Yhtiökokous

Fortum Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Fortumin ylimääräinen yhtiökokous 2022 pidettiin keskiviikkona 23. marraskuuta 2022 klo 12.00 alkaen Helsingin Kulttuuritalolla osoitteessa Sturenkatu 4, Helsinki. 

Tallenteita kokouksessa pidetyistä puheenvuoroista

Ylimääräisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksen ainoana päätösasiana hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy:lle. Solidium on päätöksen mukaisesti oikeutettu merkitsemään enintään 8 970 000 Fortumin uutta osaketta, jotka vastaavat noin 1 % Fortumin kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen. Näin ollen Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuus nousee 50,76 %:sta 51,26 %:iin, laimentaen vastaavasti muiden osakkaiden omistusta.

Yhtiökokouksessa äänestyksen alkaessa oli edustettuna 5 927 osakkeenomistajaa, mikä vastaa 679 526 050 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 76,50 % kaikista yhtiön osakkeista (888 294 465). Kokouksessa edustettuina olleista osakkeista ja äänistä, mukaan lukien Suomen valtion äänet, 91,44 % kannatti hallituksen ehdotusta, 7,85 % oli ehdotusta vastaan ja 0,71 % pidättäytyi äänestämästä. Osakeannin hyväksyminen edellytti, että kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotusta.

Solidiumin merkittäväksi tarjottujen uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja kaupan käynnin kohteeksi ottamisesta tiedotetaan erillisellä pörssitiedotteella.

Fortum tiedotti 6.9.2022 sopineensa Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta varmistaakseen riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkön hinnat, ja sen myötä vakuusvaatimukset nousisivat edelleen voimakkaasti erityisesti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssi Nasdaqissa. Yhtenä ehtona siltarahoituksen myöntämiselle oli suunnattu maksuton osakeanti valtion sijoitusyhtiö Solidiumille siinä tapauksessa, että Fortum päättäisi nostaa lainaa. Fortum tiedotti 26.9.2022 nostaneensa siltarahoituksesta ensimmäisen 350 miljoonan euron vähimmäislainaerän. Mahdolliset lisänostot riippuvat vakuusvaatimuksiin liittyvien varojen tarpeesta.

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät

 • 26.9.2022 klo 9.00 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistiin
 • 3.10.2022 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
 • 11.11.2022 Ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 16.11.2022 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suorarekisteröidyt osakkeenomistajat)
 • 18.11.2022 klo 10.00 Ilmoittautuminen päättyy (vain hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat)
 • 23.11.2022 klo 12.00 Ylimääräinen yhtiökokous, vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10.30
 • 7.12.2022 Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä näillä sivuilla viimeistään

Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuus- tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen on päättynyt 16.11.2022 klo 16.00 .

Ilmoittautuminen ja äänestäiminen ennakkoon:

a) Sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja sähköinen ennakkoäänestys edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja sähköinen ennakkoäänestys ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, tämä edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Anmäl dig på svenska här.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa tällä sivulla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous [ät] euroclear [piste] eu, tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös puhelimitse soittamalla numeroon 020 770 6905 (arkisin klo 9.00–16.00). Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että äänestäminen ennakkoon ei ole mahdollista puhelimitse. Ennakkoäänestys on mahdollinen edellä mainitusti joko sähköisessä ennakkoäänestyspalvelussa, sähköpostitse tai postitse. Postitse lähetettävä ennakkoäänestyslomake.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan tai avustajan henkilötunnus.

Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ennakkoäänestämisestä on jäljempänä kohdassa ”Äänestäminen ennakkoon”. Asiamiehen käyttämisestä kerrotaan kohdassa ”Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat”.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2022. Osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.11.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua Yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous [ät] euroclear [piste] eu, tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Fortum Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät ilmoittautumiseen vaadittavat edellä mainitut tiedot.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta 3.10.2022 klo 10.00 ja 16.11.2022 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli osakkeenomistajan omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.11.2022.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, jos hän saapuu paikalle Yhtiökokoukseen.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköiseen ennakkoäänestämiseen ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, rekisteröityminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana, sekä selata antamiaan ennakkoääniä sähköisessä yhtiökokouspalvelussa vielä Yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös halutessaan tulostaa yhtiökokouspalvelussa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Osakkeenomistaja on yhteydessä sähköiseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä

Osakkeenomistajien on halutessaan mahdollista seurata Yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä. 

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista Yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä Yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen liittyvä henkilötietojen käsittely

Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Lisätietoja Yhtiökokoukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteesta sivun alaosassa.

Lisätietoja kokoukseen osallistuville

Voit olla yhteydessä Yhtiökokoukseen osallistumiseen, ilmoittautumiseen, ennakkoäänestykseen tai muissa mahdollisissa Yhtiökokoukseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse osoitteeseen egm [ät] fortum [piste] com.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 888 294 465 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Kokousmateriaalit

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2022

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 yhtiön pääkonttorilla Espoossa poikkeusjärjestelyin.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,14 euroa osaketta kohti, mikä vastaa yhteensä 1 012 655 690 euroa, ja että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.4.2022.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2021 kaikille vuoden 2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Hallitus, palkkiot ja tilin­tar­kastaja

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiota muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:

 • puheenjohtajalle 88 800 euroa vuodessa,
 • varapuheenjohtajalle 63 300 euroa vuodessa,
 • jäsenelle 43 100 euroa vuodessa, sekä
 • tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 63 300 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi uutena maksetaan seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

 • tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenelle 3 000 euroa vuodessa,
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5000 euroa vuodessa,
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 2 000 euroa vuodessa, ja
 • hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa
 • hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle lisäksi maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2022 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä tulevat kiinteät palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtajaksi Anja McAlister, ja jäseniksi Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube, sekä Ralf Christian ja Kimmo Viertola.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Fortumin internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/hallinnointi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen.

Omien osakkeiden hankki­minen ja luovut­ta­minen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja samalla kumota vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hankintavaltuutuksen seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja samalla kumota vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän luovutusvaltuutuksen seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Lahjoi­tukset yleis­hyö­dyl­lisiin tarkoi­tuksiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiö­ko­kouksen pöytä­kirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit