Ympäristövaikutukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen sähköntuotannolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla.

AU3
Ympäristövaikutukset pieniä

Ydinvoiman merkittävin ympäristövaikutus liittyy voimalaitoksen käytön aikana mereen johdettavan jäähdytysveden lämpökuormaan.

EF3
Vakaata ja luotettavaa sähköntuotantoa

Ydinvoima on tehokas tapa tuottaa sähköä vähäisin ympäristövaikutuksin.

F14
Puhdasta sähköä kasvavaan tarpeeseen

Koko tuotannon elinkaarta tarkasteltaessa ydinvoiman ilmastovaikutus on samaa luokkaa kuin tuuli-, aurinko- tai vesivoiman.

Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristötyötä ohjataan ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu kaikki Loviisan ydinvoimalaitoksen ja sen käyttämien alihankkijayritysten toiminta Hästholmenin saarella.

Loviisan voimalaitoksen vuoden 2019 jätehuollon avainlukuja

Loviisan voimalaitoksen jätehuollon avainluvut 2019

 

Ympäristötarkkailu

Voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia ympäristössä seurataan viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuista laaditaan vuosittainen raportti.

Jäähdytys- ja jätevesien osalta ohjelma sisältää kuormitustarkkailun sekä ympäröivän merialueen vesistö- ja kalataloustarkkailun.

Radioaktiivisten päästöjen ja niiden vaikutuksien tarkkailu toteutetaan ympäristön säteilyvalvontaohjelman puitteissa. Näytteitä otetaan muun muassa hengitysilmasta, merivedestä, ympäristön kasvillisuudesta sekä ihmiseen johtavan ravintoketjun eri vaiheista. Näyteanalyysit tekee Säteilyturvakeskuksen tutkimus- ja ympäristövalvontaosasto.

Loviisan voimalaitoksen vaikutus ympäristön asukkaiden saamaan säteilyaltistukseen on ollut vähäinen. Laskennallisesti arvioitu suurin säteilyaltistus on tyypillisesti ollut alle sadasosa asetetusta annosrajasta. Tämä on pieni murto-osa muista lähteistä saaduista säteilyannoksista, joista yleisesti merkittävimpiä ovat esimerkiksi sisäilman radon, luonnon taustasäteily sekä lääketieteellisten tutkimusten ja toimenpiteiden kautta saadut säteilyannokset.

Vastuullinen ydinjätehuolto

Loviisan voimalaitoksella jätehuolto koostuu kahdesta eri osa-alueesta: ei-valvonta-alueen ja valvonta-alueen jätehuollosta. Kaikki valvonta-alueella syntyvät jätteet käsitellään radioaktiivisena.

Valvonta-alueen ulkopuolella syntyvä jäte voidaan käsitellä tavanomaisen teollisuuslaitoksen jätteiden tapaan.  Vuotuiseen jätekertymään vaikuttaa mm. vuosihuoltojen pituudet ja niissä tehdyt työt, erityisesti purkutyöt sekä valvonnasta vapautettujen huoltojätteiden määrä.

Valvonta-alueella syntyvät jätteet

Voimalaitoksen valvonta-alueella syntyvä jäte käsitellään radioaktiivisena jätteenä. Valvonta-alueella syntyvät jätteet jaetaan karkeasti kahteen osaan: matala-aktiiviset jätteet (huoltojäte) ja keskiaktiiviset jätteet (nestemäiset jätteet).

Nestemäisiä jätteitä syntyy primääripiirin ja polttoainealtaiden yhteydessä olevien järjestelmien sekä valvonta-alueen viemärijärjestelmien käytetyistä hartseista ja valvonta-alueen jätevesistä. Aktiivisuusmittausten jälkeen nestemäiset jätteet johdetaan käsiteltäviksi. Käsittelymenetelmiä ovat haihdutus, ioninvaihtotekniikka ja Cs-erotus.

Huoltojätteet lajitellaan aktiivisuuden ja jätejakeiden perusteella ja pakataan tynnyreihin. Pakatut tynnyrit analysoidaan gammaspektrometrisesti. Jätteiden ominaisaktiivisuuden alittaessa viranomaisten määrittämän aktiivisuusrajan ne voidaan vapauttaa valvonnasta.

Matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan voimalaitosalueella sijaitsevaan loppusijoitusluolaan noin 110 metriä maan pinnan alapuolelle.

Käytetty ydinpolttoaine välivarastoidaan laitosalueella. Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan Suomessa tuottamansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimisesta ja teknisestä toteuttamisesta syvälle Olkiluodon kallioperään. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvun puolivälissä.