Fortumin ja Uniperin muutosmatka

Uniper on Fortumin tytäryhtiö. Yhdessä muodostamme vahvan kokonaisuuden, jolla on resursseja ja osaamista viedä eteenpäin Euroopan energiamurrosta ja palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Me molemmat haluamme vähentää merkittävästi energiatuotannon päästöjä ilman, että joudumme tinkimään sähkön ja lämmön toimitusvarmuudesta tai nostamaan kohtuuttomasti energian hintoja.

Uniper on hyvää tulosta tekevä kansainvälinen energian tuottaja ja myyjä, joka sopii erinomaisesti yhteen Fortumin kanssa. Uniperin vesi-, ydin- ja kaasuvoimaa tarvitaan Euroopan energiamuutoksen toteuttamiseksi. Yhdessä luomme Eurooppaan johtavan energiayhtiön.

Työ yhtiöiden strategioiden yhteensovittamiseksi ja yhteisen vision luomiseksi on alkamassa. Uniperin maaliskuussa 2020 julkaisema strategia on hyvä lähtökohta, onhan siinä keskiössä paitsi hiilen alasajo Euroopassa myös fossiilisen tuotannon muuntaminen, kaasuliiketoiminnan kasvattaminen sekä vety- ja muiden uusien ratkaisujen kehittäminen. Tämä on hyvin linjassa Fortumin strategiaan, jonka perustana on vahva painotus hiilidioksidivapaaseen energian tuotantoon. Tämän lisäksi rakennamme kiertotalouteen liittyvistä ratkaisuista uutta merkittävää liiketoimintaa.

Tavoitteenamme on, että strategiatyön lopputuloksena asetamme molempia yhtiöitä koskevat konkreettiset ja kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet vuoden 2020 loppuun mennessä.

Muutos on jo hyvässä vauhdissa

Fortum on sitoutunut yhteiseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meillä on ilmastohuolen jakavien kanssa yhteinen tavoite: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hiilen käytön korvaaminen. Teemme joka päivä työtä tämän eteen monella saralla. Vuonna 2019 investoimme hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon noin 400 miljoonaa euroa – sata miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018.

Uniper-investoinnin myötä Fortumin päästötön sähköntuotantokapasiteetti kasvoi noin 60 %. Fortum ja Uniper ovat yhdessä Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja.​

Uniper – kannattava inves­tointi Euroopan energia­tu­le­vai­suuteen

Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan energian rinnalle tarvitaan tuotantoa, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kaikkina aikoina. Pohjoismaissa tähän tarpeeseen vastaavat vesi- ja ydinvoima, joita sekä Uniperilla että Fortumilla on paljon. Uniper omistaa Ruotsissa ja Saksassa noin 200 vesivoimalaitosta, joiden yhteisteho on 3,6 gigawattia. Tämä on enemmän kuin Suomen kaikkien vesivoimaloiden teho.

Keski-Euroopassa kaasu on avainasemassa, ja siitäkin tehdään koko aika vihreämpää. Tässä kehitystyössä Uniper on edelläkävijä. Fortum jakaa Uniperin näkemyksen siitä, että maakaasua tarvitaan hiilen korvaajana, jotta toimitusvarmuus säilyy ja päästöjä saadaan vähennettyä. Kaasu mahdollistaa myös lisäinvestoinnit tuuli- ja aurinkoenergiaan. Uniper kehittää myös erityisesti vety-peräisiä uusiutuvan energian varastointiratkaisuja, jossa Uniper voi hyödyntää paitsi kaasuosaamistaan myös kaasuinfrastruktuuriaan.

Fortumin hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus kasvaa Uniperin myötä noin 60 %. Hiilen osuus yhtiöiden yhteenlasketusta tuotannosta on noin 12 %.

Uniper luopuu hiilestä vaiheittain

Kivihiilen osuus sekä Fortumin että Uniperin tuotannosta vähenee nopeasti lähivuosina. Hiilestä luopuminen on järkevää toteuttaa niin, että ensin suljetaan saastuttavimmat voimalat. Mikäli Saksan hiilivoiman alasajoa koskeva laki toteutuu, Uniper on ilmoittanut sulkevansa 3 000 MW vanhaa hiilikapasiteettia, mikä on kolme kertaa enemmän kuin uuden Datteln 4 -voimalan teho. Kokonaisuutena Uniperin hiilivoimakapasiteetti puolittuu vuoden 2025 loppuun mennessä ja yhtiön tavoite on olla hiilineutraali Euroopan sähkön- ja lämmöntuotantonsa osalta vuonna 2035.

Uusi EU-komissio tavoittelee Euroopan unionin hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi vihreän energian puolesta puhuva Fortum osti Uniperin?

Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tavoitteemme on mahdollistaa hiilineutraali energiajärjestelmä, mutta muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii pitkäjänteisyyttä. Myös Uniper on asettanut tavoitteekseen, että yhtiön Euroopan sähköntuotanto on hiilineutraali vuoteen 2035.

