Vesivoima ja ympäristö

Investoimme omistamiimme vesivoimalaitoksiin ja osallistumme aktiivisesti erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Vesivoi­ma­lai­tosten perus­pa­rannus- ja tehon­ko­ro­tus­hankkeet tuovat lisää uusiu­tuvaa energiaa sähkö­mark­ki­noille

Vesivoimalla on energiajärjestelmässä erityinen asema säätöominaisuutensa vuoksi. Tämän vuoksi olemassa olevilla vesivoimalaitoksilla kannattaa tuottaa hiilidioksiditonta sähköä mahdollisimman tehokkaasti.

Vanhan vesivoimalaitoksen tehoa voidaan nostaa peruskorjauksen yhteydessä parantamalla laitoksen kokonaishyötysuhdetta. Koneiston hyötysuhde paranee, kun juoksupyörän muotoilua muutetaan, generaattorihäviöitä vähennetään ja turbiinin säätöjärjestelmiä uusitaan.

Käytämme Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevien vesivoimalaitostemme perusparannus- ja tehonkorotushankkeisiin vuosittain 50 - 80 miljoonaa euroa.

Kymmenen viime vuoden aikana olemme tehonkorotusten avulla kasvattaneet tuotantokapasiteettiamme runsaalla 116 megawatilla. Samalla on päästöttömän sähkön tuotanto lisääntynyt keskimäärin 250 gigawattitunnilla.

Jos sama määrä sähköä olisi tuotettu hiililauhteella olisivat tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olleet keskimäärin 220 000 tonnia.

Vesivoima ja ympäristövaikutukset

Vesivoima vaikuttaa vesistöön ja sen luonnonolosuhteisiin. Vesivoimatuotannon ja säännöstelyn seurauksena vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväli ja -rytmi muuttuvat luonnontilaan verrattuna.

Säännöstelyn positiivinen vaikutus ranta-alueen asukkaille on se, että säännöstelyn avulla voidaan tehokkaasti estää joen tulvimista. Veden varastointi puolestaan monipuolistaa vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Uusia vesivoimalaitoksia suunniteltaessa ja vanhoja uudistettaessa otetaan ympäristövaikutusten vähentäminen aina huomioon. Padot ja vesivoimalaitokset estävät kalojen vaelluksen ja aiheuttavat muutoksia paikallisessa eläin- ja kasvikunnassa sekä vaikuttavat vesistöjen virkistyskäyttöön.

Näin toimimme ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Osallistumme aktiivisesti paikallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtääviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Vesivoimayhtiönä velvollisuutemme on pienentää vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia rakennetuissa vesistöissä. Pyrimme vähentämään vaikutuksia kalakantoihin kalaistutuksilla, kunnostamalla kalojen elinympäristöjä, toteuttamalla kalojen ylisiirtoja ja rakentamalla kalateitä.

Voimalaitoskohtaisten velvoitteiden lisäksi osallistumme vapaaehtoisiin ympäristöhankkeisiin vesivoimantuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseksi kuntien, paikallisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Rahoitamme myös lukuisia projekteja, joissa kartoitetaan mahdollisuuksia parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Kalaston hoito vaatii vesis­tö­koh­taisia ratkaisuja

Kalaistutukset ovat tehokkain keino kompensoida vesivoimantuotannon haittoja kalakannoille. Istutamme mm. lohta, taimenta, kuhaa, siikaa, ja harjusta. Oulujoella otimme elokuussa 2017 käyttöön nykyaikaisen kalojen ylisiirtolaitteen vaelluskalakantojen luonnonlisääntymisen vahvistamiseksi. Vesistöt ovat erilaisia, samoin toimivimmat ratkaisut.

Paikal­linen yhteistyö on tärkeätä

Vesivoimantuotannon ja vesistöjen muun käytön yhteensovittamiseksi teemme jatkuvasti ympäristötyötä mm. parantaen veneily-, kalastus- ja uintimahdollisuuksia sekä kunnostaen vesielinympäristöjä. Kuntien ja ympäristöviranomaisten asiantuntemus näissä hankkeissa on oleellinen osa yhteistyötä.