Fortum vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla ja myymällä vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Huomioimme toiminnassamme ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Painopisteissä heijastuvat paitsi henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olennaisista vaikutuksistamme, myös arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan.

Vastuullisuuden olennaiset teemat

Fortum arvioi uudelleen olennaiset teemansa vuonna 2021. Olennaisuusanalyysi perustui ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille tehtyihin kyselyihin, joihin vastasi noin 800 henkilöä, sekä kattavaan työpöytätarkasteluun sääntelyn ja pääomamarkkinoiden odotuksien potentiaalisista vaikutuksista liiketoimintaan. Työpöytätarkasteluun sisältyi myös kilpailijoiden olennaisten kestävyysteemojen arviointi ja media-analyysi, sekä analyysi olennaisten teemojen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) välisistä yhteyksistä.

Fortumin tärkeimmät vastuullisuusteemat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ilmasto ja resurssit Henkilöstö ja yhteiskunta Hallinto
Ilmastonmuutos ja kasvihuonekasvipäästöt

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus
Päästöt ilmaan, maahan ja veteen Monimuotoisuus, tasavertaisuus ja osallistuminen Hallinnointi
Energiatehokkuus Oikeudenmukainen ja houkutteleva työnantaja Innovaatiot ja digitalisaatio
Kiertotalous ja jätehuolto Ihmisoikeudet Jaettu arvonluonti
Luonnon monimuotoisuus Sidosryhmäyhteistyö Asiakkaan oikeudet ja asiakastyytyväisyys
Toimitusvarmuus ja kohtuuhintainen energia Oikeudenmukainen siirtymä  
Vedenkäyttö Yrityskansalaisuus  

Suorituskykymme jatkuva parantaminen

Fortum haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät tärkeimpiin painopistealueisiin ja ne vaikuttavat koko henkilöstöön. Tavoitteet asetetaan vuosittain, ja ne perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden saavuttamista seurataan yhtiön kuukausi-, neljännesvuosi- sekä vuosiraportoinnissa.

Fortum päivitti ilmastotavoitteensa Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisiksi joulukuussa 2020 ja on sitoutunut hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoite sisältää suorat CO2-päästöt (Scope 1) ja epäsuorat CO2-päästöt (Scope 2 ja 3). Fortumin etenemissuunnitelma päästöjen vähentämiseksi Euroopassa on myös määritetty. Fortum on sitoutunut vähintään 50 %:n CO2-päästövähenemään (Scope 1 ja 2) Euroopan sähköntuotannossa vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna) ja hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Scope 3 -päästöillä on merkittävä vaikutus Fortumin kokonaispäästöihin. Joulukuussa 2021 Fortum sitoutui vähentämään Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 35 %:lla viimeistään vuoteen 2035 mennessä (vuoteen 2021 verrattuna).

Fortumin luonnon monimuotoisuutta koskevana tavoitteena vuonna 2021 oli toteuttaa vähintään 12 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinolosuhteita ja vahvistavat populaatioita. Tavoite kattoi kaikki toimintamaat, joissa Fortumilla on vesivoimantuotantoa. Hankkeet kohdistuivat erityisesti uhanalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin, ja vuoden 2021 toimenpiteitä olivat esimerkiksi vesi- ja maaelinympäristöjen kunnostus, kalojen kulun ja vaelluskalakantojen parantaminen sekä vieraslajien torjunta.

Fortumille sekä hyvä turvallisuus että työntekijöistä ja urakoitsijoista huolehtiminen ovat liiketoiminnan perusta sekä tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan ehdoton edellytys. Fortumin turvallisuustavoitteella mitataan oman henkilöstön ja urakoitsijoiden lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuutta (Total Recordable Injury Frequency, TRIF), ja kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa taso <1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä. Fortumilla oli myös tavoite oman henkilöstön ja urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuudelle (Lost Time Injury Frequency, LTIF): ≤ 1,2 vuonna 2021.

