Vesivoima – uusiutuvaa joustavaa energiaa

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Se on ennustettava, luotettava ja joustava energianlähde, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä pohjoisilla leveysasteillamme. Säätövoimana vesivoima tasapainottaa muita energiantuotantomuotoja ja täyttää aukot energiantuotannossa, kun tuuli ei puhalla tai aurinko paista. Tämän takia vesivoima on tärkeä osa muutoksessa kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

F16
Hiilidioksidipäästötön

Vesivoima auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, koska Pohjoismaihin rakennettu vesivoima ei tuota merkittävästi haitallisia hiilidioksidipäästöjä.

F15
Joustava

Muiden tuotantomuotojen tai kysynnän muutoksiin voidaan vastata helposti lisäämällä tai vähentämällä veden virtaamista voimalaitosten läpi.

F5
Uusiutuva

Altaisiin kerääntyvä vesi on osa päättymätöntä luonnonkiertoa. Vesivoima ei vaadi muita polttoaineita kuin vettä.

Vuoden 2019 vesivoiman avainlukumme

4 677

megawatin (MW) sähköntuotantokapasiteetti

20,3

terawattiatuntia (TWh) tuotettua sähköä

32,9 %

vesivoiman osuus sähköntuotantokapasiteetistamme

Pieni hiilijalanjälki

Tulevaisuudessa sähköä tuotetaan ilman hiilidioksidipäästöjä. Vesivoimasta saamme tarvitsemaamme sähköä, ja sillä on tärkeä tehtävä hiilijalanjälkemme pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Aurinko ja tuulivoiman mahdollistaja

Lisää tuotantokapasiteettia tarvitaan sähkön kysyntäpiikkien aikana, tai kun muut uusiutuvat energiantuotantomuodot, kuten aurinkoenergia ja tuulivoima, eivät tuota energiaa. Energiatarpeen tyydyttämiseksi vesivoima ja veden virtauksen hallinta tarjoavat tarvittavaa joustavuutta, lisäämättä kuitenkaan hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän joustavaa vesivoimaa on käytössä, sitä enemmän muita uusiutuvia energianlähteitä voidaan rakentaa.

Helposti varastoitava säätövoima

Vesivoima on erittäin luotettava energiantuotantomuoto, sillä sähkön tuottamiseen tarvittavaa vettä voidaan varastoida altaisiin. Tämä tarjoaa sähköverkon toiminnan tarvitsemaa vakautta. Lisäksi vesivoima auttaa pitämään sähkön kuluttajahinnan vakaampana.

 

Usein kysytyt kysymykset vesivoimasta

Mitä vesivoima on?

Vesivoima on hiilidioksidipäästötön sähköntuotantomuoto, jossa sähköä tuotetaan voimalaitoksen läpi virtaavasta padotusta vedestä.

Miten vesivoima toimii?

Vesivoimalaitoksissa hyödynnetään vedenpintojen korkeuseroa. Sähköä syntyy, kun virtaava vesi pyörittää vesivoimalaitoksen turbiinia. Turbiini puolestaan pyörittää generaattoria, joka muuttaa virtaavan veden voiman sähköksi. Samaa vettä voidaan käyttää uudelleen seuraavassa alajuoksun voimalassa.

Missä vesivoimaa on?

Yhtiöllämme on Pohjoismaissa noin 150 vesivoimalaitosta.

Onko vesivoima turvallista?

Kyllä. Vesivoimalaitoksemme on rakennettu kestämään tulvia, joita tilastollisesti tapahtuu noin 5000 vuoden välein. Lisäksi investoimme vuosittain miljoonia euroja patojen turvallisuuteen.

Patoturvallisuus

Padot luokitellaan vahingonvaaran perusteella. Luokitus kertoo, kuinka vakavat seuraukset padon sortuminen voi aiheuttaa. Meidän yli 400 padostamme noin 50 kuuluu korkeimpaan vahingonvaaraluokkaan. 

Patojen turvallisuus varmistetaan tarkkailulla, kunnossapidolla ja investoinneilla. Tarkkailun avulla mahdolliset muutokset padon toiminnassa havaitaan ajoissa. Kunnossapidolla varmistetaan rakenteiden ja laitteiden turvallinen toiminta. Tarvittaessa parannamme patoturvallisuutta investoinneilla, joihin käytämme vuosittain useita kymmeniä miljoonia euroja.

Millä perusteilla Fortum rakentaa kalateitä?

Fortumilla on Suomessa seitsemän vesivoimalaitosta Oulujoessa, neljä Oulujärveen laskevassa Emäjoessa sekä kaksi voimalaitosta Vuoksella. Oulujoella, kalakantojen elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttää monenlaisia hillintä- ja elvytystoimenpiteitä. Fortumin viimeisimmät investoinnit ylisiirtolaitteeseen ja kalanviljelyslaitokseen Montassa varmistavat järjestelmällisen työn vaelluskalakantojen vahvistamiseksi sekä parantavat smolttien eli vaelluspoikasten laatua ja istuttamisen tehokkuutta. Fortum ei ole rakentanut Oulujokeen kalateitä, koska niistä ei olisi apua vaelluskalojen luonnonkierron vahvistamiseen. Koska koko joki on padottu, voimalaitosten takana ei ole virtavesikaloille lisääntymisalueita, joille ne kalaportaita pitkin nousisivat. Sopimukset ja velvoitteet eivät tästä syystä edellytä kalateitä, vaan kalanistutuksia, joita teemme sekä merelle, Oulujokeen ja sen sivujokiin sekä Oulujärveen ja sen yläpuolisiin vesistön osiin.

Ruotsin Klarälven-joesta saamamme kokemuksen mukaan ylisiirrot ovat tehokkain tapa vahvistaa vaelluskalakantoja suurissa valjastetuissa joissa. Oulujoella Montan ylisiirtolaite on mahdollista rakentaa edelleen kalatieksi, kun vaelluskalakannat ovat vahvistuneet niin paljon, että kalatiestä on niille hyötyä.
Toteutamme kalakantojen vahvistamiseksi monia ympäristöhankkeita. Esimerkiksi istutamme yli 725 000 smolttia Suomessa ja Ruotsissa vuosittain. Lisäksi istutamme siianpoikasia yli 2 miljoonaa kappaletta sekä satojatuhansia kuhanpoikasia ja eri ikävaiheissa olevia järvitaimenenpoikasia. Oulujoella olemme entisöineet kutualueet sivujoilla ja päävirralla yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten kuntien kanssa.

Vuoksella Imatran voimalaitoksen kupeeseen keväällä 2015 avattu Kaupunkipuro tarjoaa Vuoksen paikalliselle taimenelle lisääntymis- ja poikastuotantoaluetta. Kaupunkipuron lisäksi Vuokselle on Imatralla kunnostettu taimenen kutuun ja poikasten suojapaikoiksi soveltuvia alueita. Kaikki hankkeet on toteutettu yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Lue lisää vaelluskaloihin liittyvistä ympäristöhankkeista