Fortum vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla ja myymällä vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Huomioimme toiminnassamme ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Painopisteissä heijastuvat paitsi henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olennaisista vaikutuksistamme, myös arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan.

Vastuullisuuden olennaiset teemat

Määrittelemme vastuullisuuden olennaiset teemat yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Fortumin vuoden 2020 vastuullisuuden olennaisuusanalyysissä yhdistettiin sekä Fortumin että Uniperin analyysien tulokset. Arvioinnissa käytettiin kaksiulotteista lähestymistapaa. Siinä tarkasteltiin yhtiön liiketoiminnan vaikutuksia tiettyihin vastuullisuuden teemoihin sekä näiden teemojen vaikutuksia Fortumiin. Analysoidut teemat olivat niitä, jotka todettiin tärkeimmiksi Fortumin vuoden 2019 vastuullisuuden olennaisuusanalyysissa.

Fortumin tärkeimmät vastuullisuusteemat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta
Ilmastonmuutos ja kasvihuonekasvipäästöt

Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Päästöt ilmaan, maahan ja veteen Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
Energiatehokkuus Hallinnointi
Toimitusvarmuus Työelämän oikeudet
Vedenkäyttö Ihmisoikeudet
Luonnon monimuotoisuus Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Kiertotalous Innovaatiot ja digitalisaatio
  Sidosryhmäyhteistyö
  Taloudellinen arvonluonti
  Asiakkaan oikeudet ja asiakastyytyväisyys

Suorituskykymme jatkuva parantaminen

Fortum haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät tärkeimpiin painopistealueisiin ja ne vaikuttavat koko henkilöstöön. Tavoitteet asetetaan vuosittain, ja ne perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden saavuttamista seurataan yhtiön kuukausi-, neljännesvuosi- sekä vuosiraportoinnissa.

Fortumin uuden strategian tavoitteena on edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan. Olemme sitoutuneet siihen, että koko toimintamme on hiilineutraalia (Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotanto on hiilineutraalia (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiiltä käyttävää sähköntuotantoa. Tavoitteenamme on rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä, pääasiassa Euroopassa. Lisäksi Fortum asetti uuden tavoitteen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi vuodelle 2021. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa vähintään 12 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinoloja ja vahvistavat populaatioita.

Turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa Fortumin kannustinohjelmia. Konsernin uudella turvallisuustavoitteella mitataan oman henkilöstön ja urakoitsijoiden lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuutta (Total Recordable Injury Frequency, TRIF), ja kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa taso alle 1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä. Ymmärrämme, että monimuotoisuus ja osallisuus ovat yrityksen menestystekijöitä kaikilla markkina-alueillamme. Fortumin tavoitteena on noudattaa Suomen hallituksen tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tavoitteena on, että naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä vuoden 2020 alkuun mennessä. Saksassa on laki naisten ja miesten tasa-arvoisesta osallistumisesta johtotehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja sen mukaisesti Uniper on asettanut tavoitteeksi, että naisten osuus sen ylemmän tason johtajista on 25 % kesäkuuhun 2022 mennessä.

Tavoitteemme

Ilmasto ja resurssit:

  • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2) vähentäminen vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna)
  • Euroopan tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä
  • Koko toiminnnan muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä

Luonnon monimuotoisuus:

  • Luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021

Henkilöstö ja yhteiskunta

Työturvallisuus:

  • Lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) <1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä

Sukupuolten tasa-arvo:

  • Fortumin hallituksen jäsenistä naisia ja miehiä vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti
  • Naisten osuus Uniperin ylemmästä johdosta 25 % kesäkuuhun 2022 mennessä

Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Fortum on saanut luokituksen B vuoden 2020 CDP Climate Change -arvioinnissa ja Uniper luokituksen B-. Vuoden 2020 MSCI EGS Ratings -arvioinnissa Fortumin luokitus, ilman Uniperia, on ”BBB” ja
Uniperin ”BB”. Molemmat yhtiöt ovat myös osallistuneet vuoden 2020 ISS ESG Corporate Rating -arviointiin, jossa Fortum
luokiteltiin ilman Uniperia luokkaan Prime Status (B-) ja Uniper luokkaan Medium C. Tämän lisäksi Fortum on ilman Uniperia listattuna Nasdaq Helsingissä sekä mukana STOXX Global ESG Leaders, OMX Sustainability Finland, ECPI®, Euronext Vigeo Eurozone 120 ja Euronext Vigeo Europe 120 indekseissä. Lue lisää

Kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu riskejä, joilla voi toteutuessaan olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle sekä henkilöstön, urakoitsijoiden ja lähiyhteisöjen turvallisuudelle. Tärkeimmät kestävän kehityksen riskit on esitetty Kestävä Kehitys -raportissa kappaleessa Ilmasto ja resurssit.

