Jätehuollon kokonaispalvelu

Tarjoamme jätehuollon kokonaispalvelua avaimet käteen -periaatteella eri teollisuuden aloille. Jätehuollon kokonaispalvelumme on räätälöitävissä yrityksesi jakeiden mukaan.

Fortum Recycling & Waste jätehuoltopalvelut

Luotettava kumppani matkalla kohti
hiilineutraalia jätehuoltoa

Kestävän jätehuollon asiantuntijana räätälöimme kokonaispalvelumme asiakkaamme tarpeiden mukaan – oli sitten pääjakeena vaarallinen jäte tai tavanomainen jäte. Kokonaispalvelumme kattaa koko jätteen käsittelyn toimitusketjun aina keräämisestä turvalliseen loppukäsittelyyn. Toimintaamme ohjaavat ennen kaikkea turvallisuus sekä lainsäädäntö, ja toimimme aina ympäristölupien mukaisesti.

Yhteistyömme alkaa aina aloituskartoituksella, jonka aikana asiantuntijamme arvioi yrityksesi jätehuollon nykytilan. Analysoimme kartoituksen tulokset yhdessä asiakkaan kanssa sekä määritämme tarpeet, toimenpiteet ja tavoitteet jätehuollolle. Poistamme vaaralliset aineet kierrosta ja edistämme materiaalien kiertokulkua.

Asiantuntijatiimimme toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa operatiivisen toiminnan seurannan, kehittämisen ja päivittäisen toiminnan tukena osana jätehuollon kokonaispalvelua.

hazardous waste cans

Me tunnemme jätteen elinkaaren

Käsittelemme vaaralliset jätteet ja poistamme haitalliset aineet kierrosta termisessä korkealämpötilapoltossa. Epäorgaaniset vaaralliset jätteet, kuten hapot ja emäkset, käsittelemme fysikaalis-kemiallisella laitoksella. Ohjaamme likaantuneet prosessiteollisuuden jätevedet haihdutuslaitoksellemme ja erilaiset pilaantuneet maaperät teollisuusjätteiden käsittelykeskuksiimme.

Edistämme materiaalitehokkuutta ja säästämme neitseel­lisiä luonnon­varoja tarjoamalla optimaalisen käsittelyratkaisun tavanomaisille jätteille.

Fortum Expert and hazardous waste canister

Jätehuollon optimointi

Päämää­rä­nämme on vähentää jätettä ja löytää sille uusia käyttö­tar­koi­tuksia oman yrityksesi tai toisen yrityksen proses­seissa materi­aa­liksi tai energiaksi kierrättäen.

Autamme yritystäsi jätehuollon kehittämisessä muun muassa kustannustehokkaan syntypaikkalajittelun, sopivien keräysvälineiden ja merkintöjen sekä toimivan keräys- ja kuljetuslogistiikan suunnittelulla.

Contact by phone

Jätehuollon asiantuntijat apunasi

Jätehuollon lisäpalvelut

Turvallisuusneuvonantajapalvelut

Turvallisuusneuvonantajan lakisääteisenä tehtävänä on selvittää keinoja vaarallisten aineiden kuljettamiseen mahdollisimman turvallisesti ja edistää näiden keinojen käyttöönottoa kuljetuksissa. Tarjoamme sinulle sopimuspohjaisen palvelun, jolla täytät helposti lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Laboratoriopalvelut ja jäteanalyysit

Neljä labora­to­rio­tamme Pohjoismaissa on erikois­tunut jäte-, prosessi- ja ympäris­tö­ana­ly­tiikkaan. Niiden avulla teemme tutki­musta ja luomme innovaa­tioita puhtaamman maailman puolesta. Asian­tun­ti­jamme auttavat sinua löytämään tilan­tee­seesi sopivimman ratkaisun riippu­matta siitä, sovel­tuuko jätteesi kierrät­tä­miseen, hyödyn­tä­miseen vai loppusi­joi­tukseen.

Tarkastus- ja huoltopalvelut

Huoltamalla säännöl­li­sesti jätehuollon välineet ja säiliöt, säästät aikaa, pidennät välineiden käyttöikää ja vältyt turhilta riskeiltä. Tarkastus- ja huolto­pal­ve­lui­himme kuuluvat erotin­kai­vojen kartoi­tukset ja tarkas­tukset sekä IBC-säiliöiden määrä­ai­kais­huollot.