Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä

Ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten estämiseksi meidän on poistettava ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin mitä päästämme. Hiilidioksidin poistaminen on välttämätön lisäys todellisille päästövähennyksille Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi.

klemetsrud carbon capture

Miksi tarvitsemme hiilidioksidin poistoa?

Yksi Pariisin ilmastosopimuksen keskeisistä tavoitteista on saavuttaa tasapaino ihmisen aiheuttamien päästöjen ja nielujen kautta tapahtuvien kasvihuonekaasujen poistojen välillä vuosisadan toisella puoliskolla.

Ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten estämiseksi päästövähennyksiä on nopeutettava - tämä on ensisijainen tavoite. Pelkkä hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen ei kuitenkaan riitä; meidän on myös mentävä hiilinegatiivisiksi ottamalla hiilidioksidia pois ilmakehästä tai savukaasuista ja varastoimalla se. Maailman on saavutettava negatiiviset nettopäästöt, mikä tarkoittaa, että meidän on poistettava ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin päästämme. Tähän sisältyy sekä luonnollisia että teknisiä menetelmiä, joiden avulla hiilidioksidia voidaan poistaa ilmakehästä tai savukaasuista ja sitoa pitkiksi ajoiksi

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (carbon capture and storage, CCS) on yksi tärkeimmistä menetelmistä vähentää hiilidioksidipäästöjä. CCS on prosessi, jossa hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan, jotta se ei päädy ilmakehään.

Pyrimme tekemään tähän tarvittavasta tekniikasta ja järjestelmistä tehokkaita ja kannattavia olemalla eturintamassa hiilidioksidin talteenottotekniikan hyödyntämisessä. Teemme töitä hiilidioksidin talteenoton toteuttamiseksi Fortum Oslo Varmen jätteenkäsittelylaitoksessa Oslossa. Lisäksi Northern Lights -yhteistyön kautta pyrimme Shellin, Totalin ja Equinorin kanssa varastoimaan hiilidioksidia turvallisesti Pohjanmeren merenpohjan alle.

Bio-CCS:n avulla negatiivisiin päästöihin

Yksi Oslon projektin ainutlaatuisista ominaisuuksista on kyky kerätä ja varastoida biologisista lähteistä peräisin olevaa hiilidioksidia. Tämä tarjoaa kaksinkertaisen ilmastohyödyn: fossiilisten polttoaineiden poltosta syntyvät päästöt estetään pääsemästä ilmakehään ja biologisen materiaalin sisältämä hiilidioksidi otetaan talteen ja poistetaan siten ilmakehästä. Kutsumme tätä Bio-CCS:ksi, joka on kustannustehokkain tapa poistaa hiilidioksidi ilmakehästä.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli vahvistaa, että CCS ja erityisesti Bio-CCS:n mahdollistamat "negatiiviset päästöt" ovat ratkaisevan tärkeitä Pariisin sopimuksessa asetetun 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Itse asiassa useimmat ilmastoskenaariot osoittavat, että samalla kun teemme päästövähennyksiä joudumme poistamaan ilmakehästä miljardeja tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Pohjoismaiset CCS-hankkeet tarjoavat Pohjoismaille johtavan roolin ja ainutlaatuisen asiantuntemuksen tässä kehittyvässä teollisuudessa. Jätteenkäsittely- ja lämmöntuotantolaitoksemme toimivat hyvinä esimerkkeinä – maailma tarvitsee tulevaisuudessakin jätteenkäsittelyä ja lämmöntuotantoa. Meidän on löydettävä tapoja tehdä näistä teollisuudenaloista paitsi hiilineutraaleja myös hiilinegatiivisia.

Hiilidioksidin poisto tarvitsee lainsäädännöllisen kehikon

Teknisiä hiilidioksidin poistoratkaisuja ei ole kunnolla huomioitu tämänhetkisessä EU:n ilmastolainsäädäntökehikossa. Jotta hiilidioksidin poistoteknologiat saadaan skaalattua tarvittavaan mittaluokkaan on niistä tehtävä kaupallisesti kannattavia, tämä vaatii taloudellisia kannustimia näiden teknologioiden käyttöönottoon, mieluiten ei syrjiviä markkinalähtöisiä instrumentteja. Euroopan Vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä tapahtuva päästökauppadirektiivin sekä taakanjako- ja LULUCF-asetusten päivitys on loistava tilaisuus luoda kehikko hiilidioksidin poistolle. EU:n uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman puitteissa ehdotettu hiilidioksidin poistojen sertifiointi on toinen tärkeä merkkipaalu.

Puro – maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Yksi päästöttömyyteen pyrkivien ratkaisujen kehittämisen haasteista on, että ilmakehän hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ei ole taloudellista kannustinta. EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) varmistaa, että jotkut sektorit maksavat hiilidioksidipäästöistä maksun. Ilmakehässä jo olevan hiilidioksidin määrän vähentämiseksi ei kuitenkaan ole maksujärjestelmää.

Siksi kehitimme Puron, markkinapaikan hiilidioksidin poistolle. Puron tarkoituksena on auttaa yrityksiä saavuttamaan hiilidioksidipäästöt ilman, että hiilidioksidin poistuminen on todennettua, vertailukelpoista ja kaupattavaa. Puro tarjoaa CO2-poistosertifikaatteja (CO2 Removal Certificate, CORC) yrityksille, jotka ovat todentaneet hiilidioksidin poiston osana liiketoimintaansa. Jokainen sertifikaatti edustaa yhtä tonnia pitkällä aikavälillä poistettua hiilidioksidia, ja sertifikaatit voidaan myydä yrityksille, jotka haluavat kompensoida hiilidioksidipäästöjään. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden poistaa hiiltä riippumatta siitä, mikä heidän liiketoimintansa on, kun taas yritykset, jotka ovat todentaneet hiilinegatiiviset päästöt, voivat laajentaa liiketoimintaansa taloudellisten kannustimien ansiosta myymällä CO2-poistosertifikaatteja.

Earth globe

Puro.earth – päästöjen neutralisoiminen hiilen poistolla

Environmental friendly

Kuinka hiilen poistaminen voi auttaa yrityksiä tulemaan hiilineutraaleiksi

ForTheDoers blogi