Haluamme olla puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Fortum - An energy architect for datacentres

Aikamme kaksi suurinta megatrendiä ovat ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Digitalisaatio hillitsee ilmastonmuutosta lisäämällä tuottavuutta ja tehokkuutta teollisuudessa, palvelualoilla ja jokapäiväisessä elämässä.

Digitalisaation keskiössä ovat datakeskukset, jotka tarvitsevat toimintaansa sähköä, mutta myös tuottavat paljon lämpöä joka on mahdollista hyödyntää rakennusten lämmittämisessä. Digitalisaation lisääntyessä datakeskustoimiala on yksi merkittävimmin kasvavista toimialoista lähitulevaisuudessa varsinkin Pohjoismaissa.

Fortum näkee datakeskuksissa valtavan potentiaalin strategiansa mukaiseen puhtaan energian toimittamiseen ja sen kierrättämiseen sähköstä lämmöksi silloin kun se on mahdollista. Digitalisaation edistäminen auttaa myös torjumaan ilmastonmuutosta.

Fortum haluaa olla datakeskusten kumppani ja puhtaan energian arkkitehti sähkö-, lämpö-, viilennys- ja kierrätysasioissa. Autamme datakeskusoperaattoreita kaikissa infrastruktuuriin liittyvissä asioissa.

Fortum haluaa luoda edellytyksiä suurten datakeskusten sijoittumiselle Suomeen etsimällä sopivia sijoituspaikkoja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa ja tällä tavalla tehdä datakeskustoimijoiden sijoittumispäätöksestä helpompaa.

Datakeskuksen hukkalämmöllä lämmittäisi monta kotia

Fortum hyödyntää jo nyt useiden datakeskusten hukkalämpöä ja toivomme, että osuus kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Myydessään hukkalämpöä Fortumin kaukolämpöverkkoon, datakeskustoimija kykenee laskemaan käyttökustannuksiaan merkittävästi ja samalla saadaan hiilineutraalia kaukolämpöä alueen rakennusten lämmittämiseksi.

Fortumin luopuu kivihiilestä 2025 Espoossa ja tavoitteena on pystyä hyödyntämään lisää datakeskusten hukkalämpöjä, jotta Espoon kaukolämpö kyettäisiin tuottamaan hiilineutraalisti 2020-luvulla.

Lue lisää Espoo Clean Heat -sivuiltamme: http://www.espoocleanheat.fi

Lisätietoa:
Antti Kaikkonen
Head of Strategy and R&D 
Generation Division, Fortum
Tel. +358 50 453 6308

Fortumin ja Espoon kaupungin suunnit­telema datakeskus vähen­täisi kaupungin ilmas­to­päästöjä merkit­tä­västi

Espooseen, Kehä III:n ja Bodomin­järven väliselle pelto- ja metsä­alu­eelle suunni­tellaan datakes­kusta, jonka hukka­lämpö hyödyn­net­täisiin kauko­lämmön tuotan­nossa. Fortumin ja Espoon kaupungin suunnit­telema datakeskus vähen­täisi kaupungin ilmas­to­päästöjä merkit­tä­västi.

Lue lisää

Miten datakes­kukset vaikut­tavat ilmastoon?

Datan määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesta kaikkialla maail­massa ja samaan aikaan pilvi­pal­ve­luiden käyttö lisääntyy. Tämä kasvattaa vauhdilla tehok­kaiden datakes­kusten tarvetta. Suomella on hyvät mahdol­li­suudet pienentää digita­li­saation ilmas­to­vai­ku­tuksia: me voimme tarjota datakes­kuk­sille puhdasta sähköä ja korvata keskusten tuotta­malla hukka­läm­möllä kivihiileen perus­tuvaa lämmön­tuo­tantoa.

Lue lisää