Varsinainen yhtiökokous 2020

Aika ja paikka

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 17. päivänä 2020 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki, sisäänkäynnit M4 (Mannerheimintie) ja K4 (Karamzininkatu). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 9.30. Osallistujille järjestetään kahvitarjoilu ennen kokousta.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.2.2020. Ilmoittaudu verkossa

Anmäla dig till bolagsstämman på svenska; via internet

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan, kokouksen esityslista, hallituksen ehdotukset sekä muut yhtiökokouksen asiakirjat löytyvät sivun alaosasta.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 12.3.2020 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 6.2.2020 alkaen:

  1. internetpalvelussa;
  2. puhelimitse numeroon 020 770 6905 (arkipäivisin klo 9.00 - 16.00); tai
  3. postitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 100, 00048 FORTUM.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli ilmoittautuminen tehdään internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.3.2020 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected], tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 100, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Lisätietoja kokoukseen osallistujille

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.2.2020 yhteensä 888 294 465 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Liikenneyhteydet Finlandia-talolle

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4 ja 10; Kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintien kautta kulkevilla linja-autolinjoilla. Omalla autolla saapuvien on mahdollista pysäköidä omalla kustannuksellaan Finlandia-talon vieressä sijaitsevaan maksulliseen pysäköintihalliin, Aimo Park Finlandiaan, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon.

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Kokousmateriaalit:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Maailman luonnonsäätiön ehdotus Fortum Oyj yhtiökokoukselle

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot:

Teppo Paavola CV

Annette Stube CV

Muut materiaalit:

Fortumin toimielinten palkitsemispolitiikka

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Tietosuojaseloste

To Annual General Meeting 2020 page

AU18

Yhtiökokousten materiaalit arkistossa