Fortumin ydinvoimatoiminnot – Turvallisuus- ja laatupolitiikka

Fortumin ydinvoimatoiminnot – Turvallisuus- ja laatupolitiikka

Fortum-konsernissa toimintaa ohjaavat missio, strategia ja arvot sekä niiden pohjalta luodut politiikat ja toimintaohje. Ydinvoimatoiminnalle on lisäksi lainsäädännössä ja viranomaispäätöksissä asetettu turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tunnistamme Fortumin johdossa ydinvoiman erityspiirteet ja esitämme tässä tavoitteet ja toimintaperiaatteet, joihin sitoudumme kaikessa ydinvoimaan liittyvässä toiminnassamme.

Ydinvoima on Fortumin strategiassa keskeisessä roolissa. Turvallisuus on kaiken ydinvoimatoimintamme edellytys. Tehtävämme on tuottaa sähköä turvallisesti, luotettavasti ja kilpailukykyisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä noudattaen ydin- ja säteilyturvallisuuden, jätteiden turvallisen käsittelyn ja ydinaineiden valvonnan sekä turvajärjestelyjen periaatteita.
 
Toimintamme perustuu korkeatasoiseen turvallisuuskulttuuriin ja laatuun sekä jatkuvaan parantamiseen.  Turvallisuusvisiomme on “Beyond Zero”, emme tuudittaudu itsetyytyväisyteen vaan asetamme kunnianhimoiset, kestävät tavoitteet. 

Turvallisuuden ja kilpailukyvyn edellytyksenä on oman osaamisemme jatkuva pitäminen alan kärjessä.
Ydinvoimapalveluliiketoimintamme nojaa tähän huippuosaamiseen, ja asiakkaat ovat tuottamiemme ratkaisujen keskiössä.

 

Ydinvoimaorganisaatioidemme koko henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus kehittää ja ylläpitää turvallista toimintaa.
  • Edellytämme itseltämme ja kaikilta toimintaamme osallistuvilta ydinturvallisuutta ja laatua edistäviä arvoja ja asenteita. Työskentelemme vastuullisesti, sitoudumme sovittuihin toimintatapoihin ja tavoitteisiin, ymmärrämme toimintamme turvallisuusmerkityksen ja pidämme turvallisuuden etusijalla kaikessa toiminnassamme.
  • Kehitämme toimintaamme järjestelmällisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla kohti parhaita käytäntöjä niin turvallisuuden, laadunhallinnan, henkilöstön hyvinvoinnin, ympäristön, tietoturvan kuin suojelutoiminnan kannalta. Suunnittelemme, arvioimme ja hyväksymme muutokset etukäteen ja toteutamme ne hallitusti. Esitämme tarkemmat toimintaperiaatteet ja menettelyt toimintokohtaisesti johtamisjärjestelmässämme.
  • Kannustamme toisiamme aktiiviseen ja jatkuvaan oppimiseen. Opimme virheistä ja hyödynnämme kokemuksia sekä omalta toimialaltamme että sen ulkopuolelta. Ennakoimme tulevia haasteita reagoimalla havaintoihin ja tunnuslukuihin sekä yleisiin toimialan muutoksiin. Varmistamme huippuluokan osaamisemme osallistumalla aktiivisesti ydinvoima-alan tutkimus- ja kehitystyöhön.
  • Vaalimme avointa ilmapiiriä ja viestimme toiminnastamme yhtiön henkilöstölle ja muille sidosryhmille.
  • Näin toimimalla edistämme ydinvoiman hyvää julkisuuskuvaa ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Sitoudumme näihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä niiden toteutumisen edellytysten varmistamiseen.

 

3.3.2022

Simon-Erik Ollus
Generation division
Sasu Valkamo
Loviisa NPP
Petra Lundström
Nuclear Engineering Services and Co-onwned Assets
Satu Katajala
Nuclear Oversight and Advisory Group

 

Lisää hyödyllistä tietoa aiheeseen liittyen

Lue lisää ydinturvallisuudesta Loviisan voimalaitoksella

Lue lisää säteilyturvallisuudesta

Toimintaohje säteilyvaaran varalle, Julkinen tiedote, maaliskuu 2022

Lue lisää Nuclear Services -palveluistamme

Nuclear power

Hiilidioksidipäästötöntä energiaa – tutustu ydinvoimaan Fortumilla