Puhtaampi maailma

Puhtaampi maailma

Kerromme näillä sivuilla ilmiöistä ja teemoista, jotka ovat tärkeitä koko maailman tulevaisuudelle ilmastonmuutoksen hillinnän ja energian näkökulmasta. Meidän on siirryttävä kohti puhtaampaa maailmaa – nopeasti. Emme voi enää rakentaa hyvinvointiamme rajallisten resurssien kulutukselle. Teollisuuden ja koko yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjen poistaminen vaatii paljon enemmän puhdasta energiaa kuin tällä hetkellä on saatavilla. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen pienentäminen ja tehokkuuden parantaminen ovat osa ilmastohaasteiden ratkaisua. 2020-luku on sähköistymisen ja materiaalien tehokkaan kierron vuosikymmen.

Loviisa

Ydinvoima – hiili­diok­si­di­pääs­tö­töntä energiaa

Ydinvoi­malla on merkittävä asema puhtaassa energian­tuo­tan­nossa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se on luotettava energian­lähde, jolla sähköä pystytään tuottamaan jatkuvasti sääoloista riippumatta. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvi­huo­ne­päästöt ovat samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja aurin­ko­voi­malla.

Joustava energiajärjestelmä

Tulevai­suuden energia­jär­jes­telmä on joustava

Ilmas­ton­muu­toksen torjunta pakottaa maailman siirtymään nopeasti vähähii­li­sem­mäksi. Saman­ai­kai­sesti energian kysynnän odotetaan kasvavan. Puhtaaseen energia­jär­jes­telmään tarvittava tekno­logia on jo olemassa, mutta miten löydämme tasapainon energian jatkuvan saata­vuuden ja kohtuul­listen kustan­nusten välillä? Avain tähän on energia­jär­jes­telmän innova­tii­vinen joustavuus.

Fortumin rakentama Kalaxin tuulivoimapuisto

Ethän ole tippunut tuulivoiman kelkasta?

Tuulivoima on kehittynyt viime vuosina valtavin harppauksin. Kun puhumme tuulivoimasta, monet meistä ajattelevat teknologiaa 10 vuoden takaa – tämänpäiväinen tuulivoima on kuitenkin tehokkuudessaan täysin toista luokkaa. Tuulivoima 2.0 on täällä: päivitä tuulivoimakäsityksesi tähän päivään!

Kalax tuulipuisto Fortum nainen pellolla

Sähköis­ty­minen - kaikkein suurin ilmas­toteko?

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi fossiilisista polttoaineista täytyy päästä eroon sähköntuotannon lisäksi esimerkiksi liikenteessä, teollisuudessa lämmityksessä. Energiaa täytyy tuottaa ja kuluttaa jatkossa uusilla, kestä­villä tavoilla. Haaste on valtava, mutta ratkaistavissa. Sähköistämällä eri aloja puhtaalla sähköllä voidaan päästä fossiilisista eroon. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita sähköistymiseen liittyy? Olisiko vedyssä energiayh­tälön puuttuva palanen? Mitä sinä voit tehdä?

Vety H2 polttoainepumppu Hampurin kaupungissa, talot taustalla

Liikku­misen tulevaisuus - sähkö ja vety

Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja korvaamaan fossiiliset polttoaineet. Sähkö tarjoaa ratkaisun henkilöautoiluun, ja vedystä odotetaan vastaavaa ratkaisua raskaan liikenteen tarpeisiin. Miltä näyttää liikenteen sähköinen tulevaisuus? Miten sinä voit osallistua liikkumisen tulevaisuuteen?

Nainen pitelee käsissään muovikoria, jossa on sisällä kierrätettäviä materiaaleja

Kierto­ta­lou­dessa materi­aa­leista tuotetaan uudelleen arvok­kaita raaka-aineita

Maapallon tuottamat luonnonvarat ylitetään joka vuosi aiemmin, sillä ihmisten hiilijalanjälki kasvaa jatkuvasti. Kulutamme luonnonvaroja nopeammin kuin ne uusiutuvat. Siksi tarvitsemme kiertotaloutta pitämään materiaalit ja raaka-aineet kierrossa. Miten kiertotalous toteutuu käytännössä? Miten sinä voit vaikuttaa?

Naisen kädet lämpöpatterilla

Mikä lämmittää ja jäähdyttää tulevai­suuden kaupunkeja?

Ilmas­ton­muu­tok­sesta suurin osa tullaan ratkai­semaan kaupun­geissa. Raken­nukset käyttävät lähes 40 % kaikesta Suomen energiasta, ja ne aiheut­tavat yli 30 % hiili­diok­si­di­pääs­töistä. Kauko­lämpö on ylivoi­mainen ratkaisu, kun siirrymme kohti päästö­töntä lämmi­tystä nopeasti ja isossa mitta­kaa­vassa. Tulevai­suu­dessa näemme yhä enemmän kauko­lämpöä, joka kuljettaa raken­nuksiin uusiutuvalla sähköllä tuotettua lämpöä useasta lämmönlähteestä.

Kaasuputkilinjan venttiilit

Miksi Euroopan polku puhtaaseen energiaan kulkee kaasun kautta?

Maakaasu eli metaani on fossii­li­sista polttoai­neista vähäpääs­töisin; sen CO2-päästöt ovat noin puolet pienemmät kuin kivihii­lellä ja vain kolman­neksen rusko­hiilen päästöistä. Hiilen korvaa­minen kaasulla vähentää kokonais­päästöjä sadoilla miljoo­nilla tonneilla vuosittain Euroo­passa. Pitkällä aikavä­lillä myös maakaasu on korvattava puhtaalla kaasulla, jotta päästöt saadaan nollaan. Mutta mitä on puhdas kaasu? Mikä on puhtaan kaasun rooli tulevai­suuden energia­jär­jes­tel­mässä?

muutto opiskelija

Miten datakeskukset vaikuttavat ilmastoon?

Datan määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesta kaikkialla maail­massa ja samaan aikaan pilvi­pal­ve­luiden käyttö lisääntyy. Tämä kasvattaa vauhdilla tehok­kaiden datakes­kusten tarvetta. Suomella on hyvät mahdol­li­suudet pienentää digita­li­saation ilmas­to­vai­ku­tuksia: me voimme tarjota datakes­kuk­sille puhdasta sähköä ja korvata keskusten tuotta­malla hukka­läm­möllä kivihiileen perus­tuvaa lämmön­tuo­tantoa.