Mikä ihmeen energiamurros?

Energiamurros on yksi tämän vuosikymmenen tärkeimmistä sanoista. Silti on vaikea hahmottaa, mitä kaikkea käsite tarkoittaa ja pitää sisällään.

Yritetään.

vesivoimalaitos, jonka päällä keltainen ratas

Energiasektori on voimakkaassa muutoksessa, kun fossiilisista polttoaineista pyritään nopeasti eroon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tulevaisuuden energiajärjestelmä rakentuu yhä voimakkaammin uusiutuvan energian varaan. Kärjistetysti energiamurros tarkoittaa tätä käynnissä olevaa siirtymäkautta, valtaisaa energiaremonttia, jonka aikana harpataan uuteen tuotantotapaan ja järjestelmään. Energian rooli yhteiskunnassa on niin suuri, että energiamurros vaikuttaa meihin kaikkiin.

Energiasektorin hiilidioksidipäästöt lähteittäin ja eri energianlähteiden osuus globaalista primäärienergiasta

 

Energiamurros on monia eri asioita ja sitä voidaan katsoa eri näkökulmista. Entisistä energian kuluttajista saattaa tulla energian tuottajia – esimerkiksi kotien katoilla olevien aurinkopaneelien mahdollistamana. Aiemmin vähämerkityksellisistä asioista tulee arvokkaampia, kuten vaikkapa kyvystä siirtää sähköntuotantoaan sekunteja tai kuukausia eteen- ja taaksepäin. Toisaalta voidaan keskittyä uuteen teknologiaan, jonka avulla energiaa voidaan tuottaa ja siirtää kantaverkoissa toimitusvarmasti. Voidaan pohtia niitä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä vastuita ja velvoitteita, joita vähähiilisyyteen pääseminen edellyttää. Joillekin se tarkoittaa sitä, että vanha ammatti katoaa ja pitää lähteä opiskelemaan. Energiamurros tarkoittaa myös energian toimitus- ja huoltovarmuutta, kysyntäjoustoa,  varastointitekniikoita, akkumineraaleja, metropolien lämmitystä ja liikenneratkaisuja.

Kyse on ennen kaikkea kamppailusta ilmastonmuutosta vastaan; jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysäytettyä, energiaa on tuotettava ja kulutettava uusilla tavoilla. Globaalit hiilidioksidipäästöt määrittää neljä päätekijää – väestönkasvu, talouskasvu, energiankulutus asukasta kohden ja hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohden. Näistä energiamurros koskettaa kahta jälkimmäistä – energiaa tuhlataan vähemmän ja käytetty energia kuormittaa ilmastoa aiempaa vähemmän.. Haaste on valtava, sillä kahden ensimmäisen tekijän vuoksi energiaa tarvitaan kokonaisuutena enemmän. Poliitikkojen, elinkeinoelämän ja kansalaisten onkin yhdistettävä voimansa, jotta energiantarve ei suista planeettaamme elinkelvottomaan tilaan.

Energiamurros on tätä kaikkea ja paljon muuta. Se näkyy jokaisen elämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Fortumissa tiedetään, että käynnissä oleva siirtymä ei tule olemaan helppo, mutta se on tehtävissä ja tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia.

Tällä sivustolla kerromme asioista, joita Fortum on tehnyt ja tekee energiamurroksen edistämiseksi matkalla kohti päästötöntä energiantuotantoa.

Tervetuloa mukaan seuraamaan muutosmatkaa ja osallistumaan keskusteluun.

Lue lisää blogeistamme!

Loviisan voimalaitos

Simon-Erik Ollus · 02 huhtikuu 2020

Ydinvoima on oleel­linen osa energia­mur­rosta

Pohjois­maista tulee 2040-luvulla maailman ensim­mäinen alue, jolla saavu­tetaan hiili­neut­raali energian tuotan­to­jär­jes­telmä. Maiden näkemykset ydinvoiman roolista energia­mur­rok­sessa poikkeavat kuitenkin toisistaan. Siinä missä Ruotsissa reakto­reita suljetaan, Suomessa ydinvoimaa pidetään tärkeänä osana puhtaampaa energian tuotan­to­jär­jes­telmää.

Vettä ja jäisiä kiviä

Simon-Erik Ollus · 24 maaliskuu 2020

Vesivoima hillitsee kevät­tulvia ja ilmas­ton­muu­tosta

Energia­jär­jes­tel­mämme tarvitsee vesivoimaa säätö­voi­maksi tuuli- ja aurin­ko­voiman kasvun rinnalle. Vesivoima on myös tehokas keino hallita kevät­tulvia. Siksi vesivoiman asemaa sähkö­jär­jes­telmän turvaajana on vahvis­tettava.

Suomenojan voimalaitos lämpöpumppu

Heikki Keskiväli · 20 maaliskuu 2020

Lautaset tyhjiksi myös teolli­suu­dessa – hukka­lämmöt talteen

Opetamme lapsiamme syömään ruoka­lau­taset tyhjäksi, koska mitään ei saa heittää hukkaan. Ilmas­to­kes­kustelu on entisestään koros­tanut tarvetta hyödyntää mahdol­liset keinot kulutuksen pienen­tä­mi­seksi kaikilla rinta­milla. Kustan­nus­te­hokas paikka aloittaa on ”syödä lautanen tyhjäksi” myös teolli­suu­dessa hyödyn­tä­mällä hukka­lämpöjä.

Kissa nauttii

Timo Piispa · 03 maaliskuu 2020

Olemme niin tottu­neita kauko­lämpöön, että sen nerokkuus unohtuu helposti

Kauko­lämpö on meille suoma­lai­sille niin tuttu, että sen nerokkuus välillä unohtuu. Kauko­lämpö on moderni, kustan­nus­te­hokas, yhä ilmas­to­ys­tä­väl­li­sempi ja asiak­kaalle helppo tapa lämmittää kaupun­geissa. Miksi?

ydinvoima

Antti Ranta­kaulio · 27 helmikuu 2020

Pienreak­torit tehokas työkalu ilmas­ton­muu­toksen torjuntaan

Ydinvoiman rooli on noussut vahvasti esiin ilmas­ton­muu­toksen torjuntaan liitty­vässä keskus­te­lussa. Osana tätä keskus­telua pienreak­torit (Small Modular Reactors, SMR) ja niiden rooli energia­mark­ki­noilla puhutut­tavat. Mitä SMR:t oikein ovat ja voiko ydinvoi­ma­lai­toksia oikeasti ottaa käyttöön suoraan ”liuku­hih­nalta”?

Aurink- ja tuulivoimaloita

Eero Vartiainen · 24 tammikuu 2020

Tulevai­suuden energia­jär­jes­tel­mässä varas­tointi on avaina­se­massa

Tulevai­suuden energia­jär­jes­telmä perustuu pitkälle aurinko- ja tuuli­sähköön, joiden saatavuus vaihtelee. Järjes­telmän tasapai­not­ta­miseen tarvitaan energian varas­tointia.