Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Vähennämme vesivoiman tuotannosta aiheutuvia haittoja lakisääteisten velvoitteiden lisäksi vapaaehtoisilla hankkeilla.

Oulujoki

Yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa. Yhteistyössä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöjä ja kohentaneet jokivarren maisemointia. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. Oulujoella olemme Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön -hankkeen (OUMO:n) puitteissa parantaneet joen ympäristöoloja jo vuodesta 1998.

OUMO-rahoituksella toteutettavat hankkeet vuonna 2019

 • Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueella istutetaan 50 000 kpl merilohen tai -taimenen poikasia.
 • Muhoksen kunnan alueella toteutetaan hanke, jossa kaikuluodataan Montan ja Oulun rajan välistä veneilyreittiä Oulujoella.
 • Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Fortumin yhteisen kalojen kiinniottolaitteen käyttöä ja kehittämistä jatketaan, ja lohen ylisiirrot aloitetaan 2019, mikäli ylisiirroille myönnetään lupa.
 • Oulun kaupungin alueella sijaitsevan Hupisaaren purojen viisivuotisen kotoutusistutushankkeen tulosten seurantaa jatketaan.
 • Oulun kaupungin alueella käynnistetään Juurusojan/kaupunginojan suunnittelu. Hankkeessa tuotetaan Kaupunginojan ja Juurusojan nykytilaselvitys ja tunnistetaan vesistöjen ongelmakohdat, joihin voidaan myöhemmässä vaiheessa suunnitella tarpeellisia vesiensuojelurakenteita ja tätä kautta parantaa Kaupunginojan ja Juurusojan vedenlaatua.
 • Oulun kaupungin alueella käynnistetään hanke, jossa Hartaanselältä poistetaan uppopuita.
 • Vaalan kunnassa kunnostetaan Kankarin venesatama.
 • Kajaanissa jatketaan kolmivuotista Önkkörin alueen kunnostustyötä.
 • Ristijärven kunnassa nostetaan korjaustoimenpiteiden avulla uima- ja venerannan palvelutasoa.
 • Suomussalmen kunnassa rakennetaan esteetön kalastuspaikka Jalonuomaan.
 • Utajärven kunnassa rakennetaan lisävesiputki Utasen yläaltaasta Utajärveen. Hankkeeseen on tullut lisärahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksena OUMO-rahoituksen ulkopuolelta.

Ajankohtaiset uutisemme vesivoimasta