Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

(teksti Q1 2921 osavuosikatsauksesta)

”Fortumin vuosi on alkanut erittäin vahvasti. Teimme tarvittavia muutoksia strategiamme toimeenpanon vauhdittamiseksi ja markkinaolosuhteet tukivat liiketoimintaamme huomattavasti haasteellisemman vuoden 2020 jälkeen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien segmenttiemme vertailukelpoiset liikevoitot kasvoivat vuodentakaisesta. Vaikka pohjoismaiset vesivarastot olivat edelleen korkealla tasolla, sähkönhinnat nousivat merkittävästi ja tämä oli myös tärkein syy siihen, että Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 prosenttia. Russia-segmentin tulosparannukseen vaikutti jonkin verran aurinkovoimahankkeen myynti. Fortum myi 116 megawatin hankkeensa yhteisyritykselle ja siitä kirjattu tuotto kumosi suurimman osan Venäjän ruplan heikentymisen negatiivisesta vaikutuksesta. Kun aurinkovoimahankkeen myynti ja ruplan heikkeneminen eliminoidaan, segmentin operatiivinen tulos parani jonkin verran. Vuosi 2020 oli haasteellinen City Solutions -segmentille. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sen sijaan kaukolämpöliiketoiminta hyötyi vertailukautta selvästi kylmemmästä säästä ja myös kierrätys- ja jäteliiketoiminta paransi tulostaan. Sähkön myyntikatteiden ja lisäarvopalvelujen myynnin kasvu vahvistivat edelleen Consumer Solutions -segmentin tulosta.

Uusimman segmenttimme Uniperin tulos oli erittäin vahva, jopa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen erittäin hyvään tulokseen verrattuna. Uniperin tulos muodostaa merkittävän osan Fortumin alkuvuoden tuloksesta, ja raportoimme nyt ensimmäistä kertaa Uniperin osuuden Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta täydeltä 12 kuukauden jaksolta, yhteensä 1 074 miljoonaa euroa. Olemme johdonmukaisesti keskittyneet taseen vahvistamiseen, ja velkaantumisasteemme 12 viime kuukauden ajalta on 1,9 eli pitkän aikavälin tavoitteemme mukainen (rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2,0).

Tänä keväänä olemme myös tehneet useita muutoksia tiivistääksemme integraatiotamme Uniperin kanssa, saavuttaaksemme entistä enemmän yhteistyöhyötyjä ja nopeuttaaksemme strategian toteuttamista. Muutosten lähtökohtana on hyödyntää yhteisiä vahvuuksia entistä laajemmin ja kehittää yhteisiin arvoihimme perustuvaa kulttuuria. Tavoitteemme on, että jatkossa Fortumin ja Uniperin johtoryhmät työskentelevät entistä enemmän yhdessä, jotta varmistamme tehokkaan päätöksenteon molemmissa yhtiöissä ja nopeamman arvonluonnin koko konsernissa. Maaliskuun lopussa Klaus-Dieter Maubach aloitti Uniperin toimitusjohtajana ja Tiina Tuomela Uniperin talousjohtajana heidän edeltäjiensä jätettyä yhtiön. Huhtikuussa ilmoitimme, että Sirpa-Helena Sormunen oli nimitetty Uniperin lakiasiainjohtajaksi ja Risto Penttinen Uniperin strategiajohtajaksi. He siirtyivät uusiin tehtäviinsä Fortumin johtoryhmästä. Fortumin johtoryhmän uusiksi jäseniksi nimitettiin Simon-Erik Ollus, Nora Steiner-Forsberg, Eveliina Dahl ja Nebahat Albayrak. Nebahat seuraa tehtävässä Arto Rätyä, joka jää eläkkeelle myöhemmin tänä vuonna. Aiemmin tällä viikolla ilmoitimme merkittävistä konkreettisista askelista kohti yhteistyöhyötyjen toteutumista. Kolmen strategisen yhteistyöalueen suunnitteluvaihe on nyt saatu päätökseen. Suunnitelmana on yhdistää molempien yhtiöiden pohjoismaisen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi Fortumin Generation-segmentin alle ja ottaa käyttöön toiminnallinen yhteistyömalli tuuli- ja aurinkovoiman sekä vetyliiketoiminnan kehittämisessä.

Myös EU-sääntely kehittyi suotuisasti vuoden 2021 alussa. EU:n toimielimet sopivat Euroopan ilmastolaista, jonka myötä vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite nousee 55 prosenttiin ja tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän eli ns. taksonomian ensimmäinen delegoitu säädös hyväksyttiin. Lopullisessa versiossa oli selkeä parannus vesivoiman osalta, kun kriteerit ovat nyt EU:n vesipuitedirektiivin mukaiset. Tämä tarkoittaa, että suurin osa pohjoismaisesta hiilidioksidivapaasta vesivoimasta kuuluu luokitusjärjestelmän piiriin. Ydinvoiman ja kaasun osalta asia ratkaistaan erillisellä täydentävällä delegoidulla säädöksellä kesällä. Komission yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntijaryhmän mukaan ydinvoiman tuotanto ei aiheuta enempää haittaa kuin muut energian tuotantomuodot, ja Fortum odottaa, että komissio noudattaa sen oman tieteellisen asiantuntijaorganisaationsa näkemystä. Kaasun osalta olemme tyytyväisiä siitä, että komissio korosti maakaasun roolia päästöjä vähentävänä siirtymävaiheen teknologiana. Odotamme, että tuleva lainsäädäntö on tämän näkemyksen mukainen.”