Ympäristövaikutukset

Loviisan ydinvoimalaitos tuotti vuonna 2016 8,33 TWh sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristötyötä ohjataan ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu kaikki Loviisan ydinvoimalaitoksen ja sen käyttämien alihankkijayritysten toiminta Hästholmenin saarella.

Voimalaitoksen päästöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia tarkkaillaan.

Ympäristötarkkailu

Voimalaitoksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia ympäristössä seurataan viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuista laaditaan vuosittainen raportti.

Jäähdytys- ja jätevesien osalta ohjelma sisältää kuormitustarkkailun sekä ympäröivän merialueen vesistö- ja kalataloustarkkailun.

Radioaktiivisten päästöjen ja niiden vaikutuksien tarkkailu toteutetaan ympäristön säteilyvalvontaohjelman puitteissa. Näytteitä otetaan muun muassa hengitysilmasta, merivedestä, ympäristön kasvillisuudesta sekä ihmiseen johtavan ravintoketjun eri vaiheista. Näyteanalyysit tekee Säteilyturvakeskuksen tutkimus- ja ympäristövalvontaosasto.

Loviisan voimalaitoksen vaikutus ympäristön asukkaiden saamaan säteilyaltistukseen on ollut vähäinen. Laskennallisesti arvioitu suurin säteilyaltistus on tyypillisesti ollut alle sadasosa asetetusta annosrajasta. Tämä on pieni murto-osa muista lähteistä saaduista säteilyannoksista, joista yleisesti merkittävimpiä ovat esimerkiksi sisäilman radon, luonnon taustasäteily sekä lääketieteellisten tutkimusten ja toimenpiteiden kautta saadut säteilyannokset.

Konventionaaliset jätteet

Vuotuiseen jätekertymään vaikuttaa mm. vuosihuoltojen pituudet ja niissä tehdyt työt, erityisesti purkutyöt sekä valvonnasta vapautettujen huoltojätteiden määrä.

Valvonta-alueella syntyvät jätteet

Voimalaitoksen valvonta-alueella syntyvä jäte käsitellään radioaktiivisena jätteenä. Valvonta-alueella syntyvät jätteet jaetaan karkeasti kahteen osaan: matala-aktiiviset jätteet (huoltojäte) ja keskiaktiiviset jätteet (nestemäiset jätteet).

Nestemäisiä jätteitä syntyy primääripiirin ja polttoainealtaiden yhteydessä olevien järjestelmien sekä valvonta-alueen viemärijärjestelmien käytetyistä hartseista ja valvonta-alueen jätevesistä. Aktiivisuusmittausten jälkeen nestemäiset jätteet johdetaan käsiteltäviksi. Käsittelymenetelmiä ovat haihdutus, ioninvaihtotekniikka ja Cs-erotus.

Huoltojätteet lajitellaan aktiivisuuden ja jätejakeiden perusteella ja pakataan tynnyreihin. Pakatut tynnyrit analysoidaan gammaspektrometrisesti. Jätteiden ominaisaktiivisuuden alittaessa viranomaisten määrittämän aktiivisuusrajan ne voidaan vapauttaa valvonnasta.

Matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan voimalaitosalueella sijaitsevaan loppusijoitusluolaan noin 110 metriä maan pinnan alapuolelle.

Käytetty ydinpolttoaine välivarastoidaan laitosalueella. Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan Suomessa tuottamansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimisesta ja teknisestä toteuttamisesta syvälle Olkiluodon kallioperään. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvun alkupuolella.

Meidän ympäristömme

Julkaisemme Meidän ympäristömme -lehteä suomeksi ja englanniksi. Lue täältä uusin suomenkielinen numero.

Lataa julkaisu

Loviisan voimalaitoksen turvallisuusselvitys

Loviisan voimalaitos on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvoma turvallisuusselvityslaitos. Turvallisuusselvityslaitosten velvollisuus on tiedottaa ympäristön asukkaille laitoksen toiminnasta, siitä aiheutuvista vaaratekijöistä ja varautumisesta mahdollisiin vaaratilanteisiin. Turvallisuusselvitys ja siihen liittyvät kemikaaliluettelot ovat nähtävillä Loviisan voimalaitoksen porttirakennuksessa.

Loviisan voimalaitoksen turvallisuusselvitys 2017

Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue tiedote

Loviisan voimalaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset vuonna 2016

Päästöt veteen
Jäähdytysvesi 1 340 milj. m3 (1 403 milj. m3)
Lämpökuorma mereen 56 210 TJ (57 879 TJ)
Tritium 13,4 TBq (16,4 TBq), sallittu vuosipäästö 150 TBq
Muut radioaktiiviset nuklidit 0,00010 TBq (0,0011 TBq), sallittu vuosipäästö 0,89 TB

 

Prosessivesien aiheuttama jätekuormitus
Fosfori 2,1 kg (1,7 kg)
Typpi 96 kg (103 kg)
Kiintoaine 64 kg (59 kg)
Prosessijätevesimäärä 71 387 m3 (40 097 m3)

 

 

 

 

 

Talousjätevesien aiheuttama vuosikuormitus
Biologinen hapenkulutus 118 kg (90 kg)
Kemiallinen hapenkulutus 319 kg (313 kg)
Fosfori 5,4 kg (3,1 kg)
Typpi 1 021 kg (894 kg)
Kiintoaine 450 kg (290 kg)
Talousjätevesimäärä 23 155 m3 (19 189 m3)

 

Päästöt ilmaan
Jalokaasut 5,6 TBq (5,9 TBq), sallittu vuosipäästö 14 000 TBq
Jodi 0,000001 TBq (0,000005 TBq), sallittu vuosipäästö (0,22 TBq)

 

Yhdyskuntajätteet
Kierrätykseen 599 t (767,2 t)
Kaatopaikkajäte 75 t (157,6 t)
Vaaralliset jätteet 58 t (84,1 t)

 

Radioaktiiviset jätteet
Loppusijoitettu huoltojäte 10,5 t (17,7 t)
Käytetty polttoaine 19 t (21,0 t)