Kierrätystuotteet- ja palvelut

Maailman muuttaminen puhtaammaksi vaatii edelläkävijöitä. Tavoitteenamme onkin tehdä jätteestä uutta raaka-ainetta aina kun mahdollista – pitää materiaali kierrossa ja käyttää sitä jatkuvasti uudelleen.

Materiaalin arvo säilyy kierrossa

Kiertotalous on paljon enemmän kuin kierrätystä. Se on materiaalien viisasta käyttöä koko niiden elinkaaren ajan. Kun on aika tehdä tarpeettomasta tarpeellista, muunnamme materiaalit arvokkaiksi kierrätystuotteiksi. 

Kierrätystuotteemme ovat syntyneet jatkoksi jätehuollon ketjuun: haluamme pitää arvokkaat materiaalit kierrossa. Meillä on vain yksi maapallo ja luonnonvarat ehtyvät koko ajan. Tarvitsemme uusia toimintamalleja, kierrätystuotteita ja kiertotaloutta. 

Me Fortumilla toimimme esimerkiksi muovin ja metallien osalta koko ketjussa: keräämme, lajittelemme ja kierrätämme materiaalit ja valmistamme niistä uusioraaka-aineita. Kierrätystuotteemme korvaavat erityisesti fossiilisia raaka-aineita ja jalostamme sellaisia raaka-aineita uuteen arvoon, jotka muutoin aiheuttaisivat ympäristölle kuormitusta.

 

Kun materiaalilla on väliä

Haluamme materiaalien kiertävän niin kauan kuin niillä on arvoa. Muovit ja metallit säilyttävät ominaisuutensa hyvin kierrossa ja ne soveltuvat kierrätykseen yhä uudelleen ja uudelleen. 

Fortumin kierrätysraaka-aineet ovat ympäristöä säästävä materiaalivalinta, joka tukee kiertotalouden toteutumista.

Mitä kierrätämme?

kupari

Metallit

Kierrä­tys­me­tal­lilla on runsaasti erilaisia käyttö­koh­teita ja kierrä­tetty metalli soveltuu monipuo­li­sesti erilaisiin teolli­suuden tarpeisiin. Kierrä­tys­me­talli korvaa yhä useammin malmista louhitun metallin, sillä kierrä­tys­laitos on tulevai­suuden kaivos. Laitamme metallin kiertoon Ikaalisten jalos­ta­molla ja valmis­tamme korkea­laa­tuisia metal­li­gra­nu­laat­ti­tuot­teita teolli­suuden tarpeisiin.

Lue lisää
Kotitalousmuovijätettä paalattuna

Muovit

Kierrä­tämme Riihimäen muovi­ja­los­ta­mol­lamme suoma­laisten kotita­louksien muovi­pak­kaus­jätteet ja valmis­tamme muovi­pak­kauk­sista Fortum Circo® -kierrä­tys­muo­vi­gra­nu­laattia, joka on vastuul­linen ja ympäris­töys­tä­väl­linen valinta muovi­teol­li­suuden uusio­raaka-aineeksi.

Lue lisää
litiumioniakku ja autonlataus

Litiumionakut

Hiili­neut­raali yhteis­kunta nojaa litiu­mak­kuihin ja akkutek­no­logian kehit­ty­miseen. Litiu­mio­niakut sisäl­tävät arvok­kaita metalleja kuten kobolttia, mangaania ja nikkeliä, joiden saatavuus on niukka ja kysyntä kasvaa tulevai­suu­dessa. Tämä kestä­vyy­son­gelma on haaste, jonka ratkai­se­mi­sessa olemme mukana. Innova­tii­visen akkutek­no­lo­giamme avulla pystymme kierrät­tämään yli 80% litiu­mio­niak­kujen materi­aa­leista.

Lue lisää