Tavoitteemme

Ilmasto ja resurssit:

  • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2) vähentäminen vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna)
  • Euroopan tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä
  • Koko toiminnnan muuttaminen hiilineutraaliksi (Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 35 %:lla viimeistään vuoteen 2035 mennessä (vuoteen 2021 verrattuna)

Luonnon monimuotoisuus:

  • Luonnon monimuotoisuutta edistävien merkittävien vapaaehtoisten toimenpiteiden määrä ≥12 vuonna 2021

Henkilöstö ja yhteiskunta

Työturvallisuus:

  • Lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) <1,0 vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) ≤1,2
  • 0 vakavaa tapaturmaa

Sukupuolten tasa-arvo:

  • Fortumin hallituksen jäsenistä naisia ja miehiä vähintään 40 %  valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti
  • Naisten osuus Uniperin ylemmästä johdosta 25 % kesäkuuhun 2022 mennessä

Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Fortum on saanut luokituksen A- ja Uniper luokituksen B vuoden 2021 CDP Climate Change -arvioinnissa. Vuoden 2021 MSCI EGS Ratings -arvioinnissa Fortumin luokitus on ”BBB” ja Uniperin ”BB”. Molemmat yhtiöt ovat myös osallistuneet ISS ESG Corporate Rating -arviointiin, jossa Fortum luokiteltiin luokkaan Prime B- ja Uniper luokkaan Medium C. Tämän lisäksi Fortum on listattuna Nasdaq Helsingissä sekä mukana STOXX Global ESG Leaders, OMX Sustainability Finland, ECPI®, Euronext Vigeo Eurozone 120 sekä Euronext Vigeo Europe 120 -indekseissä. Lue lisää

Kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu riskejä, joilla voi toteutuessaan olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle sekä henkilöstön, urakoitsijoiden ja lähiyhteisöjen turvallisuudelle. Tärkeimmät kestävän kehityksen riskit on esitetty Kestävä Kehitys -raportissa kappaleessa Ilmasto ja resurssit.

Fortum huomioi toiminnassaan mahdollisten uusien liiketoimien, investointien ja teknologioiden mukanaan tuomat ilmastoon liittyvät transitioriskit. Fortumin liiketoimintoihin kohdistuu myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, kuten sääolosuhteissa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat muuttaa energiantuotantomääriä ja energian kysyntää. Fortum sopeuttaa toimintaansa ilmastonmuutokseen ja ottaa ilmaston muuttumisen huomioon muun muassa kasvuhankkeiden ja investointien arvioinnissa sekä tuotannon ja kunnossapidon suunnittelussa.

Erillisenä pörssiyhtiönä Uniperilla on omat, yhtiön riskienhallinnan mukaiset prosessit, joilla se tunnistaa, arvioi ja hallitsee ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja hallintoon liittyviä (ESG) riskejä. Uniperin ESG-riskien arviointiin käytettävä prosessi sisältää sisäisten ja ulkoisten ESG-riskien arvioinnin, mukaan lukien ilmastoon liittyvät riskit. Vuonna 2021 Uniperilla ei ollut Saksan kauppalain 289c §:n mukaisesti raportoitavia ESG-riskejä. Sen nettoriskien vaikutus jäi alle raportointikynnyksen.

Fortum uskoo, että ilmastonmuutokseen liittyvän tietoisuuden ja huolen lisääntyessä vähäpäästöisten sekä resurssi- ja energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa. Fortumin kiertotalouspalvelut vastaavat myös tähän kysyntään hyödyntämällä materiaalit mahdollisimman tehokkaasti jätevirroista.

Kestävän kehityksen hallinto ja politiikat

Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), Toimintaohjeeseen palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct), kestävän kehityksen politiikkaan sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Koska kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa ja liiketoimintaa, ylin päätöksentekovalta kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvissä asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on yhteisvastuu näissä asioissa. Toistaiseksi Uniperilla on oma erillinen Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille. Molempien yhtiöiden Toimintaohjeilla on samankaltainen perusta ja ne määrittävät toimintatavat, joita kaikkien tulee noudattaa. Ne linjaavat, miten kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan. Yhtiöiden Toimintaohjeet palvelun- ja tavarantoimittajille, jotka molemmat perustuvat UN Global Compactin kymmenelle periaatteelle, esittävät vaatimukset Fortumin ja Uniperin toimittajille ja liikekumppaneille