Fortum huomioi toiminnassaan mahdollisten uusien liiketoimien, investointien ja teknologioiden mukanaan tuomat ilmastoon liittyvät transitioriskit. Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, kuten sääolosuhteissa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat muuttaa energiantuotantomääriä ja energian kysyntää. Fortum sopeuttaa toimintaansa ilmastonmuutokseen ja ottaa ilmaston muuttumisen huomioon muun muassa kasvuhankkeiden ja investointien arvioinnissa sekä tuotannon ja kunnossapidon suunnittelussa.

Fortum uskoo, että ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden ja huolen lisääntyessä vähäpäästöisten sekä resurssi- ja energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa. Fortumin kiertotalouspalvelut vastaavat myös tähän kysyntään hyödyntämällä materiaalit mahdollisimman tehokkaasti jätevirroista.

Kestävän kehityksen hallinto ja politiikat

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct), kestävän kehityksen politiikkaan sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Koska kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa ja liiketoimintaa, ylin päätöksentekovalta kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvissä asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on yhteisvastuu näissä asioissa.

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle. Fortumin linjajohto vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta. Turvallisuustavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmaan sisältyy ilmastoon liittyvä tavoite. Vuoden 2020-2022 ohjelman tavoite liittyy Fortumin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Fortumin strategian mukaisesti. Fortumin kestävän kehityksen yksikkö vastaa kestävän kehityksen asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla sekä riittävän tilannekuvan ja valvonnan ylläpitämisestä.

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Tuemme ja kunnioitamme oheisessa taulukossa esitettyjä kansainvälisiä aloitteita ja sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita. Ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla.

Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Fortum kunnioittaa ja tukee kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnoissaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan, kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta.

Liiketoiminnan eettisyys

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) sekä Toimintaohje palvelunja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittelevät yleiset periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa, huolehdimme yhtiön omaisuudesta sekä miten edellytämme palvelun- ja tavarantoimittajiemme ja liiketoimintakumppaneidemme toimivan. Fortumin hallitus vastaa yhtiön missiosta ja arvoista ja on hyväksynyt Fortumin Toimintaohjeen. Fortumilla on nollatoleranssi korruption ja petosten suhteen eikä yhtiö anna lahjoituksia poliittisille puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon.

Sisäisten raportointikanavien lisäksi Fortumin henkilöstö ja kumppanit voivat raportoida väärinkäytösepäilyistä luottamuksellisesti SpeakUp -kanavan kautta Fortumin sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla

Epäillyt väärinkäytökset sekä liiketoimintaeettiset ja määräysten noudattamiseen liittyvät toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Vuoden 2020 aikana ei vahvistettu yhtään  korruptio- tai lahjontatapausta.

Maksamme veromme vastuullisesti 

Yhtiöllämme on paikallista verotettavaa toimintaa yli 15 maassa. Maksamme veromme aina siinä maassa, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja tulos syntyy, paikallisten säännösten mukaisesti.

Maakohtaisen verotuksen raportoinnista on tullut tärkeä aihe kansainvälisessä ja kotimaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Julkaisemme vuosittain Fortumin maakohtaisen verotuksen verojalanjälkiraportissamme. Lataa Verojalanjälki 2020.

Kestävän kehityksen raportointi

Kestävän kehityksen raportointi Fortumilla kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Lue lisää Fortumin kestävän kehityksen periaatteista verkkosivuiltamme  ja vuosittain julkaistavista Kestävän kehityksen raporteista.

Sustainability report

Yhteiskunta- ja ympäristövastuumme

Environmental friendly

Kestävä kehitys Fortumilla