Tietosuojaseloste, Fortum Markets Oy

päivitetty 4.10.2017

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Fortum Markets Oy
Y-tunnus: 1852328-0
Käyntiosoite: Keilaniementie 1, Espoo
Postiosoite: PL 100, 00048 FORTUM
Puhelin: 010 4511
Verkkopalvelu: www.fortum.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Timo Liiri; puhelin: 010 453 6461

Rekisterin nimi

Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus ja tuottaminen

 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi, mainonta ja etämyynti

 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen sekä

 • yllä mainittuja tarkoituksia varten tehty segmentointi ja profilointi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:

 • sopimussuhteeseen Fortum Markets Oy:n ja rekisteröidyn välillä mm. silloin kun rekisteröity on solminut sähkösopimuksen Fortum Markets Oy:n kanssa

 • rekisteröidyn suostumukseen mm. silloin kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin

 • Fortum Markets Oy:n oikeutettuun etuun ja Fortum Markets Oy:n ja rekisteröidyn välillä olevaan asialliseen yhteyteen mm. silloin kun Fortum Markets Oy käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palveluidensa markkinointiin tai mainontaan taikka käsittelee tietoja Fortum-konsernin sisällä

 • Fortum Markets Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun Fortum Markets Oy säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi

 • henkilötunnus

 • asiakasnumero

 • juridinen vai fyysinen henkilö

 • kielikoodi

 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

 • Asiakkaan markkinointilupa ja – kielto laitekohtaisesti

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 • asumismuoto ja omistussuhde

 • käytön ajoitus

 • lämmitysmuoto

 • sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)

 • pääsulakkeen koko

 • sähköliittymää koskevat tiedot

 • Käyttöpaikan mittaustapa (yleis, yö tai kausi)

 • Käyttöpaikan kytkentätila (kytketty, katkaistu)

 • Verkonhaltija ja verkonhaltijan käyttöpaikkatunnus

 • Fortumin muihin palveluihin liittyvät tiedot

  • Aurinkojärjestelmän laitteet sekä paneelien tuotanto ja kunto

  • lämmityksen ohjauspalvelun (Fiksu) laitteet ja tila

  • kysyntäjoutopalvelun laitteet ja tila

  • kotilatauslaitteet ja niiden status ja ohjaus

  • julkisen latauksen tila

  • Sähkövarastojärjestelmä, sen tila ja ohjaus

  • Älykoti ja -kiinteistöratkaisujen laitteiden tila ja hallinta

Laskutus ja maksuliikennetiedot

• laskutusosoitetiedot
• eräpäivä
• laskutusrytmi
• laskutustapa
• tilinumero
• tiedot maksuista ja maksukäyttäytymisestä

Edellä mainitut tiedot ovat välttämättömiä Fortum Markets Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen täyttämiseksi.

Muut asiakkaan antamat tiedot

 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot

 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot

 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot

 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot

Edellä mainitut tiedot asiakas voi antaa Fortum Markets Oy:lle niin halutessaan.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla, tehdyt ostokset taikka haun suorittaminen

 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto

 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä

 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite

 • IP-osoite

 • istunnon aika ja kesto

 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID

 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia

 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan johtaa esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet taikka segmentoida asiakas tietynlaiseen kohderyhmään.

Hankitut tiedot

Edellä mainittujen tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa saatetaan käyttää ulkopuolisia tietolähteitä, jotka kuvattu tarkemmin alla kohdassa säännönmukaiset tietolähteet.

Jos asiakas on ottanut käyttöön Oma Fortum -sovelluksen, voimme yhdistää palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja kohdassa asiakkaan antamiin sekä ulkopuolisista lähteistä hankittuihin tietoihin yllä mainittuja käyttötarkoituksia varten, esimerkiksi markkinointiviestin räätälöintiin sovelluksen käytön perusteella taikka mainonnan kohdentamiseen tilaushistorian perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

Kaikki asiakkaiden kontaktit Fortum Markets Oy:n voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Markkinointikiellot päivitetään ASML:n Robinson rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja Fortum-konsernin ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Fortum Markets Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Fortum Markets Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Fortum Markets Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista lähettämällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna Fortum Markets Oy:lle, käymällä henkilökohtaisesti Fortum Markets Oy:n toimitiloissa taikka muuttamalla, täydentämällä tai poistamalla itse tietoja sovelluksessa

 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun taikka painamalla sähköisen viestin lopussa olevaa linkkiä

 • estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata sovelluksen tunnisteen mobiililaitteen asetuksista evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin

 • tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesi.

 

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi:

Fortum Markets Oy / Timo Liiri

Postiosoite: PL 100, 00048 FORTUM

Käyntiosoite: Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Asiakaspalvelu puh. 0200 19000 ma-pe klo 9-17.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: [email protected]

Tämä tietosuojaseloste on nähtävänä myös Fortum Markets Oy:n toimitiloissa osoitteessa Keilaniementie 1, 02150 Espoo.