Vesivoima ja ympäristö

Vesivoima vaikuttaa vesistöön ja sen luonnonolosuhteisiin. Vesivoimatuotannon ja säännöstelyn seurauksena vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväli ja -rytmi muuttuvat luonnontilaan verrattuna.

Ilmakuva Montasta

Vesistön säännöstelyn positiivinen vaikutus ranta-alueiden asukkaille on se, että säännöstelyn avulla voidaan tehokkaasti estää joen tulvimista. Veden varastointi puolestaan monipuolistaa vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Vesivoimalaitoksia uudistettaessa otetaan ympäristövaikutukset aina huomioon. Padot ja vesivoimalaitokset estävät kalojen vaelluksen ja aiheuttavat muutoksia paikallisessa eläin- ja kasvikunnassa sekä vaikuttavat vesistöjen virkistyskäyttöön.

Näin toimimme ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Osallistumme aktiivisesti paikallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtääviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Vesivoimayhtiönä velvollisuutemme on pienentää vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia rakennetuissa vesistöissä. Pyrimme vähentämään vaikutuksia kalakantoihin kalaistutuksilla, kunnostamalla kalojen elinympäristöjä, toteuttamalla kalojen ylisiirtoja ja rakentamalla kalateitä.

Voimalaitoskohtaisten velvoitteiden lisäksi osallistumme vapaaehtoisiin ympäristöhankkeisiin vesivoimantuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseksi kuntien, paikallisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Rahoitamme myös lukuisia projekteja, joissa kartoitetaan mahdollisuuksia parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Kalaston hoito vaatii vesis­tö­koh­taisia ratkaisuja

Kalaistutukset ovat tehokkain keino kompensoida vesivoimantuotannon haittoja kalakannoille. Istutamme mm. lohta, taimenta, kuhaa, siikaa, ja harjusta. Oulujoella meillä on käytössä kalojen ylisiirtolaite vaelluskalakantojen luonnonlisääntymisen vahvistamiseksi. Vesistöt ovat erilaisia, samoin toimivimmat ratkaisut.

Paikal­linen yhteistyö on tärkeää

Vesivoimantuotannon ja vesistöjen muun käytön yhteensovittamiseksi teemme jatkuvasti ympäristötyötä mm. parantaen veneily-, kalastus- ja uintimahdollisuuksia sekä kunnostaen vesielinympäristöjä. Kuntien ja ympäristöviranomaisten asiantuntemus näissä hankkeissa on oleellinen osa yhteistyötä.