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason tavoitteista. Lopullisesti tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle. Fortumin linjajohto vastaa konsernin politiikkojen ja ohjeiden toteuttamisesta ja kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta. Turvallisuustavoitteiden toteutuminen on osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Fortumin pitkän aikavälin kannustinohjelmaan sisältyy ilmastoon liittyvä tavoite. Vuoden 2021-2023 ohjelman tavoite liittyy hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähenemiseen, mikä vastaa Fortumin suunnitelmaa hiilestä luopumiseksi. Vuosien 2022–2024 LTI-ohjelmassa tavoite liittyy sähköntuotannon absoluuttisten CO2 -päästöjen vähentämiseen yhtiön fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa Euroopassa konsernin vuosille 2030 ja 2035 asettamien ilmastotavoitteiden mukaisesti. Uniper jatkaa omien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiensä toteuttamista. Turvallisuuteen liittyvä mittari (työtapaturmien vakavuusaste) vuoden 2022 STI-ohjelmassa ja vuosien 2022–2024 LTI-ohjelman ilmastoon liittyvä mittari kattavat kuitenkin molemmat yhtiöt. STI- ja LTI-mittareiden skaalaus on yhtiökohtainen.

Fortum ottaa toiminnassaan huomioon ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnassaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille, kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta. Fortum on YK:n Global Compact ja Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Uniper noudattaa YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, mutta ei ole sen virallinen jäsen.

Liiketoiminnan eettisyys

Sekä Fortumin että Uniperin Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille korostavat nollatoleranssia korruption ja lahjonnan suhteen. Lisäksi lahjonnanvastaisuuteen, määräystenmukaisuuden hallintaan, omaisuuden suojaamiseen, eturistiriitoihin, rahanpesun vastaisuuteen ja kilpailuoikeudellisiin asioihin on luotu erilliset ohjeet.

Fortumin hallitus on hyväksynyt yhtiön Toimintaohjeen ja Toimintaohjeen palvelun- ja tavarantoimittajille. Uniperin Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille ovat yhtiön johtoryhmän hyväksymiä.

Toimintaohjeita päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne vastaavat yrityksen toiminnassa ja sääntelyssä tapahtuviin muutoksiin. Fortumin päivitetty Toimintaohje ja Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille julkaistiin vuoden 2021 alkupuolella ja koulutuksia uusiin toimintaohjeisiin järjestettiin vuoden aikana. Marraskuussa 2021 julkaistu päivitettyihin Toimintaohjeisiin liittyvä verkkokoulutus on pakollinen kaikille työntekijöille. Uniperin päivitetty Toimintaohje julkaistiin vuoden 2020 alkupuolella ja uusi määräystenmukaisuuteen liittyvä verkkokoulutuskokonaisuus kaikille Uniperin työntekijöille vuonna 2021. Lisäksi ne työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttävät, saavat säännöllisesti koulutusta liittyen politiikkoihin ja järjestelmiin, jotka ehkäisevät korruptiota.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarjotaan sekä sisäisiä että ulkoisia raportointikanavia. Raportointikanavat on kuvattu Toimintaohjeissa sekä yhtiöiden sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla. Fortumin tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja arvioi säännöllisesti epäiltyjä väärinkäytöksiä, liiketoiminnan eettisyyteen liittyviä toimenpiteitä ja määräystenmukaisuutta. Uniperin määräystenmukaisuuden hallintajärjestelmä (Compliance Management System) sisältää neljännesvuosittaisen raportoinnin Uniperin johtoryhmälle. Uniperin tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo määräystenmukaisuutta säännöllisesti. Uniperin johtoryhmän muodollinen sitoutuminen määräystenmukaisuuteen julkaistaan vuosittain yhtiön verkkosivuilla Saksan hallinnointikoodin mukaisesti.

Vuoden 2021 aikana Fortumin toiminnoissa todettiin kaksi uutta korruptio- tai lahjontatapausta, ja yksi epäily päätettiin perusteettomana.

Maksamme veromme vastuullisesti 

Maksamme veromme aina siinä maassa, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja tulos syntyy, paikallisten säännösten mukaisesti.

Maakohtaisen verotuksen raportoinnista on tullut tärkeä aihe kansainvälisessä ja kotimaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Julkaisemme vuosittain Fortumin maakohtaisen verotuksen verojalanjälkiraportissamme. Lataa Verojalanjälki 2021.

Kestävän kehityksen raportointi

Kestävän kehityksen raportointi Fortumilla kattaa kaikki Fortumin määräysvallassa olevat toiminnot mukaan lukien tytäryhtiöt kaikissa toimintamaissa. Lue lisää Fortumin kestävän kehityksen periaatteista verkkosivuiltamme  ja vuosittain julkaistavista Kestävän kehityksen raporteista.

Sustainability report

Yhteiskunta- ja ympäristövastuumme vuonna 2021

Environmental friendly

Kestävä kehitys Fortumilla