Naapurina ydinvoimala, marraskuu 2022

Fortumin Loviisan voima­lai­toksen Naapurina ydinvoimala -lehti on kaksi-kolme kertaa vuodessa julkaistava paikal­lis­leh­ti­liite, jossa kerrotaan voima­lai­toksen ajankoh­tai­sista asioista. Lehti toteu­tetaan suomeksi ja ruotsiksi. Tämä on painetun lehden verkko­versio.

Naapurina ydinvoimala Loviisan voimalaitos 3/2022
Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitoksen turvallisuudesta huolehditaan 24/7

Fortumin Loviisan ydinvoi­ma­lai­tok­sella tavoit­teemme on korkea turval­li­suus­kult­tuuri, jossa turval­li­suus­nä­kö­kohdat ovat ensisi­jaisia päätök­sen­teossa, ohjeita nouda­tetaan ja kehitetään sekä käyttö­ko­ke­muk­sista opitaan.

Lue artikkeli täällä
Loviisan voimalaitokselle johtava Kirmussalmen silta

Loviisan voimalaitos on naapuri, johon luotetaan

Kesän alussa teetimme Taloustutkimuksella naapurikyselyn, jossa kartoitimme mielipiteitä ydinvoimasta ja Loviisan voimalaitoksesta. 

Lue pääkirjoitus
Loviisan voimalaitos

Sujuva yhteistyö on menestyksen avain

Loviisan voima­lai­tok­sella varau­dutaan onnet­to­muuksiin tai turval­li­suutta heiken­täviin tapah­tumiin suunni­tel­mal­li­suu­della, koulu­tuk­silla ja säännöl­li­sillä harjoi­tuk­silla.

Lue artikkeli täällä
Loviisan voimalaitoksen paloautot

Palokunta aina valmiudessa

Tiesitkö, että Loviisan ydinvoi­ma­lai­tok­sella on päätoi­minen ja erikois­kou­lu­tettu ammat­ti­pa­lo­kunta? Laitoksen palokunnan tehtävät painot­tuvat ennal­taeh­käi­sevään työhön ja turval­li­suuden varmis­ta­miseen.

Lue artikkeli täällä
Loviisan voimala syksyllä

Naapureilta vankka tuki mielipidekyselyssä

Loviisalaiset suhtautuvat myönteisesti ydinvoimaan ja Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokseen, selviää kesällä teetetystä mielipidekyselystä.

Lue artikkeli täällä
Loviisa Polttoaineen vaihto

Kansainvälinen arviointiryhmä seurasi Loviisan vuosihuoltoa

Ydinvoima-alan toimi­joiden järjestön WANO:n (World Association of Nuclear Operators) arvioit­sijat seura­sivat viikon ajan vuosi­huoltoa Lovii­sassa.

Lue artikkeli täällä
Nuclear power

Loviisan voimalaitos