Fortumin ja Uniperin osaamiset täydentävät toisiaan. Yhdessä Fortum ja Uniper ovat suunnannäyttäjä Euroopan energiamuutoksessa. Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan energian rinnalle tarvitaan tuotantoa, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kaikkina aikoina. Pohjoismaissa tähän tarpeeseen vastaavat vesi- ja ydinvoima, joita sekä Uniperilla että Fortumilla on paljon. Keski-Euroopassa kaasu on avainasemassa ja siitäkin pitää tehdä vihreää pidemmällä aikavälillä. Tässä kehitystyössä Uniper on edelläkävijä.

Fortumin ja Uniperin yhdistetystä tuotannosta 37 % on päästötöntä vesi- ja ydinvoimaa ja 49 % kaasuvoimaa. Uniperin päästöt laskivat 20 % vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018 ja yhtiön Euroopan tuotannossa ne vähenivät  35 %.Hiilen osuus oli noin 1 % Fortumin ja Uniperin yhdistetystä liikevaihdosta 2019. 

Yhdessä Fortumilla ja Uniperilla on riittävä koko ja taloudellinen kapasiteetti viedä Eurooppaa kohti hiilineutraaliutta. Vahva taloudellinen tilanne mahdollistaa vanhasta luopumisen ja uuden rakentamisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meillä on noin kolmen miljardin euron yhteenlaskettu käyttökate (EBITDA). Tältä pohjalta olemme vahvoissa asemissa viemään eteenpäin muutosta ja tarttumaan sen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Eikö Fortum ota tosissaan ilmastonmuutosta ja ihmisten ilmastohuolta?

Otamme ilmastonmuutoksen erittäin tosissamme ja teemme päivittäin töitä sen hillitsemiseksi. Vuonna 2019 investoimme hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon 401 miljoonaa euroa – sata miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018. Ilmastonmuutos on yhteinen haaste. Meillä on ilmastohuolen jakavien kanssa yhteinen tavoite: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hiilen käytön korvaaminen.

Miksi Fortum ei ole estänyt Datteln 4 -voimalan käynnistämistä Saksassa?

Uniper on ilmoittanut sulkevansa Datteln 4:ään verrattuna kolminkertaisen määrän vanhaa hiilivoimalakapasiteettia. Uniper sulkee kaikki vanhat kivihiililaitoksensa Saksassa ja Britanniassa vuoden 2025 loppuun mennessä. Uniperin kivihiililaitos Hollannissa suljetaan viimeistään vuonna 2030.

Ripeitä toimia tarvitaan, mutta yhteiskunnan kannalta kaiken fossiilisen tuotannon alasajaminen kertarysäyksellä ei yksinkertaisesti ole mahdollista, vaikka kuinka haluaisimme. Koska hiiltä vielä toistaiseksi tarvitaan, on parasta käyttää uusimpia ja tehokkaampia voimaloita, jollainen Datteln 4 on.

Uniperin tuotannossa hiilestä luovutaan niin nopeasti kuin sen käyttö on mahdollista korvata muilla energiamuodoilla. Voimalan avaaminen on osa Saksan hallituksen lakiehdotusta, joka on parhaillaan Saksan parlamentin käsiteltävänä. Vaikka Saksassa on tehty selkeä päätös luopua hiilestä, maa joutuu toistaiseksi käyttämään hiiltä sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Yhteiskunnat toimivat täysin sähkön varassa. Jo lyhyet sähkökatkot vaikuttavat veden tuloon ja jätevesien poistoon. Esimerkiksi sairaaloiden, joukkoliikenteen, kauppojen, pankkien ja bensiiniasemien toiminta häiriintyy. Sähkökatkojen pitkittyessä arkielämä olisi tukalaa veden, ruoanlaiton sekä asuin-, liike- ja toimistorakennuksien lämmityksen kannalta.

Tahraako Fortumin Uniper-investointi Suomen ilmastomaineen?

Fortum haluaa olla energiasektorilla eturintamassa mahdollistamassa siirtymän kohti hiilineutraalia Eurooppaa ja se edellyttää myös järjestelmällistä työtä hiilivoimasta luopumiseksi. Fortum tukee myös Euroopan ja Suomen tavoitetta luopua hiilivoimasta. Puhtaampi maailma syntyy päästöttömän energiantuotannon ja fiksun resurssien käytön yhdistelmästä.

Teemme joka päivä työtä tämän eteen monella saralla. Vuonna 2019 investoimme hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon 401 miljoonaa euroa – sata miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018.

Miksi Fortum haluaa maksattaa Uniperin hiilivoimainvestoinnin Hollannilla?

Uniper ei vastusta hiilivoimasta luopumista, vaan haluaa, että Alankomaat noudattaa kansainvälistä investointisuojasopimusta. Kansainvälinen energiaperuskirja (The International Energy Charter Treaty ECT) suojelee yrityksiä yksipuolisilta sääntelyn muutoksilta. Peruskirjan on allekirjoittanut 53 maata, Alankomaat mukaan lukien, ja sitä sovelletaan kaikkiin energiateknologioihin. Uniperin voimalaitos Hollannissa käynnistyi vuonna 2016 ja sen suunniteltu käyttöikä on useita kymmeniä vuosia. 

