Varsinainen yhtiökokous 2020

Aika ja paikka

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 23. päivänä 2020 kello 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Keilalahdentie 2-4, Espoo.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 30.3.2020. Ilmoittaudu verkossa

Anmäla dig online

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan, kokouksen esityslista, hallituksen ehdotukset sekä muut yhtiökokouksen asiakirjat löytyvät sivun alaosasta.

Koronavirukseen liittyvät toimenpiteet

Fortum suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2020. Tämä mahdollistaa myös päätöksen hallituksen ehdottamasta, yhteensä noin 977 miljoonan euron osingon maksamisesta. Fortum Oyj:n suurimpia osakkeenomistajia ovat muun muassa Suomen valtio ja keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt.

Yhtiö ryhtyy lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä ja kokouksen keston lyhentämiseksi myös kokouksessa esitettävien valmisteltujen puheenvuorojen pituutta lyhennetään merkittävästi. Yhtiö julkaisee ennen yhtiökokousta internetsivuillaan toimitusjohtajan laajemman puheenvuoron videona.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa. Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä noudatetaan. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamaan Asianajotoimisto Merilammen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä. Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan esittäneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 14.4.2020 klo 16 saakka. Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Tilaa linkki videoon/ennakkokysymyksen lähettämiseksi

Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä, ennakkoon äänestämisestä, kokouksen seuraamisesta verkossa sekä kysymyksien esittämisestä ennakkoon löytyvät jäljempänä tältä sivulta.

Näissä olosuhteissa päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi yhtiö on saanut suurimmilta, yhtiön osake-enemmistöä edustavilta osakkeenomistajilta etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja asiakohdassa 20 kannanottoa sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä jaeta yhtiökokousmateriaaleja. Fortum noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista muista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen yhtiön verkkosivuilla.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 14.4.2020 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 30.3.2020 alkaen:

  1. internetpalvelussa
    Anmäla dig online
  2. puhelimitse numeroon 020 770 6905 (arkipäivisin klo 9.00 - 16.00); tai
  3. postitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 100, 00048 FORTUM.

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta tai puhelimitse, sillä postin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten takia yhtiölle vaikeaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli ilmoittautuminen tehdään internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Peruutettuun 17.3.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen toimitetut ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten myös aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 20.4.2020 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintorekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Fortumin internetsivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat äänestävät ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttavat maksutta Asianajotoimisto Merilammen asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tai asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen. Antamalla valtakirjan Asianajotoimisto Merilammelle osakkeenomistaja käyttää yhtiökokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.Valtakirjapohja Asianajotoimisto Merilammen valtuuttamiseksi löytyy sivun alaosasta, ja siinä voidaan määritellä asiakohdittain, miten asiamiehen halutaan toimivan ja äänestävän osakkeenomistajan puolesta mahdollisessa äänestystilanteessa.

Valtakirjapohja Asianajotoimisto Merilammen valtuuttamiseksi on myös yhtiökokouskutsun liitteenä. Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse Asianajotoimisto Merilampi Oy, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestämisestä kerrotaan lisää jäljempänä.Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected], tai postitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 100, 00048 FORTUM, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta internet palvelun välityksellä  30.3.2020 – 14.4.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa, ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehensä välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan tunnistautuminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen sekä arvo-osuustilin numeron avulla. Arvo-osuustilinumero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.

Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon ilman, että hän on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouspaikalla järjestetään äänestys ja mikäli omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2020.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

Kokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä ja kysymysten esittäminen etukäteen

Yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta videoyhteyden välityksellä. Linkki videointiin on henkilökohtainen, ja se on tilattava 23.4.2020 klo 13 mennessä. Videoyhteyslinkin tilaaminen vaatii vahvan tunnistautumisen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata videolinkkiä.

Tilaa linkki videoon/ennakkokysymyksen lähettämiseksi

Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu yhtiökokoukseen. Hän ei myöskään voi osallistua videoyhteyden kautta mahdollisiin äänestyksiin vaikka olisi ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Kyse ei siis ole osakeyhtiölain mukaisesta etäosallistumisesta vaan mahdollisuudesta seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä.

Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan esittäneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 14.4.2020 klo 16 mennessä palvelua hyödyntämällä. Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Lisätietoja kokoukseen osallistujille

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 30.3.2020 yhteensä 888 294 465 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Kokousmateriaalit: 

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Maailman luonnonsäätiön ehdotus Fortum Oyj yhtiökokoukselle

Fortumin hallituksen lausunto WWFn ehdotuksesta yhtiökokoukselle 2020

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot:

Teppo Paavola CV

Annette Stube CV

Muut materiaalit:

Valtakirja - äänestysohje Fortumin varsinainen yhtiökokous 2020

Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikka

Taloudelliset tiedot 2019 (sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen)

Hallinnointi 2019

Palkitseminen 2019

Tietosuojaseloste

To Annual General Meeting 2020 page

AU18

Yhtiökokousten materiaalit arkistossa