Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

(Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2021)

"Kolmannella neljänneksellä toimintaympäristömme hallitsivat markkinoiden poikkeuksellinen dynamiikka ja ennätyksellisen korkealle nousseet hyödykkeiden hinnat. Termiinihinta maakaasutoimituksille Euroopassa (TTF hub) vuodelle 2022 oli syyskuun lopussa 270 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Korkeiden hintojen taustalla ovat muun muassa energiankulutusta maailmanlaajuisesti lisännyt talouden vahva elpyminen sekä Euroopan, Länsi-Venäjän ja Aasian kylmä alkuvuosi, mikä tyhjensi kaasuvarastot. Samaan aikaan Euroopan oma kaasuntuotanto supistuu, nesteytetyn maakaasun tuonti on ollut aiempia vuosia vähäisempää muun maailman korkean kysynnän vuoksi ja kaasun tuonti putkia pitkin on ollut riittämätöntä toimitusketjun katkosten seurauksena. Kaasunhintojen nousu talveksi heijastaa kireää tarjonnan ja kysynnän tasapainoa, mutta termiinihinnat viittaavat siihen, että olosuhteet ovat vähitellen normalisoitumassa.

Sähkönhinnat Manner-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa seurasivat hyödykkeiden korkeita hintoja, erityisesti kaasun hintaa. Myös Pohjoismaissa sähkön spot-hinnat nousivat huomattavasti. Muutos oli seurausta Manner-Euroopan korkeista hinnoista, erittäin matalista vesivarastoista ja normaalia pienemmästä tuulivoimatuotannosta.

Olen tyytyväinen kykyymme vastata toimintaympäristön haasteisiin kolmannella neljänneksellä. Uniper-segmenttimme kaasun välitys- ja varastointiliiketoiminta (gas midstream business) teki merkittävän tulosparannuksen, minkä seurauksena Uniper päivitti tulosohjeistuksensa koko vuodelle 2021. Ottaen huomioon turbulentin markkinatilanteen edellyttämät poikkeuksellisen suuret likviditeetti- ja rahoitusvaatimukset, Uniper suoriutui hyvin osana suurta ja taloudellisesti vakaata konserniamme.

Merkittävimmät tekijät Generation-segmentin vertailukelpoisen liikevoiton selkeälle kasvulle olivat sähkönhintojen nousu ja sähköntuotannon kasvu, vaikka melko korkeat suojaustasot tasoittivatkin niiden vaikutusta jonkin verran. Russia-segmentin tulos parani talouden elpymisen ja vahvojen hyödykemarkkinoiden myötä. City Solutions -segmentissä lähes kaikissa liiketoiminta-alueilla tuloskehitys oli hyvää, kun taas Consumer Solutions -segmentin tulos heikkeni hieman kilpailun kiristyttyä Pohjoismaiden markkinoilla.

Olemme edistyneet hyvin strategiamme toteutuksessa ja taloudellisen asemamme vahvistamisessa. Raportointikaudella saimme päätökseen Baltian kaukolämpöliiketoimintamme myynnin, jossa kaupan kokonaisarvo oli noin 710 miljoonaa euroa, sekä 50 prosentin omistusosuutemme myynnin Stockholm Exergi Holding Ab:stä noin 2,9 miljardilla eurolla. Näiden myötä rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 0,6 eli merkittävästi alle tavoitetason, joka on alle 2.

Asemamme Venäjän suurimpana tuulivoiman tuottajana vahvistui, kun Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahastolle myönnettiin oikeus tuottaa takuuhintaista (CSA, Capacity Supply Agreement) uutta tuulivoimaa viimeisimmässä huutokaupassa. Tämä laajensi tuuli- ja aurinkovoimaportfoliomme Venäjällä 3,4 gigawattiin.

Olemme myös jatkaneet hiilestä irtautumista luovuttamalla uusille omistajilleen Fortumin Russia-segmentin hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen sekä Uniperin osuuden Schkopaun voimalaitoksessa. Schkopaun myynnin jälkeen meillä ei ole enää ruskohiileen perustuvaa sähköntuotantoa Saksassa.

Viime viikkoina Glasgow on ollut kansainvälisen huomion keskipisteenä. YK:n ilmastopuitesopimuksen osapuolet ovat kokoontuneet COP26-ilmastokokoukseen keskustelemaan maailmanlaajuisista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Odotukset ilmastotavoitteita, rahoitusta ja Pariisin sopimuksen sääntöjen viimeistelyä kohtaan ovat kasvaneet entisestään. Vaikka EU on Pariisin tavoitteiden mukaisesti sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, ovat energian korkeat hinnat ymmärrettävästi herättäneet paljon julkista keskustelua. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa toimiin, jotka hidastavat hiilestä irtautumista tai hankaloittavat neuvotteluja EU:n Fit for 55 -paketin toimeenpanosta. Sääntelykehyksen selkeyttäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta energiasektori voi tehdä tarvittavia investointeja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hiilineutraalius edellyttää, että paljon päästävistä energialähteistä luovutaan nopeasti ja hallitusti, ja päästötöntä sähköntuotantoa kasvatetaan reippaasti. Tämä on välttämätöntä, jotta päästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä myös yhteiskunnan muilla sektoreilla. Jotta laaja dekarbonisaatio onnistuu Euroopassa, nykyisen päästöttömän sähköntuotannon tulisi jatkaa ja samalla uusien uusiutuvien energiainvestointien lupamenettelyjä tulisi nopeuttaa. Tämän syksyn markkinamyllerrys on myös korostanut maakaasun merkitystä energiamurroksessa sekä sitä, kuinka tärkeää on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja kustannuksista siirtymäkaudella. Fortumin strategiassa kaasulla ja ydinvoimalla on uusiutuvan energian rinnalla keskeinen rooli energiamurroksen mahdollistajina.

Pidämmekin ehdottoman tärkeänä, että myös ydinvoima ja kaasu sisällytetään EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmään, taksonomiaan. Kaikkia hiilidioksidipäästöttömiä teknologioita tulisi kohdella tasavertaisesti Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tieteellisen analyysin mukaisesti, ja maakaasulla tulisi olla rooli siirtymävaiheessa. Ydinvoima on puhdas, turvallinen ja kilpailukykyinen ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Suomessa sen suhteellinen osuus sähköntuotannossa on nykyään kolmannes, ja sen osuuden oletetaan kasvavan edelleen. Arvioimme parhaillaan Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän pidentämistä ja pidämme ydinvoimaa keskeisenä hiilineutraalin maailman mahdollistajana."