Bolagsstämman 2019

Tid och plats

Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 mars 2019 klockan 11.00 (finsk tid) i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen dörr M4 och från Karamzinsgatan dörr K4. Emottagandet av de aktieägare som anmält sig till stämman inleds klockan 9.30. Kaffeservering ordnas för deltagarna innan stämman.

Anmälan till bolagsstämman kan göras från och med den 1 februari 2019.

Den kompletta kallelsen till bolagsstämman, föredragningslistan, styrelses förslag samt de andra bolagsstämmohandlingarna finns i slutet av denna sida.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 14 mars 2019 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den 21 mars 2019 klockan 16.00 (finsk tid) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan från och med den 1 februari 2019 göras:

1. via webbtjänsten
2. per telefon på numret + 358 (0) 20 770 6905 (vardagar kl. 9.00 - 16.00); eller
3. per brev till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 100 00048 FORTUM, Finland.

I samband med anmälan bör aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde uppges. Om anmälan sker via webbtjänsten måste aktieägaren uppge de identifikationsuppgifter som tjänsten kräver.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att den 14 mars 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 21 mars 2019 klockan 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Fullmakter bör sändas i original till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 100, 00048 FORTUM, Finland innan anmälningstiden går ut.

Trafikförbindelser till Finlandiahuset

Det är möjligt att komma till Finlandiahuset med spårvagn (linjerna 4 och 10; hållplats: Nationalmuseum) samt med de busslinjer som går längs Mannerheimvägen.

Aktieägare som anländer med egen bil har möjlighet att på egen bekostnad använda de parkeringsplatser som finns i Tölövikens avgiftsbelagda parkeringshall, Q-Park Finlandia, från vilken det finns en underjordisk gångförbindelse till Finlandiahuset.

Bolagsstämmohandlingarna

Kallelse till ordinarie bolagstämma 2019
Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar
Förslag av aktieägarnas nomineringsorgan
Styrelsens förslag om revisors arvode
Styrelsen förslag om val av revisor
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
Bemyndigande för styrelsen att besluta om donationer för allmännyttiga ändamål

Ledamöter:

Marco Ryan CV
Philipp Rösler CV

Övriga materialer:

-  Privacy notice
 - Yhtiökokous 2019 suomeksi
 - Annual General Meeting 2019 in English

Fortumin yhtiökokousten materiaalit arkistossa