukavuudesta (347.34 KB)
Lataa
Read the report about living comfort (350.29 KB)
Lataa