Fortumin tietojen mukaan Alankomaiden hallitus on ilmaissut halukkuutensa neuvotella asiasta Uniperin kanssa. Päätökset asiassa tekee Uniper.

Miten Uniper-investointi vaikuttaa Fortumin kokonaispäästöihin?

Fortum tuottaa sähköä vähäpäästöisesti pääosin vesi-, ydin- ja kaasuvoimalla. Uniper-investoinnin myötä Fortumin päästötön sähköntuotantokapasiteetti kasvaa noin 60 prosenttia, ja yhdessä Fortumista ja Uniperista tulee Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja.  Hiilen osuus Fortumin ja Uniperin yhteenlasketusta tuotannosta on noin 12 %, ja se vähenee nopeasti lähivuosina. 

Jos EU:n päästökauppa toimisi toivomallanne tavalla, avattaisiinko Datteln 4?

Päästökauppa on ensisijainen keino päästöjen vähentämiseksi. Euroopan päästökauppaan kuuluvat sähkön- ja kaukolämmöntuotannon lisäksi teollisuuden ja Euroopan sisäisen lentoliikenteen päästöt. Päästömarkkina etsii jatkuvasti kustannustehokkaimpia tapoja vähentää päästöjä sektoreilla, jotka se kattaa. Tähän kuuluu yli 12 000 yksittäistä teollisuus- ja sähköntuotantolaitosta sekä 1 400 lentoyhtiötä. Päästökauppa on osoittanut tehokkuutensa. Vuonna 2019 Euroopan sähköntuotanto vähensi päästöjään noin 100 miljoonalla tonnilla paljolti kolminkertaistuneen päästöoikeuden hinnan ansiosta. Hiilivoiman käyttö pieneni Euroopassa lähes neljänneksellä vuonna 2019.

Hiilivoimaa ei voi kerralla sulkea ilman laajoja sähkökatkoksia. On järkevää ensin sulkea kaikkein saastuttavimmat voimalat. Koska hiiltä vielä toistaiseksi tarvitaan, on parasta käyttää uusimpia ja tehokkaampia voimaloita.

Peräänkuulutamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja pistemäisten sijaan. Energiantuotannon päästöjä vähennetään tehokkaimmin EU-tasoisen päästökaupan kautta, jonka kiristämistä Fortum on voimakkaasti ajanut. Silloin vältyttäisiin laitos- tai maakohtaisilta päätöksiltä, ja päästöjä vähennettäisiin mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Jotta maapallon lämpötilan nousua voidaan rajoittaa, tarvitaan toimia päästöjen vähentämiseksi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tähän päästökaupan kattavuuden laajentaminen esimerkiksi liikenteeseen sekä rakennusten erillislämmitykseen ja -jäähdytykseen olisi hyvä keino.

Miksei uusiutuvan energian ratkaisuja oteta käyttöön laajamittaisemmin?

Siirtyminen vähähiiliseen ja lopulta hiilineutraaliin tulevaisuuteen vaatii aikaa ja huomattavia investointeja energian tuotantoon ja siirtoinfrastruktuuriin – sähköjohtoihin ja kaasuputkiin. Muutos on tehtävä niin, että voimme turvata energian toimitusvarmuuden kaikissa olosuhteissa. Myös kustannukset on pidettävä kaikille – kuten teollisuudelle ja palveluille, kaupungeille, liikenteelle ja kotitalouksille – kohtuullisina. Samalla on otettava huomioon muutoksen vaikutukset aluekehitykseen ja työllisyyteen.

Millä hiilen käyttö energiantuotannossa käytännössä korvataan?

Hiilestä sähkön ja lämmön tuotannossa voidaan luopua vain, jos tuotanto on mahdollista korvata muilla energialähteillä. Muutoin sähkö ja lämpö eivät riitä ja hinnat nousevat. Tämä edellyttää investointeja paitsi uusiutuviin energialähteisiin myös kaasuun, energian varastointiin ja muihin toimitusvarmuutta parantaviin joustoratkaisuihin.

Ripeitä toimia tarvitaan, mutta yhteiskunnan kannalta kaiken fossiilisen tuotannon alasajaminen kertarysäyksellä ei yksinkertaisesti ole mahdollista, vaikka kuinka haluaisimme. Yhtiöiden, kuten Fortumin, on kannettava vastuunsa siitä, että valot pysyvät päällä, kodit lämpiminä ja että teollisuuden rattaat pyörivät kohtuullisin energiakustannuksin. Tarvitaan myös paljon kehitystyötä uusiin teknologioihin sekä investointeja koeteltuihin vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin samoin kuin siirtoyhteyksiin - sähköverkkoihin ja kaasuputkiin. Tätä vastuuta kantamaan ja työtä tekemään tarvitsemme taloudellisesti vahvoja ja menestyviä yhtiöitä, sillä julkisin varoin tehtävä on mahdoton. 

Hallittu siirtymä vähähiiliseen ja hiilineutraaliin energiaan antaa meille aikaa kehittää uusiutuvaa energiaa sekä uusia teknologioita, kuten vetyteknologiaa ja kaasun kehittämistä mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Tässä Fortumin ja Uniperin osaamiset täydentävät toisiaan.