Varsinainen yhtiökokous 2021

Fortum Oyj:n vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 28.4.2021.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 12.2.2021 osoitteeseen:

agm@fortum.com

tai

Fortum Oyj
Lakiasiat/yhtiökokous
PL 100
00048 FORTUM.

Vallitsevassa tilanteessa etätyösuosituksista johtuen ehdotukset suositellaan toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetussa laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (677/2020).

AU18

Yhtiökokousten materiaalit arkistossa